Przeskocz do treści

Delta mi!

O obrotach... wektorów i satelitów

Pierwszy polski satelita naukowy BRITE-Lem wystartował 21 listopada 2013 roku o godzinie math czasu polskiego (CSE = UTC + 1h) z bazy Jasny w Rosji a na orbicie znalazł się 956 s później, w chwili, którą oznaczymy math Operator rakiety "Dniepr", rosyjsko-ukraińsko-kazachska korporacja Kosmotras, podała przewidywane współrzędne satelity w chwili math w nierotującym względem gwiazd układzie kartezjańskim ze środkiem w centrum Ziemi.

obrazek

math tego układu współrzędnych jest skierowana ku biegunowi północnemu, natomiast osie math i math są skierowane w ten sposób, że w chwili startu math Greenwich leżało w płaszczyźnie math W takim układzie współrzędnych pracują urządzenia nawigacyjne rakiety, włączane w chwili startu math Współrzędne satelity w chwili wejścia na orbitę math w tym układzie to math m i prędkość math m/s. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim kierunku satelita mógł być widziany o godzinie math CSE tego dnia ze zlokalizowanego w Warszawie punktu o współrzędnych kartezjańskich math w układzie rotującym z Ziemią, w którym Greenwich zawsze leży w płaszczyźnie math

Od razu zastrzegę, że by uprościć wywody, zaniedbamy wpływ spłaszczenia Ziemi i oporu resztek atmosfery na ruch satelity i skorzystamy z równań opisujących ruch satelity po elipsie keplerowskiej wokół obiektu o sferycznie symetrycznym rozkładzie masy (który może być równoważnie zastąpiony masą punktową). Główna konsekwencja zaniedbanych efektów to powolna (około stopień na dzień) precesja orbity, o niewielkim wpływie na szukaną odpowiedź.

Z określenia układów wynika, że w momencie math w układzie rakiety Warszawa miała położenie math ale potem w czasie math obróciła się wraz z Ziemią o kąt math Licząc kąt obrotu, zamieniliśmy jednostki czasu na radiany i uwzględniliśmy, że dni liczymy względem obracającego się kierunku Ziemia-Słońce, czyli w ciągu roku Ziemia wykonuje o jeden obrót więcej niż liczba dni. Przy tym obrocie współrzędna math pozostaje bez zmiany, a współrzędne math przekształcają się w następujący sposób:

display-math

Znaleźliśmy zatem przedstawienia wszystkich wektorów w nierotującym układzie GI. Astronomowie zwykle używają nierotującego układu, w którym punkt Barana math czyli przecięcie ekliptyki z równikiem, wyznacza oś math ale to temat na inną okazję.

obrazek

Elementy keplerowskie orbity

W artykule o prawach Keplera (Delta 5/2011) pokazaliśmy, jak z nich wyprowadzić drugie prawo dynamiki Newtona. Przy okazji zdobyliśmy wiedzę, która pozwoli nam opisać orbitę satelity.

Choć na razie nie znamy położenia orbity, to zaczniemy przekształcenia w układzie ze środkiem w centrum Ziemi, w którym oś math wskazuje perigeum, a oś math też leży w płaszczyźnie orbity. Obliczymy analitycznie rozmaite iloczyny wektorów math by na podstawie wyników zrozumieć ich związek z elementami orbity. Na końcu wrócimy do znanego nam układu GI i wykonamy te same obliczenia liczbowo, i korzystając z tego, że te iloczyny mają to samo znaczenie w każdym układzie, znajdziemy wartości elementów orbity. Jak to wyprowadziliśmy poprzednio, chwilowe położenie i prędkość na orbicie można wyrazić poprzez kąt zwany anomalią mimośrodową math:

pict

Aktualną wartość math w chwili math znajdujemy jako rozwiązanie równania Keplera:

display-math (3)

gdzie math jest czasem przejścia przez perigeum, a

display-math

zwane ruchem średnim w istocie jest uśrednioną prędkością kątową satelity, natomiast math i math oznaczają odpowiednio półoś wielką orbity (połowę odległości między perigeum i apogeum) oraz mimośród (spłaszczenie) orbity. Dla skrócenia zapisu wprowadziliśmy math zamiast iloczynu stałej grawitacji i masy Ziemi.

