Przeskocz do treści

Delta mi!

Wyznaczanie wysokości wzgórz na powierzchni Księżyca

Andrzej Branicki

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: czerwiec 2012
  • Publikacja elektroniczna: 02-06-2012
  • Autor: Andrzej Branicki
    Afiliacja: Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
  • Wersja do druku [application/pdf]: (209 KB)
obrazek

Wikimedia Commons

Rys. 3

Wikimedia Commons

Rys. 3

Cienie widoczne na tarczy Księżyca są cennym źródłem informacji o ukształtowaniu jego powierzchni. Widoczna z Ziemi długość cienia dowolnego wzniesienia zależy od fazy Księżyca. Największa jest wtedy, gdy w pobliżu nierówności, rzucającej cień, przebiega linia terminatora. Najbardziej „chropowaty” Księżyc zobaczymy wtedy, gdy jasna jest połowa tarczy, natomiast w czasie pełni jego powierzchnia wydaje się zupełnie płaska.

obrazek

Rys. 1 Wzniesienie na powierzchni Księżyca i rzucany przez nie cień. Płaszczyznę rysunku wyznaczają środki Słońca i Księżyca oraz położenie ziemskiego obserwatora. Wzniesienia W, leżące na okręgu, którego płaszczyzna jest równoległa do płaszczyzny terminatora (linia przerywana), są oświetlane przez Słońce pod tym samym kątem math

Rys. 1 Wzniesienie na powierzchni Księżyca i rzucany przez nie cień. Płaszczyznę rysunku wyznaczają środki Słońca i Księżyca oraz położenie ziemskiego obserwatora. Wzniesienia W, leżące na okręgu, którego płaszczyzna jest równoległa do płaszczyzny terminatora (linia przerywana), są oświetlane przez Słońce pod tym samym kątem math

obrazek

Rys. 2 Obserwowana kątowa długość odcinka math  oraz długość cienia math zależą od kąta math (czyli od fazy Księżyca). Okrąg narysowany linią przerywaną jest śladem przecięcia z globem Księżyca płaszczyzny równoległej do płaszczyzny rysunku i przechodzącej przez wzniesienie. Ślad ten dla ziemskiego obserwatora będzie odcinkiem prostopadłym do prostej łączącej punkty kontaktu terminatora z brzegiem tarczy Księżyca.

Rys. 2 Obserwowana kątowa długość odcinka math  oraz długość cienia math zależą od kąta math (czyli od fazy Księżyca). Okrąg narysowany linią przerywaną jest śladem przecięcia z globem Księżyca płaszczyzny równoległej do płaszczyzny rysunku i przechodzącej przez wzniesienie. Ślad ten dla ziemskiego obserwatora będzie odcinkiem prostopadłym do prostej łączącej punkty kontaktu terminatora z brzegiem tarczy Księżyca.

Zadanie postawione w tytule jest bardzo łatwe do rozwiązania w przypadku, gdy widzimy dokładnie połowę tarczy Księżyca (Rys. 1). Załóżmy, że wzniesienie W leży w płaszczyźnie wyznaczonej przez środki Słońca i Księżyca oraz położenie ziemskiego obserwatora. Z trójkąta, w którym jedną z przyprostokątnych jest wysokość wzgórza math  (patrz: powiększony szczegół po prawej stronie rysunku 1), wynika, że

display-math(1)

gdzie math oznacza odległość Ziemia–Księżyc, math  – obserwowaną kątową długość cienia wzniesienia, zaś math – kątową wysokość Słońca ponad horyzontem w miejscu, w którym położone jest wzniesienie. Symbole opatrzone „ math ” dotyczą chwili, gdy patrzymy na Księżyc prostopadle do kierunku Księżyc–Słońce (gdy Księżyc jest w pierwszej lub ostatniej kwadrze). Gdy math oznacza odległość Ziemia–Księżyc, math – promień Księżyca (w dalszych rozważaniach jego wartość przyjmiemy za daną) i  math – kątowy promień jego tarczy, mamy math Wobec tego zależność (1) można zapisać w postaci:

display-math

W omawianym przypadku wysokość Słońca ponad horyzontem math w miejscu, w którym znajduje się wzniesienie, jest łatwa do wyznaczenia. Jest ona równa kątowi między płaszczyzną terminatora a prostą łączącą środek Księżyca i wzniesienie. Skoro tak, to

display-math

gdzie math  jest kątową odległością wzniesienia W od płaszczyzny terminatora, czyli

display-math(2)

