Przeskocz do treści

Delta mi!

O powstawaniu pierwiastków

Michał Bejger

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: lipiec 2018
 • Publikacja elektroniczna: 30 czerwca 2018
 • Autor: Michał Bejger
  Notka biograficzna: Profesor Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN. Członek zespołu naukowego Virgo (Virgo-POLGRAW), który w lutym 2016 r. odkrył fale grawitacyjne.
 • Wersja do druku [application/pdf]: (109 KB)

Czy zastanawiasz się czasem, Czytelniku, skąd wziął się wodór |1H i tlen |8O powszechne w wodzie i powietrzu, wapń 20Ca wchodzący w skład kości, żelazo | Fe 26 we krwi, a także miedź | Cu; 29 neodym | Nd; 60 terb |65Tb; dysproz |66Dy; wolfram |74W; platyna 78Pt; złoto 79Au i dziesiątki innych metali "ziem rzadkich" niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszych smartfonów?

obrazek

Skład Wszechświata: głównie ciemna energia (CE) i ciemna materia (CM), z niewielką domieszką "zwykłej" materii barionowej (MB), o której mowa w niniejszym artykule.

Skład Wszechświata: głównie ciemna energia (CE) i ciemna materia (CM), z niewielką domieszką "zwykłej" materii barionowej (MB), o której mowa w niniejszym artykule.

Oto, co wynika z obserwacji. Nie wiemy dokładnie jak i czemu, ale w odległej przeszłości (około 13,8 miliarda lat temu) Wszechświat rozpoczął, w tzw. Wielkim Wybuchu, gwałtowną ewolucję od stanu bardzo gęstej i bardzo gorącej materii. Po około jednej milionowej sekundy materia wypełniająca szybko rosnący Wszechświat stała się dostatecznie chłodna, by swobodne do tej pory kwarki mogły zacząć łączyć się w bariony: cząstki składające się z trzech kwarków związanych oddziaływaniami silnymi, na przykład, neutrony i protony (barion, od greckiego |βαρo ς, co znaczy ciężki, w porównaniu do leptonów np. do elektronu).

Najlżejsze atomy wodoru, |1H (jądro składa się z jednego protonu), pojawiły się wkrótce potem, w epoce "rekombinacji", około 380 tys. lat po Wielkim Wybuchu, gdy temperatura spadła na tyle, by pozwolić na istnienie stabilnych układów elektron-proton. Wodór stanowi około | 70% "zwykłej" materii barionowej, która z kolei jest, według naszej obecnej wiedzy kosmologicznej, jedynie drobnym ułamkiem (około 5% ) całej materii-energii. Pozostała większość to nieświecąca "ciemna materia" (oddziałująca grawitacyjnie, ale nie elektromagnetycznie) i jeszcze bardziej tajemnicza "ciemna energia", proponowana w celu wyjaśnienia przyśpieszonego rozszerzania się Wszechświata.

obrazek

Skład chemiczny człowieka: głównie tlen, węgiel, wodór i azot (M.E. - mikroelementy lżejsze od żelaza: bor, chrom, kobalt, fluor, żelazo, mangan, krzem, wanad, oraz cięższe: miedź, cynk, selen, brom, molibden i jod).

Skład chemiczny człowieka: głównie tlen, węgiel, wodór i azot (M.E. - mikroelementy lżejsze od żelaza: bor, chrom, kobalt, fluor, żelazo, mangan, krzem, wanad, oraz cięższe: miedź, cynk, selen, brom, molibden i jod).

Drugim w kolejności obfitości pierwiastków jest hel ( 2He, 23% masy barionów), którego większość również powstała w wyniku pierwotnej nukleosyntezy związanej z Wielkim Wybuchem. Pozostała część helu powstaje w wyniku fuzji jąder wodoru we wnętrzach gwiazd ( "spalania się", jak w żargonie mówią astronomowie), przy okazji produkując energię i ciśnienie promieniste (fotony). Proces fuzji powstrzymuje gwiazdy przed zapadnięciem się pod wpływem własnej grawitacji i, w zależności od masy gwiazdy, stwarza warunki (odpowiednio wysoką temperaturę) do powstawania coraz cięższych pierwiastków. Znane są dwie klasy reakcji łańcuchowych fuzji wodoru w hel: proton-proton (pp, w której powstaje krótko żyjące jądro deuteru lub berylu), oraz węgiel-azot-tlen (CNO, gdzie atomy węgla, azotu i tlenu występują w roli katalizatorów). Pierwsza z nich zachodzi w gwiazdach lżejszych od około , 1,3M druga jest możliwa w masywniejszych. Wytworzenie jednego jądra helu wiąże się w obu przypadkach z emisją około −12 |26,7 MeV (4,3⋅10 J) energii.

