Przeskocz do treści

Delta mi!

Czy math jest constans?

Piotr Kopacz

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: grudzień 2010
  • Publikacja elektroniczna: 11-07-2011
  • Autor: Piotr Kopacz
    Afiliacja: Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni
  • Wersja do druku [application/pdf]: (365 KB)

Jedną z najistotniejszych wielkości w matematyce jest math której poświęcono wiele ścisłych prac i filozoficznych rozważań od starożytności (jeszcze zanim została nazwana swoim obecnym imieniem) do czasów współczesnych. Co pewien czas można znaleźć informacje o kolejnych rekordach w wyznaczaniu coraz dłuższego jej rozwinięcia dziesiętnego. Przeglądając literaturę, portale o tematyce matematycznej bądź podręczniki szkolne, można także spotkać się z różnymi sposobami definiowania liczby math

obrazek

Według encyklopedii szkolnej „Matematyka”: liczba math ludolfina, stała matematyczna określona jako stosunek długości okręgu koła do długości jego średnicy; math Mając przed sobą cytowaną definicję, spróbujmy zastanowić się, czy ów stosunek jest ten sam dla każdego okręgu i odpowiadającej mu średnicy w ogólnym przypadku.

Zaczniemy od geometrii sferycznej. Okręgiem na sferze nazywamy miejsce geometryczne wszystkich jej punktów, których odległość od wybranego punktu math (na sferze) wynosi math gdzie math Odległości na sferze można wyrażać w mierze kątowej lub łukowej. Nie powinno więc budzić tu zdziwienia stwierdzenie, że, na przykład, długość promienia okręgu wynosi math  czy math Dalej będziemy używać miary łukowej. Punkt math nazywamy środkiem (sferycznym), a math – promieniem (sferycznym) okręgu. Okręgi sferyczne możemy podzielić na małe i wielkie. Okręgi małe powstają wskutek przecięcia sfery płaszczyzną nieprzechodzącą przez jej środek math Okręgi wielkie to zbiory punktów przecięcia sfery z pewną płaszczyzną przechodzącą przez jej środek.

Taki okrąg, na przykład równik kuli ziemskiej, ma promień math i dwa środki będące punktami antypodycznymi (na Ziemi są to bieguny). Najkrótszym połączeniem, czyli linią geodezyjną lub ortodromą, dwóch punktów sfery jest właśnie krótszy łuk przechodzącego przez nie okręgu wielkiego. Jeśli te łuki są równej długości, to oba są najkrótszymi połączeniami. Okrąg wielki jest więc odpowiednikiem prostej euklidesowej. Ta sferyczna prosta ma skończoną długość i jest zamknięta.

obrazek

Rys. 1 Okrąg sferyczny i jego średnica. To, że ograniczone przez ten okrąg koło ma mniejsze pole niż płaskie koło o tym samym promieniu, wyraża fakt, iż to pole jest takie, jak pole płaskiego koła o promieniu będącym przestrzenną (!) odległością jego środka od brzegu.

Rys. 1 Okrąg sferyczny i jego średnica. To, że ograniczone przez ten okrąg koło ma mniejsze pole niż płaskie koło o tym samym promieniu, wyraża fakt, iż to pole jest takie, jak pole płaskiego koła o promieniu będącym przestrzenną (!) odległością jego środka od brzegu.

Ustalmy promień sfery math Długość równika wynosi math a długość jego średnicy math równa dwóm długościom sferycznego promienia równika, jest połową długości równika, czyli math Zatem stosunek długości okręgu wielkiego do długości jego średnicy w tej sytuacji jest równy 2. Długość i średnicę okręgu równoleżnikowego, leżącego na szerokości geograficznej math można wyrazić za pomocą wzorów

display-math

A każdy okrąg na sferze można przedstawić jako okrąg równoleżnikowy – trzeba zmienić położenie równika tak, żeby jego płaszczyzna była równoległa do płaszczyzny wyznaczonej przez wybrany okrąg. Względem nowego równika możemy obliczyć szerokość geograficzną wybranego okręgu.