W przedstawionej sytuacji wyznaczenie wysokości wzniesienia wymagało będzie zmierzenia kątowej średnicy tarczy Księżyca math kątowej długości cienia wzniesienia math  oraz kątowej odległości tego wzniesienia od płaszczyzny terminatora math

Otrzymane rozwiązanie dotyczy bardzo szczególnej chwili, gdy oświetlona jest dokładnie połowa tarczy Księżyca, oraz szczególnej lokalizacji wzniesienia. Wystarczy jednak chwila zastanowienia, by usunąć drugie z wymienionych ograniczeń. Zauważmy bowiem, że płaszczyzna horyzontu jest w każdym miejscu styczna do globu, czyli jest prostopadła do kierunku ku centrum globu (patrz Rys. 1). Skoro tak, to wysokość math Słońca ponad horyzontem w dowolnym miejscu globu jest równa kątowi między kierunkiem ku centrum globu i płaszczyzną terminatora. Oznacza to, że ma ona jednakową wartość we wszystkich miejscach globu, które są równoodlegle od płaszczyzny terminatora. Punkty o jednakowej wartości math tworzą na powierzchni Księżyca okręgi równoległe do płaszczyzny terminatora, których środki są położone na prostej łączącej środki Księżyca i Słońca. Największym z tych okręgów jest terminator, dla którego math Kątowa wysokość Słońca wzrasta ze wzrostem odległości od terminatora. W punkcie math Słońce jest w zenicie. Zależność (2) można zatem stosować do wyznaczania wysokości wzniesienia położonego w dowolnym miejscu tarczy, lecz tylko wtedy, gdy Księżyc jest bliski pierwszej lub ostatniej kwadry. Rozwiązanie (2) pozostaje jednak mało użyteczne ze względu na pierwsze z wymienionych ograniczeń. Okresy, w których Księżyc położony jest blisko prostokątnego narożnika trójkąta, są krótkie i mogą pokrywać się z okresami niepogody. Nietrudno jest jednak otrzymać rozwiązanie ogólniejsze. Jeśli licznik i mianownik zależności (2) pomnożymy przez math dostaniemy

display-math

Iloczyny math  są odcinkami równoległymi do kierunku Księżyc–Słońce. Gdy widzimy połowę tarczy Księżyca, to na odcinki te patrzymy prostopadle. Przy innej fazie patrzymy na nie pod pewnym kątem math (wartości math odpowiada pierwsza kwadra, math  – pełnia, math  – ostatnia kwadra, math  – nów). Rysunek 2 przedstawia sytuację, gdy Księżyc jest w fazie między pierwszą kwadrą i pełnią. Wynika z niego następująca zależność między długością odcinków math i  math oraz math  i  math :

display-math

Zależności te pozwalają uogólnić wzór (2) dla dowolnej fazy Księżyca:

display-math(3)

Widać, że zależność wysokości wzgórza math  od kąta math jest słaba dla niewielkich jego wartości. Przyjmijmy np., że math co odpowiada odstępowi około 1 doby od pierwszej lub ostatniej kwadry. Kształt jasnej części Księżyca, odpowiadający tym chwilom, jest pokazany na rysunku 3 Użycie zależności (2) zamiast (3) jest wtedy źródłem błędu względnego rzędu math Tymczasem rozmycie granicy cienia i linii terminatora skutkuje dużymi błędami pomiaru kątów math i  math czego finalnym skutkiem jest względny błąd wartości math  nie mniejszy niż math Wynika stąd, że do wyznaczania wysokości wzniesień w chwilach bliskich momentowi, gdy widoczna jest połowa tarczy Księżyca, można wykorzystywać zależność (2).

