Przeskocz do treści

Delta mi!

O pewnych kratach testowych

Małgorzata Jastrzębska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: styczeń 2014
  • Publikacja elektroniczna: 01-01-2014
  • Autor: Małgorzata Jastrzębska
    Afiliacja: Instytut Matematyki i Fizyki, Wydział Nauk Ścisłych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Wersja do druku [application/pdf]: (1763 KB)

Teoria krat pojawiła się pod koniec XIX wieku, wyrastając z logiki i algebry. W logice kraty pojawiły się za sprawą George’a Boole’a, a w algebrze kraty pierwszy rozpatrywał Richard Dedekind. Kraty są przedmiotem badań algebraików, stanowią jednocześnie wygodny środek opisu znanych struktur matematycznych, których przykłady przedstawię w dalszej części artykułu.

obrazek

Kraty można opisać na dwa sposoby: algebraicznie lub przy użyciu częściowych porządków.

Definicja 1. Krata w sensie algebraicznym to struktura algebraiczna math spełniająca dla dowolnych elementów math następujące równości:

pict

Krata w sensie częściowych porządków to niepusty częściowo uporządkowany zbiór math w którym każdy dwuelementowy podzbiór ma oba kresy: górny i dolny.

Pojęcia krat w sensie algebraicznym i częściowych porządków są równoważne. Jeśli zdefiniujemy kratę jako zbiór algebraiczny z wymienionymi aksjomatami, to zadając porządek przez math otrzymamy kratę w sensie porządku. Odwrotnie, jeśli w kracie w sensie porządku zdefiniujemy math oraz math to dostaniemy kratę w sensie algebraicznym.

Zanim omówię wybrane przykłady krat, podam kilka użytecznych definicji. Kratę math będziemy zwykle oznaczali literą math identyfikując ją ze zbiorem jej elementów. Jeśli w kracie math istnieje element największy, to nazywamy go jednością kraty i oznaczamy przez math Podobnie, najmniejszy element w kracie (jeśli istnieje) oznaczamy symbolem 0 i nazywamy zerem kraty. Kratę z zerem i jednością nazywamy kratą ograniczoną. Podzbiór math kraty math  nazwiemy jej podkratą, jeśli dla dowolnych math mamy math  oraz math  Powiemy, że kraty math i  math są izomorficzne wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje bijekcja math taka że math i  math zachowują porządek, tj. math

Zauważmy, że jeśli math jest kratą, to para math gdzie relacja math  zdefiniowana jest wzorem math również jest kratą. Kratę math będziemy nazywać kratą dualną do kraty math i oznaczać symbolem math Łatwo sprawdzić, że jeśli math w kracie math to math w kracie math oraz analogicznie jeśli math w kracie math to math w kracie math

Przykład 1. Niech math  będzie dowolnym zbiorem. Rodzina math  wszystkich podzbiorów zbioru math  wraz z porządkiem zadanym przez inkluzję math  jest kratą. Mianowicie, jeśli math to math  oraz math  Jest to krata ograniczona. Zerem tej kraty jest zbiór pusty, a jednością zbiór math

Przykład 2. Niech math oznacza relację podzielności w zbiorze math dodatnich liczb całkowitych. Niech math tradycyjnie oznacza największy wspólny dzielnik liczb math i  math oraz math ich najmniejszą wspólną wielokrotność. Zbiór uporządkowany math jest kratą z działaniami math oraz math Krata ta ma element najmniejszy równy math i nie ma elementu największego.

Przykład 3. Niech math będzie przestrzenią liniową nad ciałem math  i niech math  oznacza rodzinę wszystkich jej podprzestrzeni. Zbiór math jest kratą. Jeśli math  to math  oraz math gdzie math i  math  Zerem w tej kracie jest wektor zerowy, a jedynką cała przestrzeń math Podobnie, kratami są również: rodzina podgrup zadanej grupy, rodzina jej dzielników normalnych oraz rodzina podpierścieni danego pierścienia, wszystko z relacją inkluzji.

Przykład 4. Niech math będzie rodziną podzbiorów przestrzeni math złożoną ze zbioru pustego, całej przestrzeni math oraz wszystkich punktów i wszystkich prostych w  math Zbiór ten z relacją zawierania stanowi kratę ograniczoną. Zerem tej kraty jest zbiór pusty, a jednością math

Kraty, tak jak wszystkie porządki, możemy ilustrować za pomocą diagramów, które tworzymy w następujący sposób: elementy kraty math zaznaczamy na płaszczyźnie jako punkty. Jeśli math są elementami kraty math oraz math to punkt odpowiadający elementowi math rysujemy poniżej punktu odpowiadającego elementowi math Jeśli math jest następnikiem math czyli math oraz nie istnieje math taki że math to punkty math i  math łączymy odcinkiem.

obrazek

Rys. 1 Diagramy nieprzedstawiające krat.

Rys. 1 Diagramy nieprzedstawiające krat.

obrazek

Rys. 2 Kraty o co najwyżej trzech elementach.

Rys. 2 Kraty o co najwyżej trzech elementach.

Przyjrzyjmy się diagramom z rysunku 1. Widzimy, że na diagramie (a) elementy math i  math nie mają kresu górnego, a w przypadku diagramu (b) elementy math i  math nie mają kresu dolnego. Na diagramie (c) elementy math i  math mają dwa ograniczenia górne math i  math ale nie mają kresu górnego. Zatem diagramy te nie przedstawiają krat.