Chociaż obliczenia prowadzimy w układzie płaszczyzny orbity, to będziemy korzystać wyłącznie z iloczynów wektorów, aby wynik przedstawić w postaci niezależnej od wyboru układu współrzędnych. Kwadraty długości wektorów mamy z twierdzenia Pitagorasa lub z iloczynu skalarnego wektora przez siebie, co na jedno wychodzi:

pict

gdzie ostatnia równość wynika z podstawienia (4) do (5). Z ostatniego wzoru wynika, że energia całkowita math jest stała, jak należało oczekiwać, oraz:

display-math

Mając półoś math orbity, spłaszczenie orbity znajdziemy z pomocą iloczynu skalarnego (1) przez (2):

display-math (6)

Korzystając z (4) oraz (6), mamy

display-math

Tak znalezione math i math po podstawieniu do (3) dają math oraz czas math Ćwiartkę, do której należy kąt math (i podobnie dla innych kątów), określamy na podstawie znaków funkcji math i math natomiast wartość samego kąta wyznaczymy za pomocą funkcji math

Gdy math math i math są znane, to pozostaje wyznaczyć trzy elementy określające orientację orbity w przestrzeni. Dwa z nich to kąty math oraz math wskazujące kierunek wektora momentu pędu math w układzie współrzędnych, w którym oś math pokrywa się z osią obrotu Ziemi. Moment pędu jest proporcjonalny do iloczynu wektorowego math i math który w układzie współrzędnych o osiach math math leżących w płaszczyźnie orbity ma postać:

pict

Zasada zachowania pędu zapewnia, że math w nieobracającym się układzie jest stałe. Znajdziemy teraz współrzędne wektora math w układzie współrzędnych, którego oś math pokrywa się z osią obrotu Ziemi. W tym układzie współrzędnych, składowa tego wektora w płaszczyźnie math to math Nachylenie math wektora math do osi math oraz nachylenie math wektora math do osi math wynikają ze stosunku ich składowych:

pict

Sam kąt math to kąt w płaszczyźnie math między osią math a prostopadłym do math wektorem

display-math

wskazującym linię węzłów, tj. linię przecięcia orbity z płaszczyzną math

Powróćmy do układu płaszczyzny orbity. Zanim wyznaczymy położenie perigeum, znajdźmy pomocniczy wektor, mnożąc wektorowo (2) oraz (7):

display-math

Następnie odejmując (1) podzielone przez (4), otrzymujemy

display-math

Tak zdefiniowany wektor mimośrodowy ma długość math i wskazuje kierunek perigeum. Wektory math i math całkowicie określają orientację orbity. Prostopadły do math wektor

display-math

też leży w płaszczyźnie orbity. Zatem iloczyny skalarne math i math są proporcjonalne do sinusa i kosinusa kąta math jaki kierunek perihelium tworzy z linią węzłów, skąd:

display-math

gdzie minus uwzględnia, że kąt względem math t.j. math a nie względem math math Kąty nachylenie math argument perigeum math i długość linii węzłów math w pełni określają położenie orbity. Ponieważ wszystkie elementy określiliśmy za pomocą iloczynów wektorów, to wzory pozostają słuszne po dowolnym obrocie orbity, zmienią się tylko składowe wektorów, ale nie ich długości i kąty między nimi. Zatem do powyższych iloczynów wektorowych można teraz podstawić znane wektory w układzie GI, by otrzymać elementy orbity i wektory pomocnicze w tym właśnie układzie.

Widoczność w Warszawie

Teraz możemy opisać sposób znalezienia odpowiedzi na pytanie postawione na samym początku. Dla nowego momentu czasu math należy obliczyć math następnie rozwiązać (3) na math i znaleźć math w płaszczyźnie orbity z (1). Wtedy w układzie GI położenie będzie równe math gdzie wektory math i math określają kierunki dużej i małej osi orbity. Dalej, oznaczając położenie Warszawy przez math możemy wyrazić wektor wodzący z Warszawy do satelity jako math a kosinus kąta między zenitem a satelitą, pomijając spłaszczenie Ziemi, wynosi:

display-math

Dokończenie rachunków i znalezienie ostatecznej odpowiedzi na postawione na początku artykułu pytanie pozostawiamy Czytelnikowi.

Zainteresowani Czytelnicy mogą także wykonać obliczenia dla swojego położenia i w dowolnej chwili, korzystając z danych TLE BRITE-PL Lem publikowanych przez NORAD. Są one podane w nierotującym układzie względem punktu math w płaszczyźnie math (rektascencja i deklinacja). Pozycję math określa się na podstawie zliczenia dni juliańskich (JD) dla danej daty i obrotu Ziemi względem math tj. czasu gwiazdowego w Greenwich. Przy tym na podstawie czasu, jaki upłynął od epoki TLE, warto uwzględnić precesję math biorąc pod uwagę jej szybkość podaną w TLE jako math