Przeskocz do treści

Delta mi!

Dowody V postulatu Euklidesa

Marek Kordos

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: maj 2012
  • Publikacja elektroniczna: 28-04-2012
  • Wersja do druku [application/pdf]: (242 KB)

Oczywiście, V postulatu Euklidesa nie da się dowieść na podstawie poprzednich czterech. Niemniej jednak praktycznie każdy znaczący matematyk od V do XIX wieku taki dowód przeprowadził i dopiero jego koledzy wskazywali, w którym miejscu rozumowania użył przesłanki z czterech początkowych postulatów niewynikającej...

W ten sposób rosła liczba zdań równoważnych V postulatowi, czy – jak kto woli – zdań, które są nieprawdziwe w geometrii nieeuklidesowej powstającej przez zaprzeczenie V postulatu. Niżej przedstawię trzy takie dowody, nie wskazując nieuprawnionych przesłanek. Zostaną one wskazane w następnym numerze Delty.

Najgłupiej postawiony problem matematyki

Oto pięć postulatów, z których Euklides w Elementach wyprowadził całą geometrię i arytmetykę.

I.
Od dowolnego punktu do dowolnego innego można poprowadzić prostą.
II.
Ograniczoną prostą można dowolnie przedłużyć.
III.
Z dowolnego środka dowolnym promieniem można opisać okrąg.
IV.
Wszystkie kąty proste są równe.
V.
Jeśli suma kątów wewnętrznych jednostronnych, utworzonych przez dwie proste przecięte trzecią, jest mniejsza od dwóch kątów prostych, to proste te po przedłużeniu przetną się i to z tej właśnie strony.

Jak łatwo zauważyć, liczba słów użytych do sformułowania początkowych czterech z nich (27) jest mniejsza od liczby słów potrzebnych do sformułowania piątego (30) – po grecku było podobnie, a przecież postulaty miały wyrażać treści proste i oczywiste.

Zauważył to jeden z epigonów matematyki greckiej, żyjący w czasach słusznie przez niego ocenianych jako lata wszelkiego upadku, Proklos (410–485). Oto jego wnioski i wynikający z nich program.

Nie jest możliwe, aby uczony tej miary co Euklides godził się na obecność tak długiego postulatu w aksjomatyce – obecność postulatu wzięła się z pospiesznego kończenia przez niego Elementów, tak aby zdążyć przed nadejściem słusznie oczekiwanej rychłej śmierci; my zatem – czcząc jego pamięć – powinniśmy ten postulat usunąć lub co najmniej znacznie uprościć.

Choć informację o myślach i stanie zdrowia Euklidesa Proklos wyssał sobie z palca, a ocena treści postulatów poprzez zliczanie słów jest co najmniej cudaczna, to – w co trudno uwierzyć – matematycy uznali program Proklosa za wyzwanie i faktycznie chyba wszyscy próbowali go zrealizować. Spróbujmy i my.

Czym wolno się posługiwać, dowodząc V postulatu?

Dokładniej: jak rozumiano początkowe cztery postulaty (bo są one – jak na dzisiejsze wymagania – sformułowane dość enigmatycznie)? Otóż w tej kwestii panowała całkowita jednomyślność. Można to ująć w trzech punktach.

  • Wolno bez ograniczeń wykonywać wszystkie konstrukcje cyrklem i linijką.

oraz przyjmuje się jako dane następujące fakty:

  • Na płaszczyźnie prosta, przecinająca jeden z boków trójkąta i nieprzechodząca przez żaden z wierzchołków, przecina jeszcze jeden bok (nazywa się to aksjomatem Pascha).
  • Symetrie zachowują wszystkie miary i relacje geometryczne.

Geometria oparta na początkowych czterech postulatach Euklidesa, a właściwie na podanym tutaj rozumieniu ich treści, nazywana jest geometrią absolutną.

Już Proklos zauważył, że

Przez punkt math  poza prostą math  można na płaszczyźnie poprowadzić prostą math rozłączną z math

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Istotnie, obierzmy na math jakiś punkt math i niech środkiem odcinka math będzie math  Jako math  weźmy obraz symetryczny math względem math  (Rys. 1). Gdyby proste math i math przecinały się w jakimś punkcie math to – ponieważ narysowana figura ma środek symetrii – również math byłby punktem wspólnym math i math a zatem dwie różne proste przecinałyby się w dwóch różnych punktach, co jest niemożliwe.

