Przeskocz do treści

Delta mi!

Kamerton i struna

obrazek

Do strojenia instrumentów często wykorzystuje się kamerton widełkowy, wynaleziony w 1711 r. przez Johna Shore’a, lutnistę angielskiego dworu królewskiego. Zaletą tego przyrządu jest to, że wprawiony w ruch emituje dźwięk bardzo „czysty”, tj. zawierający niemal wyłącznie składową wzorcową przyrządu. Zrozumienie, dlaczego tak się dzieje, nie wymaga nadmiernie skomplikowanych rachunków i długich wyjaśnień.

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Równania ruchu

Wyprowadzenie równania ruchu dla struny, czyli równania falowego, można znaleźć w wielu podręcznikach. Dla porządku przypomnimy tutaj zarys tego rachunku. Strunę, na którą działa siła naciągu math możemy podzielić w myśli na szereg maleńkich kawałków (Rys. 1). Każdy taki kawałek będzie miał masę math  będzie znajdował się w położeniu math wzdłuż struny, a jego wychylenie względem pozycji, jaką by miał, gdyby struna spoczywała, możemy oznaczyć przez math Wówczas II prawo dynamiki Newtona dla odcinka struny znajdującego się w położeniu math ma postać:

display-math

gdzie math  są składowymi sił oddziaływania math  z sąsiednimi fragmentami struny prostopadłymi do kierunku spoczywającej struny; wielkość math to nic innego jak przyspieszenie w tym kierunku. Będziemy odtąd zakładać, że wychylenie z położenia równowagi jest bardzo małe. Ponieważ naciąg struny jest stały, to, przybliżając math przez math (co jest uzasadnione właśnie dla małych wychyleń), mamy:

display-math

skąd

display-math

Dla struny o stałej gęstości liniowej math  możemy zatem przepisać równanie ruchu jako

display-math(1)

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

W przypadku kamertonu źródło siły powodującej jego ruch jest inne. Jeżeli ramię kamertonu zostanie wygięte, to pojawi się siła sprężystości, która dla ciał sprężystych spełniających prawo Hooke’a jest proporcjonalna do odkształcenia ciała. W sytuacji przedstawionej na rysunku 2 wkład math  do siły math wywieranej na fragment ciała znajdujący się w położeniu math jest proporcjonalny do modułu Younga substancji, z której wykonane jest ciało, oraz kąta odkształcenia math Kąt ten jest równy kątowi pomiędzy prostymi o nachyleniach math oraz math a zatem jest w przybliżeniu równy math Oznacza to, że możemy powtórzyć rozumowanie prowadzące do wyznaczenia równania ruchu dla struny, ale z tą różnicą, że teraz siły math  nie mają stałej wartości, ale są proporcjonalne do math Otrzymujemy więc:

display-math(2)

gdzie stała math  jest odwrotnie proporcjonalna do modułu Younga. Porównując równania ruchu (1) i (2), stwierdzamy, że w tym drugim występuje aż czwarta pochodna wychylenia po położeniu. Jak się zaraz przekonamy, ta drobna z pozoru różnica decyduje o brzmieniu dźwięku kamertonu.

Rozwiązanie równań ruchu

Rozwiązania każdego z równań ruchu (1) i (2) można złożyć z fal stojących, tj. funkcji postaci math Przyjmiemy, że funkcja opisująca zależność wychylenia od czasu ma postać math  Po podstawieniu do równania (1) otrzymujemy równanie:

display-math

gdzie tzw. związek dyspersyjny ma postać math ; rozwiązaniami tego równania są funkcje math i math Zakładając, że struna jest sztywno zamocowana w  math i w  math musimy odrzucić pierwszą klasę rozwiązań, a wśród drugiej klasy dopuścić tylko te, dla których math czyli math gdzie math jest liczbą naturalną. Oznacza to, że widmo częstości takiej struny jest dyskretne – występuje w nim najniższa częstość math  oraz jej wielokrotności.

Podstawiając opisaną wyżej postać rozwiązania do równania (2), otrzymujemy

display-math

gdzie związek dyspersyjny ma teraz postać math  Rozwiązaniem tego równania jest dowolna kombinacja liniowa funkcji math  math  math oraz math a więc funkcja postaci

display-math

gdzie stałe math   math   math oraz math wyznaczymy z warunków brzegowych. Warunki te dla drgającego pręta o długości math możemy opisać następująco:

1.
wychylenie pręta w punkcie math jest zerowe, math
2.
w punkcie math pręt jest pionowy, math
3.
w punkcie math siła sprężystości jest równa zeru, math
4.
w punkcie math składowa siły sprężystości prostopadła do osi math jest równa zeru, math

Uwzględnienie tych warunków prowadzi do następującego związku:

display-math

a stąd

display-math(3)

obrazek

Rys. 3 Wykres funkcji

display-math

Ponieważ czynnik math jest dodatni, funkcja ma te same miejsca zerowe co funkcja we wzorze (3), jest jednak ograniczona na przedziale math

Rys. 3 Wykres funkcji math

Rozwiązania tego równania możemy wyznaczyć w sposób następujący. Funkcja math jest bardzo szybko rosnącą funkcją swego argumentu, a więc dla dostatecznie dużych math miejsca zerowe funkcji math będą znajdowały się blisko miejsc zerowych funkcji math czyli math gdzie math jest liczbą naturalną (por. Rys. 3). Lepszą dokładność możemy uzyskać, zakładając, że math jest pewnym przybliżeniem szukanego miejsca zerowego i pisząc

display-math

Rozwijając to w math do rzędu kwadratowego, otrzymujemy równanie

display-math

co pozwala znaleźć dokładniejsze rozwiązanie math Opisaną procedurę można powtórzyć, uzyskując rozwiązanie z coraz lepszą dokładnością. W ten sposób stwierdzamy, że najmniejszymi rozwiązaniami równania (3) są math Pamiętając, że w rozważanym przypadku częstość drgań jest proporcjonalna do kwadratu liczby falowej math stwierdzamy, że częstości drgań struny i kamertonu o częstości podstawowej 440 Hz, czyli tonu math używanego do strojenia instrumentów, są takie jak w tabeli. Widzimy stąd, że dla kamertonu druga częstość dozwolonych drgań leży niemal dwie i pół oktawy powyżej tonu podstawowego, między dźwiękami math i math Jest ona na ogół słabiej słyszalna i łatwa do odróżnienia od częstości podstawowej, co sprawia, że drgający pręt jest lepszym wzorcem częstości niż drgająca struna.

-----------------
  Cz sto   [Hz]
-struna--kamerton-
  440    440
  880   2763
--1320------7722-

W praktyce stosuje się kamertony zbudowane z dwóch drgających prętów. Takie rozwiązanie pozwala na to, by pręty te drgały w przeciwfazie, a wtedy zamocowanie kamertonu sztywno za uchwyt nie powoduje silnego tłumienia dźwięku.