Przeskocz do treści

Delta mi!

Pierwiastki łańcuchowe

Witold Bednarek

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: grudzień 1997
 • Publikacja elektroniczna: 24 sierpnia 2017
 • Wersja do druku [application/pdf]: (162 KB)

Niech |x > 1 będzie ustaloną liczbą rzeczywistą. Rozważmy ciągi |(an) i (bn) określone rekurencyjnie wzorami

 2 2 b1 = x, an = [bn − bn], bn+1 = bn − an dlan ∈N

(symbol | [l] oznacza największą liczbę całkowitą nie większą od | l ). Zauważmy najpierw, że wszystkie wyrazy ciągu (bn) są dodatnie. Istotnie, mamy

bn+1 = b2 −an = b2 −[b2 − bn]⩾ b2 −(b2 − bn) = bn, n n n n n

a stąd wynika, że |bn ⩾b1 > 1. Skoro tak, to mamy także b2n ⩾bn, a więc |a n są nieujemnymi liczbami całkowitymi.

Rozważmy teraz ciąg (xn) określony wzorem

 √ ------------------- √ --------√---- xn = a1 + a2 + ⋯ + an dlan∈ N.

Dla n, k naturalnych, 1⩽ k ⩽ n, oznaczmy √ ----√---------------- |xk,n = ak + ak+1 + ⋯ + √ an. Wykażemy, że dla każdego |k = 1,2,...,n, przy ustalonym n ∈ N, zachodzi równość

 ----bn+1---- bk− xk,n = n . L (bi +xi,n) i k (1)

Dla k = n istotnie tak jest, bowiem √ --- √--- bn− an = (b2n− an)/(bn + an) i √ --- xn,n = an, a zatem z definicji |bn+1 mamy bn− xn,n = bn+1/(bn + xn,n).

Załóżmy prawdziwość równości (1) dla pewnego k. Dla k − 1 mamy wówczas, na mocy założenia indukcyjnego,

 2 2 √ --------√---- b − x = b-k− 1-−xk−1,n = (bk +-ak−1)−-(ak−1 +-ak-+⋯-+--an)-= k−1 k−1,n bk−1 +xk−1,n bk−1 + xk−1,n = --bk-−xk,n- = ----------bn+1-----------= -----bn+1----, bk−1 +xk−1,n (b + x )Ln(b + x ) Ln (b + x ) k−1 k−1,n i k i i,n i k− 1 i i,n

co kończy dowód indukcyjny (proszę zauważyć, że była to indukcja do tyłu). W szczególności, dla k = 1 równość (1) przyjmuje postać

 bn+1 x −xn = -n----------. L (bi + xi,n) i 1 (2)

Ponieważ bi⩾ b1 = x, a liczby |xi,n są nieujemne, więc mianownik ułamka po prawej stronie można oszacować z dołu przez |xn. Z drugiej strony, 2 2 2 2 bn+1 = bn − [b n− bn] < bn − (bn− bn− 1) = bn + 1, a stąd przez indukcję dostajemy bn+1 < b1 + n = x + n. Ostatecznie, z równości (2) otrzymujemy

 x − x ⩽ x-+n-. n xn

Wobec nierówności x > 1 mamy n lni m∞ (x +n)/x = 0. Zatem ciąg |(xn) jest zbieżny do x. Udowodniliśmy w ten sposób

Twierdzenie. Dla każdej liczby rzeczywistej x > 1 istnieje taki ciąg (an) liczb całkowitych nieujemnych, że ciąg √ ----√--------------- |xn = a1 + a2 + ⋯ + √ an jest zbieżny do x.

Przykład.

 • Dla |x = 3 mamy b1 = 3 = b2 = b3 = ... oraz a1 = [32 −3] = 6 = a2 = a3 = ...
  Ogólnie, dla dowolnej liczby naturalnej |n > 1, mamy √ ------------------------------ 2 √ 2 √ -2-------- n = n − n + n − n + n − n +⋯ .

 • Gdy √ -- x = (1+ 5)/2 jest współczynnikiem złotej proporcji, wszystkie wyrazy ciągu an są równe 1.