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

obrazek

Rys. 4 Kąt math można wyznaczyć, mierząc kąty math i math bądź math i math

Rys. 4 Kąt math można wyznaczyć, mierząc kąty math i math bądź math i math

Jeśli kształt jasnej części Księżyca będzie wyraźnie różnił się od połowy okręgu, to na podstawie rysunku 4 możemy sformułować zależność umożliwiającą wyznaczenie wartości kąta math i uwzględnienie jej w zależności (3)

display-math

Tak więc dla dowolnej fazy Księżyca (dowolnej wartości kąta math) zależność (3) wygląda następująco:

display-math

Ponieważ w praktyce znacznie łatwiej można zmierzyć kąt math niż math zależność powyższą – pamiętając, że math – możemy zapisać jako funkcję kąta math:

display-math(4)

Krótkiego komentarza wymaga jeszcze problem pomiaru kąta math Jak wynika z rysunku 2, jest to kąt, pod jakim widoczny jest odcinek math  gdzie math  jest rzutem punktu math  na płaszczyznę terminatora (punkt math  jest położony pod powierzchnią Księżyca). Dokładny pomiar tego kąta nie jest więc możliwy poza szczególnym przypadkiem, gdy widoczna jest dokładnie połowa tarczy Księżyca. Wtedy bowiem punkt math  będzie położony dokładnie na linii terminatora, tzn. math Jeżeli obserwacji dokonano w chwili bliskiej momentowi wystąpienia pierwszej lub ostatniej kwadry, to punkt math  będzie znajdował się bardzo blisko terminatora, w odległości niewiele większej niż nieostrość jego granicy. Możemy wtedy przyjąć, że math Zauważmy jednak, że również dla dowolnej fazy Księżyca problem określenia wartości math rozwiązuje się sam. Cienie wzgórz dostatecznie długie, by można było mierzyć je w miarę dokładnie, są widoczne tylko blisko terminatora, a wtedy punkt math  również będzie bardzo blisko linii terminatora. Skoro tak, to niezależnie od fazy Księżyca możemy przyjmować, że math

Przyglądając się zależności (4), będącej rozwiązaniem postawionego zadania, warto zauważyć, że wielkości kątowe występują w niej wyłącznie w postaci ilorazów.

obrazek

Rys. 5 Kąty, które należy zmierzyć, aby wyznaczyć wysokość wzniesienia. Linia przerywana łączy punkty jednakowo odległe od płaszczyzny wyznaczonej przez położenie obserwatora, środka Księżyca i środka Słońca.

Rys. 5 Kąty, które należy zmierzyć, aby wyznaczyć wysokość wzniesienia. Linia przerywana łączy punkty jednakowo odległe od płaszczyzny wyznaczonej przez położenie obserwatora, środka Księżyca i środka Słońca.

Dzięki temu do wyznaczenia wysokości wzniesienia nie jest potrzebna znajomość kątowej skali obrazu Księżyca obserwowanego w lunecie bądź kątowej skali fotografii Księżyca. Otrzymane zależności są, oczywiście, prawdziwe dla dowolnego kulistego obiektu oświetlonego odległym, niemal punktowym źródłem światła.

* * *

Jeśli math uznamy za wielkość znaną, to do wyznaczenia wysokości wzniesienia konieczne będzie zmierzenie czterech kątów: math (Rys. 5). Można je zmierzyć w trakcie bezpośredniej obserwacji wizualnej lub wykorzystując do pomiarów zdjęcie Księżyca.

Zrobienie zdjęcia Księżyca, umożliwiającego wykonanie niezbędnych pomiarów z rozsądną dokładnością, wymaga użycia obiektywu o ogniskowej zbliżonej do 1 m. Rolę takiego obiektywu spełnia zazwyczaj obiektyw lunety lub zwierciadło teleskopu. Decydujący wpływ na dokładność pomiaru ma wielkość i ostrość obrazu Księżyca. Ze względu na drgania układu fotografującego powodowane powiewami wiatru i turbulencją atmosferyczną czas naświetlania nie powinien przekraczać 1/30 sekundy. Ponieważ jedną z mierzonych wielkości jest promień tarczy Księżyca, a wielkość tę można wyznaczyć najdokładniej, mierząc średnicę tarczy, zdjęcie powinno obejmować całą oświetloną część tarczy.

Bezpośredni (wizualny) pomiar kątów math będzie wymagał użycia lunety lub teleskopu umożliwiającego osiągnięcie ponad stokrotnego powiększenia. Typując wzniesienia przewidziane do pomiaru, należy wybierać takie, których otoczenie wydaje się w miarę płaskie i poziome. Jedyną wskazówką, umożliwiającą ocenę stopnia spełnienia tego warunku, jest światłocieniowy obraz otoczenia. Jeśli zależy nam na zmierzeniu wysokości konkretnego wzniesienia, należy poczekać na wieczór, w którym znajdzie się ono w pobliżu terminatora.