Przeskocz do treści

Delta mi!

Osobliwość trójkątów

Jarosław Górnicki

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: listopad 2011
  • Publikacja elektroniczna: 01-11-2011
  • Autor: Jarosław Górnicki
    Afiliacja: Katedra Matematyki, Politechnika Rzeszowska
  • Wersja do druku [application/pdf]: (144 KB)

Zasada Cavalieriego dla figur płaskich brzmi:
jeżeli dwie figury płaskie w przecięciu z każdą prostą równoległą do danej dają przekrój o tej samej długości, to pola tych figur są równe.

Pole figury math zawartej między prostymi math  math gdzie math oraz krzywymi math  math gdzie math dla math można wyrazić wzorem

display-math

Jeśli wprowadzimy funkcję math to math Ostatnia zależność dowodzi, że kształt figury math nie ma żadnego znaczenia, ważna jest jedynie długość odcinków math dla różnych wartości zmiennej math Tę obserwację wyraża

Twierdzenie (Zasada Cavalieriego dla figur płaskich). Jeżeli dwie figury płaskie w przecięciu z każdą prostą równoległą do danej dają przekrój o tej samej długości, to pola tych figur są równe.

Przekroje nie muszą nawet być w jednym kawałku – wystarczy, żebyśmy umieli obliczyć sumaryczną długość takiego przekroju. Twierdzenie odwrotne nie jest prawdziwe – istnieją figury o równych polach, których nie można ułożyć na płaszczyźnie tak, że przecinane prostymi równoległymi o wskazanym kierunku, w każdym przypadku będą dawać przekroje o równych długościach.

Twierdzenie 1. Nie istnieje trójkąt math o polu math taki że przekroje pewnego koła o promieniu math i trójkąta math każ prostą równoległą do danej są odcinkami o równych długościach.

obrazek

Dowód. Gdyby istniało takie położenie koła o promieniu math i trójkąta math w którym każda prosta o ustalonym kierunku przecinałaby te figury na odcinkach równej długości (jeśli w ogóle by je przecinała), to prosta, która przechodziłaby przez środek koła, musiałaby przechodzić przez jeden z wierzchołków trójkąta i jej przecięcie z trójkątem miałoby długość math Trójkąt math zostałby podzielony na dwa trójkąty, dla których to przecięcie byłoby wspólną podstawą. Ponieważ opuszczone na nią wysokości w sumie miałyby długość math więc pole trójkąta musiałoby być równe math Uzyskana sprzeczność kończy dowód.


W przypadku trójkątów o równych polach sytuacja jest całkowicie odmienna, chociaż niełatwo to sobie wyobrazić, gdy patrzymy na dwa trójkąty o równych polach, z których jeden jest „cienki i długi”, a drugi „krótki i pękaty”.

Twierdzenie 2 (H. Eves, 1991). Dla trójkątów o równych polach istnieje takie ich położenie na płaszczyźnie, że każda prosta równoległa do danej przecina każdy z trójkątów na odcinku o tej samej długości.

Dowód. Załóżmy, że trójkąty math  i math  mają równe pola. Rozpatrzmy dwa przypadki.

obrazek

Przypadek 1. Jeden bok trójkąta math  ma taką samą długość jak jeden bok trójkąta math  Możemy przyjąć bez straty ogólności, że math  Umieszczamy trójkąty math  i math  tak, aby boki math  oraz math  leżały na prostej math zaś wierzchołki math  i math  leżały w tej samej półpłaszczyźnie. Ponieważ trójkąty math  i math  mają równe pola, więc wierzchołki math  i math  leżą na prostej math równoległej do math Sprawdźmy, że dla dowolnej prostej math równoległej do math jej przekroje z trójkątami math  i math  są równe, czyli math  przy oznaczeniach z rysunku. Istotnie, z twierdzenia Talesa mamy

display-math

obrazek

Przypadek 2. W trójkącie math  żaden bok nie ma takiej samej długości jak bok trójkąta math  Bez utraty ogólności rozważań przyjmujemy, że math  Umieszczamy trójkąty math  i math  tak, że mają one wspólny wierzchołek math   boki math  i math  są równoległe i punkt math  należy do pasa wyznaczonego przez proste zawierające te odcinki. Niech math  będzie punktem przecięcia prostych math  i math

Na odcinku math  jako na średnicy, wykreślamy okrąg math  Prosta przechodząca przez środki boków math  i math  przecina ten okrąg w punktach math  i math  Wówczas prosta math  przecina odcinek math  w punkcie math a odcinek math  w punkcie math Punkty math i math  dzielą odcinki math  i math  w takim samym stosunku, na mocy twierdzenia Talesa. Zatem pole trójkąta math  stanowi taką samą część pola trójkąta math  jaką częścią pola trójkąta math  jest pole trójkąta math  Ponieważ pola trójkątów math  i math  są równe, więc równe są też pola trójkątów math  i math  

obrazek

Ponadto, ponieważ math  i kąt math  jest prosty, więc math  Umieszczamy teraz trójkąty math  i math  tak, by odcinki math  i math  leżały na prostej math a wierzchołki math  i math  leżały w tej samej półpłaszczyźnie. Z równości pól trójkątów math  i math  wynika, że wierzchołki math  i math  leżą na prostej math równoległej do math a wierzchołki math i math  na prostej math także równoległej do math

Dwukrotne odwołanie do przypadku 1 kończy dowód twierdzenia.