Wskażemy teraz diagramy porządków będących kratami. Oczywiście, każdy liniowo uporządkowany zbiór (często nazywany łańcuchem) jest kratą. Łatwo można sprawdzić, że kraty o co najwyżej trzech elementach muszą być łańcuchami.

obrazek

Rys. 3 Kraty czteroelementowe.

Rys. 3 Kraty czteroelementowe.

obrazek

Rys. 4 Kraty pięcioelementowe.

Rys. 4 Kraty pięcioelementowe.

Kraty o czterech elementach są tylko dwie (z dokładnością do izomorfizmu), a krat pięcioelementowych jest dokładnie pięć (Rys. 3 i 4).

W matematyce ważną rolę spełniają kraty rozdzielne i modularne.

Definicja 2. Kratę math nazywamy modularną, gdy dla dowolnych jej elementów math takich że math zachodzi math

Definicja 3. Kratę math nazywamy rozdzielną (dystrybutywną), gdy dla dowolnych jej elementów math spełniona jest równość math

Wprost z definicji wynika, iż każda krata rozdzielna jest modularna. Zwróćmy uwagę, że wszystkie łańcuchy są kratami rozdzielnymi. Rozważmy kratę z przykładu 1 – równość z definicji kraty rozdzielnej w przypadku kraty math  ma postać dobrze znanego prawa rozdzielności przecięcia zbiorów względem dodawania math  zatem krata math  jest rozdzielna. W tym przypadku nie napotkaliśmy problemów z wykazaniem tej własności, często jednak sprawdzenie wprost z definicji, czy dana krata jest dystrybutywna bądź modularna, jest dość kłopotliwe. Na szczęście istnieją niezwykle obrazowe i przydatne twierdzenia sprowadzające problem do pytania, czy wśród jej podkrat znajdują się pewne wymienione wcześniej kraty.

Twierdzenie 1. Krata math jest modularna wtedy i tylko wtedy, gdy nie ma podkraty izomorficznej z math (Rys. 4).

Szkic dowodu. Łatwo zauważyć, że jeśli math ma podkratę izomorficzną z  math  to nie jest modularna. Załóżmy teraz, że math nie jest modularna, tzn. istnieją math takie że math gdzie math i  math Z założenia math oraz oczywistych relacji math math i  math w prosty sposób wynika math więc math Wykażemy, że math wraz z  math i  math tworzą kratę izomorficzną z  math  Najpierw upewnimy się, że math i  math są różne od reszty wyszczególnionych elementów – istotnie, gdyby było math to mielibyśmy math co jest niemożliwe; podobnie dowodzimy, że math Ponadto math byłoby równoznaczne z  math skąd math czyli math co jak już wiemy, jest niemożliwe; analogicznie math Korzystając z własności działań kratowych, otrzymujemy

display-math

i analogicznie math Ponadto, skoro zachodzi math to

display-math

tak więc math Podobnie dowodzimy math co w połączeniu z wykazanymi wcześniej zależnościami prowadzi nas już do wniosku, że wskazane elementy faktycznie tworzą podkratę izomorficzną z  math


W analogiczny, choć nieco bardziej skomplikowany sposób, otrzymujemy podobny wynik dla krat rozdzielnych.

Twierdzenie 2. Krata math jest rozdzielna wtedy i tylko wtedy, gdy nie ma podkraty izomorficznej z math lub math (patrz Rys. 4).

Z podanych twierdzeń w prosty sposób wynika, że jeśli krata math jest modularna (rozdzielna), to krata math również jest modularna (rozdzielna).

obrazek

Weźmy teraz kratę z przykładu 3. Gdyby math nie była modularna, to w kracie tej istniałaby podkrata izomorficzna z  math  Istniałyby zatem parami różne podprzestrzenie math  takie że math math oraz math  Nie jest to jednak możliwe, co pozostawiam Czytelnikowi Podejrzliwemu jako nietrudne zadanie z algebry liniowej. Krata math jest zatem kratą modularną, jednocześnie łatwo wykazać, że nie jest to krata rozdzielna. Weźmy przestrzeń math  wymiaru dwa i trzy jej różne jednowymiarowe podprzestrzenie math  Podprzestrzenie math  przecinają się w wektorze zerowym i każde dwie z nich generują math  Dostajemy zatem podkratę izomorficzną z  math

Wykażemy teraz, że krata z przykładu 4 nie jest nawet modularna. Zauważmy, że jeżeli math  oznacza punkt leżący na prostej math  a przez math oznaczymy prostą nieprzecinającą prostej math  to otrzymujemy podkratę:

Kraty modularne i rozdzielne są dokładnie opisane w literaturze i znamy wiele ich własności. Poza nimi rozważa się, oczywiście, wiele innych rodzajów tych struktur. Niektóre z nich dają się scharakteryzować poprzez zawieranie pewnej podkraty lub podkrat. Te charakterystyczne obiekty (np. math  oraz math ) to właśnie tytułowe kraty testowe.


Do czytania

Czytelnikowi zainteresowanemu teorią krat oraz jej zastosowaniami w logice i algebrze polecamy szczególnie książki

*
Podstawy algebry ogólnej i teorii krat Andrzeja Walendziaka (PWN, 2009)
*
The Mathematics of Metamathematics Heleny Rasiowej i Romana Sikorskiego (PWN, 1963)
*
Lattice Theory Garretta Birkhoffa (AMS, 1967).