Na przykład, dla szerokości geograficznej równej math długość odpowiadającego jej okręgu małego równa jest połowie długości równika, czyli math a średnica ma długość math Zatem w tym przypadku stosunek długości okręgu i jego średnicy jest równy 3.

Zobaczyliśmy kilka przykładów, a teraz warto zadać ogólne pytanie o zakres wartości stosunku długości dowolnego okręgu do jego średnicy na sferze. Żeby łatwiej opisać dalsze obliczenia, wprowadźmy funkcję math wyrażającą stosunek długości okręgu do długości odpowiadającej mu średnicy. Ponieważ wszystkie okręgi na danej szerokości geograficznej są takie same, parametrem funkcji będzie właśnie szerokość geograficzna. Ogólny wzór, dla math to

display-math

a po podstawieniu otrzymujemy

display-math

Funkcja math jest więc rosnąca w rozpatrywanej dziedzinie, a zbiór jej wartości to odcinek math Stosunek długości okręgu do długości jego średnicy na sferze nie tylko nie jest wielkością stałą, ale opisuje go całkiem nietrywialna funkcja.

obrazek

Rys. 2 Wykres funkcji math dla okręgów sferycznych.

Rys. 2 Wykres funkcji math dla okręgów sferycznych.

Dziedzinę funkcji math zawęziliśmy dotąd do przedziału math co odpowiada półsferze bez bieguna o dodatniej (północnej) szerokości geograficznej. Jednak w obliczeniach uwzględniliśmy wszystkie możliwe długości okręgów na sferze, czyli właściwie znamy już wartości funkcji math na przedziale math Następujący wzór jest uogólnieniem poprzedniego na ujemne szerokości geograficzne:

display-math

Wykres parzystej funkcji math dla math przedstawia rysunek 2 .

W granicznym przypadku, gdy promień sferyczny math małego okręgu dąży do zera, okrąg sferyczny coraz bardziej „rozpłaszcza się” – wówczas math jest bliskie math Jako model Ziemi najczęściej przyjmuje się sferę lub elipsoidę obrotową, których powierzchnię lokalnie aproksymuje się płaszczyzną euklidesową styczną w danym punkcie. Dla wielu zastosowań jest to zabieg dopuszczalny, ponieważ wystarcza do otrzymania wymaganej dokładności wyników. Ale nie zawsze – w geodezji, nawigacji, kartografii czy astronomii znamy wiele przykładów, gdzie przybliżenie płaszczyzną nie wystarcza, a na obserwowanym obszarze wartość funkcji math istotnie różni się od math W takich przypadkach granice aproksymacyjnego stosowania płaskiej geometrii euklidesowej należy wyraźnie określić.

Na przykład, w pomiarach terenowych – wykorzystywanych lokalnie w geodezji niższej – obszar powierzchni Ziemi można traktować jako płaski wtedy, gdy znajduje się on w kole o promieniu około 15,5 km (wówczas jego powierzchnia nie przekracza 760 km math). Odpowiada to w przybliżeniu polu koła o średnicy równej math  łuku okręgu wielkiego. Wyniki bezpośrednich pomiarów, nieuwzględniających wpływu krzywizny powierzchni Ziemi, wykonanych w takim obszarze, można przedstawić na płaszczyźnie w odpowiedniej skali, pomijając odwzorowanie kartograficzne, i efekt będzie satysfakcjonujący.

obrazek

Rys. 3 Okrąg równoleżnikowy na stożku obrotowym i jego średnice.

Rys. 3 Okrąg równoleżnikowy na stożku obrotowym i jego średnice.

obrazek

Rys. 4 Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu na płaszczyźnie. Kolorem zaznaczone są średnice narysowanego okręgu.

Rys. 4 Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu na płaszczyźnie. Kolorem zaznaczone są średnice narysowanego okręgu.

Zobaczmy teraz, jak zachowują się okręgi na stożku obrotowym. Stożek obrotowy to powierzchnia powstała przez obrót prostej math ( math) nachylonej do osi math pod kątem math dokoła osi math w prostokątnym układzie współrzędnych math  Przyjmijmy, że math czyli patrzmy tylko na jedną część stożka, tę pod płaszczyzną math (Rys. 3). Spróbujmy powiedzieć coś o zbiorze wartości funkcji math określonej, jak poprzednio, jako stosunek długości okręgu do długości jego średnicy.