Okres, w którym gwiazda "pali" wodór w jądrze, nazywa się ciągiem głównym (w tym stanie znajduje się aktualnie Słońce). Obiekty o masach powyżej 0,5M stają się następnie czerwonymi olbrzymami, "palącymi" wodór w otoczce jądra, a następnie (prędzej lub później, w zależności od masy - masywniejsze szybciej) hel wprost w jądrze. Gwiazdy masywniejsze od około 10M zostają po zejściu z ciągu głównego czerwonymi nadolbrzymami, zdolnymi od razu do syntezy cięższych pierwiastków w helowym jądrze. Fuzja helu w węgiel |6 C następuje w procesie |3α: łączenia się trzech jąder helu | 2 He (cząstek α). Przechwyty cząstek α przez coraz cięższe jądra w procesie nazwanym drabiną α prowadzą do powstania, kolejno, jąder o parzystej liczbie protonów: tlenu |8O, neonu |10Ne, magnezu |12Mg, krzemu |14Si, siarki 16S, argonu |18Ar, wapnia |20Ca, tytanu | Ti, 22 chromu |Cr, 24 żelaza | Fe 26 i niklu | Ni. 28 Produkcja energii w procesie fuzji kończy się na żelazie i niklu, ponieważ jądra tych atomów mają największą energię wiązania na nukleon: dodawanie kolejnych nukleonów wymaga dostarczenia energii. Jest to również przyczyna względnie wysokiej obfitości tych pierwiastków w przyrodzie. W dostatecznie gorących (temperatury w centrum większe od kilkuset milionów kelwinów) i masywnych (cięższych od około 8M przy narodzinach na ciągu głównym) gwiazdach dochodzi następnie do zapłonu węgla: rozpoczęcia fuzji jąder węgla w cięższe pierwiastki - neon, sód, magnez, tlen itd. w różnego typu procesach z wydzieleniem fotonów, pojedynczych nukleonów i cząstek α , na przykład 6C +6 C 12 Mg + γ (lub |11Na +1 H, lub |10Ne +2 He ). Po etapie "palenia" węglem - jeśli warunki na to pozwalają - następuje w coraz wyższej temperaturze fuzja neonu, a następnie tlenu i krzemu. Wysoka temperatura umożliwia dodatkowe reakcje, np. fotodysocjację, to znaczy zderzenia z energetycznymi fotonami, które wybijają z jąder nukleony lub cząstki α. Procesy te po części mają też udział w powstawaniu jąder o nieparzystej liczbie protonów, takich jak fosfor |15P, chlor 17Cl, potas 19K, które również powstają, między innymi, w cyklu CNO i podczas wybuchów masywnych gwiazd supernowych (o czym za chwilę). W ogólności jądra atomowe o parzystej liczbie protonów i nukleonów (sumie protonów i neutronów w jądrze) są bardziej stabilne, przez co występują częściej niż te o nieparzystej liczbie. Prawidłowość ta, zwana regułą Oddo-Harkinsa, wynika z faktu, że nukleony będące fermionami wiążą się w pary, co zwiększa energię wiązania jądra, a przez to jego stabilność.

obrazek

Względna obfitość pierwiastków we Wszechświecie

Względna obfitość pierwiastków we Wszechświecie

obrazek

Skład chemiczny Ziemi.
Skład skorupy ziemskiej jest inny: to przeważnie tlen O (46%, krzem Si (28%), aluminium Al (8,2%), żelazo Fe (5,6%), wapń Ca (4,2%), sód Na (2,5%, magnez Mg (2,4 %), potas K (2%) i tytan Ti (0,6%).

Skład chemiczny Ziemi.
Skład skorupy ziemskiej jest inny: to przeważnie tlen O (46%, krzem Si (28%), aluminium Al (8,2%), żelazo Fe (5,6%), wapń Ca (4,2%), sód Na (2,5%, magnez Mg (2,4 %), potas K (2%) i tytan Ti (0,6%).

Podsumowując, praktycznie wszystkie pierwiastki od helu do żelaza, kobaltu i niklu powstają podczas zwyczajnej ewolucji gwiazd. Wyjątek stanowi beryl |4Be, bor |5B, oraz częściowo lit |3Li, które co prawda powstają we wnętrzach gwiazd, ale są szybko zamieniane na cięższe pierwiastki. Stabilne jądra litu, berylu i boru powstają w procesie spalacji (kruszenia), podczas którego cięższe jądro atomowe traci nukleony w wyniku zderzenia z cząstką promieniowania kosmicznego (np. cząstką α) o bardzo dużej energii kinetycznej.

