Przeskocz do treści

Delta mi!

O rysowaniu zderzeń

Maciej Lisicki

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: marzec 2010
 • Publikacja elektroniczna: 18-06-2010
 • Autor: Maciej Lisicki
  Afiliacja: student, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Podobną konstrukcję można wykorzystać przy analizie sprężystego zderzenia dwóch cząstek. Dla uproszczenia załóżmy, że ich masy są jednakowe.
Prędkości cząstek przed zderzeniem będziemy oznaczać przez  math,a po zderzeniu  math. Zasady zachowania energii i pędu będą miały postać:

  v1 + v2 = v′1 + v′2,
  2   2  ′2  ′2
 v1 + v2 = v1 + v2 .
obrazek

Rys. 2 Sprężyste zderzenie dwóch cząstek w języku prędkości względnej i prędkości środka masy.

Rys. 2 Sprężyste zderzenie dwóch cząstek w języku prędkości względnej i prędkości środka masy.

Najwygodniej będzie wprowadzić nowe zmienne, określające prędkość środka masy układu i względną prędkość ciał

display-math

oraz analogiczne wielkości po zderzeniu  math  i  math . Zasady zachowania przyjmą teraz niezwykle prostą postać

display-math

czyli wektor math jest niezmiennikiem zderzenia, a wektor  math nie zmienia swojej długości (może jedynie zmienić kierunek), co jest zgodne z intuicją. Podobnie jak poprzednio, można to wygodnie zilustrować rysunkiem 2. W tym przypadku zderzenie sprowadza się wyłącznie do obrotu wektora  math wpisanego w okrąg o promieniu  math. Rozumowanie to można uogólnić na przypadek, gdy masy cząstek są różne. Weźmy dwie cząstki poruszające się jak poprzednio, ale o masach math  i  math . Wprowadzając prędkość względną  math i prędkość środka masy

display-math

znajdujemy prędkości cząstek w układzie środka masy:

display-math

Z zasady zachowania pędu wiemy, że pędy cząstek w układzie środka masy po zderzeniu są równe i przeciwnie skierowane, z zasady zachowania energii wynika natomiast, że wartości bezwzględne prędkości nie zmieniają się, jedynie zmienia się kierunek (odpowiada to obrotowi na rysunku 2). Możemy w łatwy sposób przejść do układu laboratoryjnego, dodając do każdej z wyliczonych prędkości prędkość  math środka masy:

display-math

Do geometrycznej interpretacji wygodnie jest posłużyć się pędami cząstek. Zdefiniujmy wektor jednostkowy  math w kierunku  math . Łatwo można przekonać się, że

display-math

gdzie wprowadziliśmy masę zredukowaną

display-math

obrazek

Rys. 3 Ta sama geometria, ale rysujemy pędy:

    OC u µ
     m
AO  ------ -p1  p2
    m1m
OB  ------ -p1  p2
   m1

Rys. 3 Ta sama geometria, ale rysujemy pędy:

    OC u µ
     m
AO  ------ -p1  p2
    m1m
OB  ------ -p1  p2
   m1

Rozważmy więc okrąg o promieniu math (rysunek 3). Wektor math odpowiada wektorowi  math, zatem powyższe równania można zinterpretować czysto geometrycznie jako dodawanie wektorów. Przy ustalonych początkowych pędach promień koła i położenia punktów math  i  math nie zmieniają się, natomiast punkt  math może swobodnie wędrować po okręgu. Rozważmy szczegółowo przypadek, gdy jedna z cząstek spoczywa (np. ta o masie  math ). Zatem math i odcinek math pokrywa się z promieniem okręgu. Wektor math pokrywa się, oczywiście, z pędem cząstki o masie  math przed zderzeniem. W zależności od stosunku mas punkt  math może leżeć wewnątrz lub na zewnątrz okręgu, jak na rysunku 4. Po zderzeniu obie cząstki doznają odchylenia od kierunku pierwotnego ruchu cząstki-pocisku, danego przez kąty math i  math. W układzie środka masy kąt środkowy  math wyznacza kierunek, pod jakim zostaje rozproszona nadlatująca cząstka. Ciekawym ćwiczeniem dla Czytelnika może być przekonanie się na podstawie tych rysunków, że kąty math i  math mogą być wyrażone przez kąt  math:

display-math

Ponadto zauważmy, że kąt rozrzutu cząstek math może być mniejszy lub większy od  math, w zależności od stosunku mas. Rozpraszanie do tyłu odpowiada równości math.

obrazek

Rys. 4 Zderzenie pocisku ze spoczywającą cząstką.

Rys. 4 Zderzenie pocisku ze spoczywającą cząstką.

Pokazaliśmy, że zjawiska mechaniczne zderzeń ciał mogą mieć bardzo łatwą interpretację geometryczną, a tworzenie takich diagramów jest samo w sobie interesujące. Szczególnie prosto można za pomocą tego narzędzia ustalać pewne zależności między wielkościami mierzonymi w układzie środka masy a ich odpowiednikami w układzie laboratoryjnym.

Na deser zostawmy kilka pytań/propozycji do zabawy:

1.
Dla jakiej wartości kąta  math cząstka pierwotnie spoczywająca będzie miała największą energię? Jaka będzie jej wartość, jeśli energia cząstki padającej wynosi  math?
2.
Dla math prędkość pierwszej cząstki po zderzeniu może mieć dowolny kierunek. Jaka jest maksymalna wartość kąta  math (wyrażona przez masy cząstek) w przypadku math ?
3.
Pod jakim kątem rozbiegają się cząstki w przypadku równych mas? Jakie są wtedy math i  math?
4.
Ambitniejsze zadanie: jak przetłumaczyć przedstawione schematy na przypadek zderzeń niesprężystych, gdy zderzenie charakteryzuje pewien współczynnik strat energii ( math, math)?
5.
I jeszcze jedno zadanie dla odważnych. Jak zmienią się wyniki omawiane w tym artykule, jeśli uwzględnić efekty relatywistyczne?