Rozważmy rodzinę okręgów leżących na stożku, które powstają w wyniku przecięcia go płaszczyznami równoległymi do płaszczyzny math Okręgi te nazywamy, analogicznie jak na sferze, równoleżnikami. Punkt math wierzchołek stożka, jest zarazem środkiem wszystkich okręgów równoleżnikowych. Intuicyjnie stwierdzamy, że powierzchnię boczną stożka obrotowego można otrzymać, zwijając kawałek papieru, czego z powierzchnią sfery zrobić się nie da. Spróbujmy więc spojrzeć na nasz problem, rozkładając powierzchnię boczną stożka na płaszczyźnie. Po tej operacji otrzymamy koło bez wycinka o kącie o mierze łukowej math przedstawione na rysunku 4 . Na tym samym rysunku widać okrąg na stożku, którego długość obliczymy. Niech math oznacza długość odcinka math  Nasze obliczenia będą zależały od dwóch parametrów – odległości math okręgu od wierzchołka stożka oraz kąta math charakteryzującego stożek.

Długość pełnego okręgu na płaszczyźnie to math Od niej trzeba odjąć długość łuku poza rozłożoną powierzchnią stożka, czyli math Wobec tego długość równoleżnika leżącego w odległości math od wierzchołka math jest równa

display-math

Trudniejsza sprawa jest ze średnicami. Mogłoby się wydawać, że średnica takiego okręgu równoleżnikowego przechodzi przez punkt math – otóż nie! Na rysunku 4 widać, jak wyglądają najkrótsze odcinki ( math  i math ) łączące przeciwległe punkty równoleżnika. Ich długość math wyznaczymy, korzystając z twierdzenia cosinusów dla trójkąta math :

pict
obrazek

Rys. 5 Wykres funkcji math dla okręgów równoleżnikowych stożka obrotowego.

Rys. 5 Wykres funkcji math dla okręgów równoleżnikowych stożka obrotowego.

Teraz możemy obliczyć math:

display-math

Okazuje się, że wartość funkcji math nie zależy od math czyli na każdym stożku wszystkie równoleżniki mają ten sam stosunek długości okręgu do średnicy. Ale ta liczba jest różna dla różnych stożków – zależy od kąta math Funkcja, którą możemy zapisywać teraz jako math przyjmuje wartości z przedziału math dla  math

Czytelnik Wnikliwy z pewnością zapyta, co się zmieni, jeśli uwzględnimy też okręgi, które nie są równoleżnikami. Czy nadal stosunek długości okręgu do średnicy będzie stały na każdym stożku? Można zacząć od takiego zadania: na powierzchni bocznej stożka obrotowego o ustalonym kącie math dany jest okrąg o promieniu math i środku math  niebędącym wierzchołkiem stożka. Czy okrąg równoleżnikowy o takim samym promieniu ma taką samą długość? Lub ogólniej, czy jest prawdą, że na powierzchni bocznej stożka obrotowego dla dowolnej liczby math istnieje nieskończenie wiele okręgów o promieniu math ale różnej długości?

Obliczyliśmy, że funkcja math nie jest stała w ogólnym przypadku. Wobec tego nieostrożnie byłoby stwierdzić bez zastanowienia, że liczba math wyraża wartość stosunku długości okręgu do długości jego średnicy. Tak jest istotnie w geometrii euklidesowej na płaszczyźnie, do czego przyzwyczaja się nas niemal od początków nauki w szkole. Ale, jak widać, przenoszenie przyzwyczajeń z jednej, „ulubionej” geometrii na inne nie zawsze jest dobrym pomysłem.

W przykładach otrzymaliśmy wyłącznie wartości funkcji math nieprzekraczające math Czy może się zdarzyć, że math? Odpowiedzi proszę spróbować poszukać w geometrii hiperbolicznej.