Atomy cięższe od niklu powstają, gdy dostatecznie masywna gwiazda wypali dostępne w swoim wnętrzu paliwo, stanie się niestabilna i zacznie się zapadać. W przypadku gwiazd o masie większej od około 8M żelazno-niklowe jądro jest zgniatane do ogromnych gęstości przez spadające zewnętrzne warstwy i rozgrzewane do temperatur przekraczających setki miliardów kelwinów. W tych warunkach "symetryczne", to znaczy zawierające podobną liczbę neutronów i protonów, jądra atomowe stają się wyraźnie neutrononadmiarowe: jądro zapadającej się gwiazdy zamienia się w gorącą i gęstą gwiazdę neutronową, najgęstszy znany nauce obiekt materialny. Jeśli masa gwiazdy nie jest zbyt duża, oddziaływania silne pomiędzy nukleonami powstrzymują kolaps spadającej materii i, wraz z emitowanym przez gwiazdę neutronową strumieniem neutrin, powodują odrzucenie jej na zewnątrz. Proces ten nazywamy wybuchem supernowej. W tych warunkach część "zwykłej" materii gwiazdy, bogate w neutrony jądra atomowe gwiazdy neutronowej oraz swobodne nukleony mają dużo okazji, by oddziaływać ze sobą z dużą energią. Kluczem do produkcji ciężkich pierwiastków są wielokrotne zderzenia jądro-nukleon, prowadzące najczęściej do powstawania izotopów o krótkim okresie połowicznego rozpadu.

obrazek

Procesy przechwytu nukleonu dzielą się na dwa rodzaje: procesy wolne (slow, s), oraz szybkie (rapid, r). Różnica polega na tym, że w procesach szybkich jądro zyskuje na masie, łapiąc więcej nukleonów, niż jest w stanie stracić podczas zachodzących w tym samym czasie rozpadów promieniotwórczych. Obecnie wiadomo, że w wybuchach supernowych, także tych związanych z termojądrową eksplozją białego karła, tzn. supernowych typu Ia, działają przeważnie procesy typu s oraz szybkie przechwyty protonów: supernowe dostarczają pierwiastków od miedzi | Cu 29 do molibdenu | Mo. 42

Począwszy od rutenu 44 Ru proces s ustępuje miejsca procesowi r: ciężkie pierwiastki tworzone są głównie podczas katastrofalnych zderzeń w układach podwójnych gwiazd neutronowych. Niedawna, historycznie pierwsza detekcja fal grawitacyjnych ze zderzenia się gwiazd neutronowych (sygnał GW170817, o którym pisaliśmy w ∆ 1217 ), zarejestrowana przez interferometry Virgo i LIGO (i przeprowadzona przez te interferometry triangulacja) umożliwiła powiązanie go z wykrytym w tym samym czasie przez satelitę Fermi krótkim błyskiem gamma, i szerokie obserwacje astronomiczne fotonów z następującej po nim emisji kilonowej.

Dzięki temu zdobyliśmy dowody, że rozrzucona podczas zderzenia z prędkościami bliskimi prędkości światła gęsta neutrononadmiarowa materia gwiazd neutronowych jest świetnym miejscem dla procesów typu r i tworzenia naprawdę ciężkich pierwiastków, w tym platyny | Pt 78 i złota | Au, 79 a także metali z grupy ziem rzadkich (wspomnianych wcześniej dysprozu, neodymu, terbu), innych lantanowców i aktynowców, oraz pierwiastków radioaktywnych, między innymi polonu 84Po, radu |88Ra i uranu |92U. Podobnie jak w przypadku supernowych kilonowe są zasilane energią fotonów z rozpadów radioaktywnych, więc badanie ich krzywych blasku umożliwia stwierdzenie, ile i jakich pierwiastków danego rodzaju świeci.

Powtarzając za nieocenionym Carlem Saganem, dosłownie pochodzimy z Kosmosu: poprzednie generacje gwiazd "umarły", a my powstaliśmy na planecie stworzonej z ich różnorodnych pozostałości. Życie, w tej jedynej znanej nam do tej pory formie, wymaga garści różnych, przeważnie lekkich i łatwo osiągalnych pierwiastków, natomiast cywilizacja i postęp technologii korzysta z coraz bardziej egzotycznych i trudno dostępnych materiałów powstałych w największych kosmicznych katastrofach. Atomy składające się na najważniejszy obecnie element ludzkiego "fenotypu rozszerzonego" (mam, oczywiście, na myśli smartfon) przebyły niezwykle skomplikowaną drogę z wnętrz gwiazd do wnętrz naszych kieszeni; warto o tym pamiętać.