Przeskocz do treści

Delta mi!

Teoria stabilności w sensie Lapunowa i globalne atraktory

Tomasz Dłotko

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: styczeń 2005
  • Publikacja elektroniczna: 16-02-2011

Jednym z głównych narzędzi służących do matematycznego opisu otaczającego nas świata są równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe.

obrazek

W prostszych z nich, równaniach zwyczajnych, występuje pochodna szukanej funkcji math zmiennej rzeczywistej math (mającej najczęściej interpretację czasu). Ponieważ pochodna math opisuje wzrost bądź malenie funkcji math w chwili math możemy uważać, że takie równania opisują zmienność bądź ewolucję wielkości math w czasie. Często zamiast jednego równania różniczkowego zwyczajnego badamy cały układ takich powiązanych ze sobą równań. Przykładem może tu być dobrze znany z fizyki układ równań ruchu Newtona opisujący siłę math działającą na ciało:

display-math

zapisany dla składowych wektora położenia  math We wzorze powyżej math jest masą ciała, math przyspieszeniem, zaś math położeniem ciała w chwili math Symbol math oznacza drugą pochodną położenia względem czasu, czyli wektor przyspieszenia.

Ponieważ nie każde równanie różniczkowe zwyczajne (a tym bardziej układ takich równań bądź równanie różniczkowe cząstkowe) potrafimy jawnie rozwiązać (podać wzór analityczny na rozwiązanie math), matematycy zajmujący się badaniem tych równań stawiają zazwyczaj trzy podstawowe pytania, na które starają się odpowiedzieć:

1.
Czy badane równanie ma rozwiązanie o określonych własnościach (np. ograniczone, różniczkowalne)? – istnienie rozwiązania.
2.
Czy takie istniejące rozwiązanie (spełniające ew. pewne dodatkowe warunki) jest tylko jedno czy też może ich być więcej? – jednoznaczność rozwiązania.
3.
Jakie dodatkowe własności ma rozwiązanie (np. czy będzie określone dla wszystkich czasów math czy może w pewnej chwili math przestaje istnieć)? Jeśli rozwiązanie istnieje dla wszystkich czasów math to czy potrafimy opisać sposób jego zachowania po bardzo długim czasie? – zachowanie asymptotyczne.

Pomyślmy tu o trzech przykładach równań różniczkowych zwyczajnych, przy czym każde z tych równań rozpatrujemy z dodatkowym warunkiem ( warunkiem Cauchy’ego) zadającym wartość rozwiązania w chwili math


display-math

Łatwo przekonamy się, że rozwiązania tych równań dane są wzorami:

display-math

Możemy zauważyć, że rozwiązanie math jest dobrze określone dla czasów math bliskich zera, lecz w chwili math przestaje istnieć. Rozwiązania mathmath istnieją natomiast dla wszystkich math Można więc mówić o ich zachowaniu asymptotycznym, gdy czas math dąży do nieskończoności. Rozwiązanie math oscyluje okresowo, natomiast rozwiązanie math dąży do 0, gdy czas math dąży do nieskończoności. Rozwiązanie math ilustruje sposób zachowania, który nawiązując do nazwiska prekursora badania asymptotyki rozwiązań, określamy mianem asymptotycznej stabilności w sensie Lapunowa (matematyk rosyjski A.M. Lapunow badał to pojęcie już w 1892 roku). Uściślając naszą intuicję, sformułujmy następującą definicję:

Definicja. Powiemy, że rozwiązanie zerowe math równania różniczkowego zwyczajnego math jest asymptotycznie stabilne, jeżeli:

1.
Dla dowolnego math istnieje math taka, że rozwiązania odpowiadające warunkom początkowym spełniającym nierówność math istnieją dla wszystkich czasów math i spełniają oszacowanie math
2.
Rozwiązania dążą do zera, gdy czas math ży do nieskończoności.

Definicję tę ilustruje następujący rysunek.

obrazek

Jeśli badane równanie nie ma rozwiązania zerowego, ale pewne jego rozwiązanie  math istnieje dla wszystkich czasów math można badać stabilność asymptotyczną rozwiązania math sprowadzając tę bardziej złożoną sytuację do opisanego powyżej przypadku asymptotycznej stabilności rozwiązania zerowego, rozpatrując różnicę math gdzie math jest innym rozwiązaniem badanego równania.

