Przeskocz do treści

Delta mi!

Symetryzacja Steinera

Tomasz Tkocz

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2011
  • Publikacja elektroniczna: 31-03-2011
  • Autor: Tomasz Tkocz
    Afiliacja: student, Wydział Fizyki oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Prosta operacja symetryzacji pozwala w elementarny sposób rozwiązywać nieelementarne problemy...

obrazek

Rys. 1 Średnica zbioru mierzy, jak duży on jest.

Rys. 1 Średnica zbioru mierzy, jak duży on jest.

Rozważmy wypukłą bryłę math w przestrzeni trójwymiarowej math Jedną z wielkości charakteryzujących to, jak duża jest bryła, może być jej średnica, którą oznaczamy przez math Jest to kres górny odległości math pomiędzy dowolną parą punktów math Na przykład, średnica sześcianu math o wierzchołkach w punktach math wynosi math bowiem dwa najbardziej oddalone od siebie punkty to np. wierzchołki math i math które są odległe o 

pict


Zauważmy też, że zgodnie z tą definicją, średnica kuli o promieniu math to math

Czy bryła math o ustalonej średnicy math może mieć dowolnie dużą objętość math ? Oczywiście, że nie, bo z definicji średnicy zbioru bryła math musi być zawarta w kuli o promieniu math i środku w dowolnie wybranym punkcie math bryły. Zapytajmy dalej.

Pytanie 1. Które spośród wszystkich brył wypukłych math o ustalonej średnicy mathmają największą objętość i ile ona wynosi?

obrazek

Rys. 2 Symetryzacja Steinera względem płaszczyzny math

Rys. 2 Symetryzacja Steinera względem płaszczyzny math

Jest to tzw. problem izodiametryczny. Można go łatwo rozwiązać przy użyciu silnego geometrycznego narzędzia, jakim jest tytułowa symetryzacja. Dla bryły mathjej symetryzacja Steinera math względem płaszczyzny math to zbiór powstały przez zastąpienie każdego cięcia math zbioru math prostą math prostopadłą do płaszczyzny math i przechodzącą przez punkt math odcinkiem o środku w punkcie math i długości równej długości odcinka math Jeśli ktoś lubi znaczki, to zapisujemy to formalnie tak

display-math

gdzie math jest ustalonym jednostkowym wektorem prostopadłym do obranej na samym początku płaszczyzny math

Intuicyjnie, niezależnie nad każdym punktem math płaszczyzny math tak przesuwamy fragment bryły, żeby był on symetryczny względem płaszczyzny math Ta operacja ma takie kluczowe własności:

(i)
zachowuje wypukłość – jeśli math jest bryłą wypukłą, to mathteż,
(ii)
bryła math jest symetryczna względem płaszczyzny math
(iii)
nie zmienia objętości bryły – math
(iv)
nie powiększa średnicy – math
obrazek

Rys. 3 Symetryzacja Steinera nie powiększa średnicy zbioru.

Rys. 3 Symetryzacja Steinera nie powiększa średnicy zbioru.

Własność (ii) jest jasna z konstrukcji zbioru math ; (iii) podobnie, bo nalewając wody do math i do math nalejemy jej tyle samo, gdyż nad każdym punktem math z math nalejemy jej tyle samo. Dla dowodu własności (iv) ustalmy dwa punkty math z math Naszym celem jest udowodnić, że math Niech math i math będą odpowiednio rzutami punktów math i math na math a math i math – rzutami math i math na prostą math Przy tych oznaczeniach możemy napisać

pict

Oznaczmy jeszcze przez math i math odpowiednio końce lewy i prawy odcinków math i math Mamy wtedy

pict

Stąd

display-math

a więc

pict

Dla jeszcze większego oswojenia się z naszym narzędziem dobrym ćwiczeniem, drogi Czytelniku, jest samodzielne udowodnienie własności (i).

Przyszła teraz pora na rozumowanie finałowe, jeśli chodzi o odpowiedź na Pytanie 1. Mając dowolną wypukłą bryłę math o średnicy math wysymetryzujmy ją kolejno względem każdej z trzech płaszczyzn math math wyznaczonych przez wszystkie możliwe pary osi math math math układu współrzędnych. W ten sposób powstaje bryła math która jako symetryczna względem każdej z płaszczyzn math jest środkowo symetryczna względem zera. Zatem dla dowolnego punktu math jest też mathwięc

display-math

co oznacza, że bryła math jest zawarta w kuli math o środku w zerze i promieniu math Stąd

display-math(D)

Uzyskaliśmy tym samym (D) – tak zwaną nierówność izodiametryczną. Wynika z niej, że wśród ciał o ustalonej średnicy math największą objętość ma kula o promieniu math Jest to odpowiedź na postawione na początku Pytanie 1. Trudne?

Przypomnijmy sobie, że zaczęliśmy od badania średnicy bryły wypukłej. Inną wielkością charakteryzującą to, jak duża może być bryła, jest z pewnością pole powierzchni math jej brzegu math W duchu poprzedniego pytania można się też zastanawiać, czy ma to jakiś związek z objętością bryły, i zadać kolejne pytanie.

Pytanie 2. Które spośród wszystkich brył wypukłych math o ustalonym polu powierzchni brzegu math mają największą objętość i ile ona wynosi?

Jest to tzw. problem izoperymetryczny, wiązany w mitologii rzymskiej z imieniem Dydony, pierwszej królowej Kartaginy. Ścisłego rozwiązania doczekał się on jednak dopiero w XIX w. Nasz bohater, Jakub Steiner, przy użyciu swojej symetryzacji rozwiązał go na płaszczyźnie w 1838 roku. Naszkicujemy teraz jego argument. Na początku kluczowe jest zauważenie kolejnej własności symetryzacji Steinera:

(v)
nie powiększa pola powierzchni brzegu – math
obrazek

Rys. 4 Twierdzenie o kuli śnieżnej.

Rys. 4 Twierdzenie o kuli śnieżnej.

Dalej już wystarczy tylko wiedzieć, że startując z dowolnej bryły wypukłej math można znaleźć taki ciąg płaszczyzn math że symetryzując math kolejno względem nich będziemy w pewnym sensie coraz bliżej pewnej kuli math Nazwa tego twierdzenia doskonale prezentuje jego ideę. Jest to tzw. twierdzenie o kuli śnieżnej.

Zatem

display-math

Ale symetryzacja nie zmienia objętości (pamiętamy o własności (iii)), więc kula math ma taką objętość jak bryła math Czyli

display-math(P)

Otrzymaliśmy tym samym klasyczną nierówność izoperymetryczną. Znowu widać, że kule są ekstremalne — przy ustalonym polu powierzchni mają największą objętość.

Widzimy, że zupełnie elementarnie byliśmy w stanie odpowiedzieć na dwa wariacyjne pytania. Wszystko dzięki prostej geometrycznej idei symetryzacji. Do kompletności wywodu pozostał dowód twierdzenia o kuli śnieżnej i faktu, że symetryzacja nie powiększa pola powierzchni, ale to już temat na inną opowieść.