Idea stabilności asymptotycznej jest ważna z praktycznego punktu widzenia. Otóż, jeżeli równanie różniczkowe opisuje pewien proces fizyczny i rozwiązanie math tego równania jest asymptotycznie stabilne, to możemy uważać, że po dostatecznie długim czasie zaobserwujemy praktycznie tylko wartości rozwiązań bardzo bliskie wartościom math niezależnie od tego, z jakiego warunku początkowego zaczerpniętego ze zbioru ograniczonego ten proces startował.

obrazek

Kolorowa linia zamknięta jest właśnie zbiorem przyciągającym rozwiązania.

Kolorowa linia zamknięta jest właśnie zbiorem przyciągającym rozwiązania.

Szybki rozwój teoria stabilności rozwiązań równań różniczkowych przeżywała w drugiej połowie XX wieku. Trzeba tu wspomnieć nazwiska takich matematyków jak N.N. Krasowski, J.P. LaSalle, S. Lefschetz czy S. Yoshizawa. Pewnym niedostatkiem tej teorii jest jednak fakt, że zbiory, do których „przybliżają się” rozwiązania równań różniczkowych po długim czasie, są często bardziej złożone niż pojedynczy punkt (zerowe rozwiązanie równania). Popatrzmy na rysunek obok przedstawiający kształt zbioru przyciągającego dla prostego układu dwu równań różniczkowych na płaszczyźnie.

Zilustrowany powyżej przykład jest nadal znacznie prostszy od tych, które są typowe w teorii równań różniczkowych cząstkowych. W każdej chwili  math rozwiązanie takiego równania math jest funkcją zmiennej wektorowej math Zbiory, które przyciągają rozwiązania równań cząstkowych, leżą w przestrzeni funkcji i mają często bardzo złożoną strukturę. W ostatnich dwudziestu latach prowadzono intensywne badania układów dyssypatywnych, tzn. takich układów fizycznych, w których z upływem czasu następuje zanikanie bądź rozpraszanie energii (np. na skutek tarcia). Przykładem może tu być, opisujące przepływ cieczy nieściśliwej, równanie Naviera–Stokesa czy tzw. układy reakcyjno-dyfuzyjne modelujące procesy biologiczne. Dla równań różniczkowych opisujących układy dyssypatywne wprowadzono pojęcie globalnego atraktora. Jest to podzbiór przestrzeni, w której zmieniają się rozwiązania ( przestrzeni fazowej), którego obraz, jako całości, nie zmienia się w czasie ( zbiór niezmienniczy), zbiór ten jest zwarty oraz przyciąga orbity wszystkich ograniczonych podzbiorów przestrzeni fazowej.

Badając równanie różniczkowe opisujące układ dyssypatywny, możemy uważać, że jeżeli rozpatrzymy warunki początkowe należące do dowolnego ograniczonego zbioru math przestrzeni fazowej, to po skończonym czasie odpowiadające im rozwiązania znajdą się w dowolnie małym otoczeniu atraktora. Globalny atraktor, a raczej jego dowolnie małe otoczenie, jest więc tym zbiorem, do którego każde rozwiązanie wpada po dostatecznie długim czasie i pozostaje w jego obrębie już na zawsze. Często globalne atraktory są zbiorami mającymi skończony wymiar topologiczny (tzn. można je utożsamiać lokalnie z otwartym podzbiorem math). Jednak kształt atraktorów wiążących się z fizycznymi układami dyssypatywnymi jest często bardzo złożony, a same atraktory są fraktalami. Ewolucja w czasie obrazu ograniczonego podzbioru math przestrzeni fazowej może wyglądać następująco.

obrazek

Po dostatecznie długim czasie rozwiązania rozpoczynające się w zbiorze math wchodzą do otoczenia globalnego atraktora math

Po dostatecznie długim czasie rozwiązania rozpoczynające się w zbiorze math wchodzą do otoczenia globalnego atraktora math

Do najbardziej znanych współczesnych matematyków badających teorię globalnych atraktorów należą: Jack K. Hale (USA), Roger Temam (Francja), A.V. Babin i M.I. Vishik (Rosja). Do dnia dzisiejszego powstają w ramach tej teorii nowe ciekawe rezultaty.