Wynika stąd natychmiast, że V postulat w aksjomatyce geometrii euklidesowej można zastąpić przez

Postulat 1 (Playfaira). Na płaszczyźnie przez każdy punkt poza prostą przechodzi co najwyżej jedna prosta z nią rozłączna.

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Nieco trudu trzeba sobie zadać, by wykazać, że podobną rolę pełni

Postulat 2 (o sumie kątów). Suma kątów w trójkącie jest równa math

Mianowicie do punktów math  i math  z rysunku 1 dołączmy jeszcze punkt math  leżący na math  i dowolną prostą math  przechodzącą przez math biegnącą poniżej punktu math  (Rys. 2). Tworzymy na math  ciąg punktów, które spełniają warunek math   math  Jak łatwo zauważyć (oznaczenia z rysunku), math (tu wykorzystujemy postulat sumy kątów – prawda?). Ponadto math  co dla math  dąży do math

Prosta math  tworzy z odcinkiem math  kąt mniejszy od math  (czemu?), a więc dla pewnego math  mieści się w trójkącie math  i wobec tego przecina math

Jeśli więc udowodnimy w geometrii absolutnej postulat Playfaira lub postulat sumy kątów, to udowodnimy tym samym V postulat z początkowych czterech.

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

obrazek

Rys. 4

Rys. 4

obrazek

Rys. 5

Rys. 5

obrazek

Rys. 6

Rys. 6

Potrzebne nam w tym celu będą jeszcze cztery twierdzenia geometrii absolutnej

Twierdzenie 1. Kąt zewnętrzny trójkąta jest większy od nieprzyległego do niego kąta wewnętrznego.

Dokonując symetrii wierzchołka math  względem środka boku math otrzymujemy punkt math  W oznaczeniach z rysunku 3 mamy math – nierówność zachodzi na mocy aksjomatu Pascha (trójkąt math  i prosta math ).

Twierdzenie 2. W trójkącie naprzeciw dłuższego boku jest większy kąt.

Jeśli math  to na odcinku math  jest taki punkt math  że math Wówczas (Rys. 4)

display-math

Ostatnia nierówność wynika z poprzedniego twierdzenia.

Twierdzenie 3. Zachodzi nierówność trójkąta.

Aby dowieść, że math  odłóżmy math  na przedłużeniu math  (Rys. 5), otrzymując math  Mamy

display-math

Stąd na mocy poprzedniego twierdzenia otrzymujemy

display-math

Twierdzenie 4. Jeśli dwa trójkąty mają parę boków odpowiednio równych, to trzeci bok jest dłuższy w tym trójkącie, w którym kąt między nimi jest większy.

Takie dwa trójkąty możemy przemieścić w ten sposób, by jedna para równych boków pokryła się. Niech więc tymi trójkątami będą math i math  i niech math  Załóżmy też, że math Mamy wykazać, że math  Narysujmy dwusieczną kąta math  i oznaczmy jej punkt przecięcia z math  przez math  (Rys. 6). Mamy (symetria) math  Zatem

display-math

co wynika z nierówności trójkąta.

Warsztat został skompletowany, przystępujemy do dowodów V postulatu. Każdy z nich przez pewien czas był uznawany za poprawny.

obrazek

Rys. 7

Rys. 7

Dowód postulatu Playfaira – Farkas Bolyai

Oznaczmy przez math rzut nieleżącego na prostej math punktu math na tę prostą (Rys. 7). Prosta math  przechodząca przez math i prostopadła do math  jest rozłączna z math  (dlaczego?). Mamy wykazać, że każda inna prosta math  przechodząca przez math przecina prostą math  Obierzmy na math  dowolnie punkt math i odbijmy go symetrycznie względem math i względem math otrzymując, odpowiednio, math  i math  Punkt math  leży na prostej math  a ponieważ math  więc math  na prostej math nie leży. Punkty math   math   math  tworzą zatem trójkąt, a proste math i math  są symetralnymi dwóch jego boków, a więc obie przechodzą przez środek okręgu opisanego na trójkącie math czyli przecinają się.

Farkas Bolyai (1775–1856), matematyk węgierski, ojciec jednego z odkrywców geometrii nieeuklidesowej.

Dowód postulatu sumy kątów – Adrien-Marie Legendre

Z sumą kątów związane jest pojęcie defektu trójkąta; dla trójkąta math jest to liczba

display-math

Postulat sumy kątów orzeka, że defekty wszystkich trójkątów są równe 0. Wystarczy więc udowodnić, że defekt nie może być dodatni ani ujemny.

obrazek

Rys. 8

Rys. 8

Przypuśćmy, że defekt trójkąta math  jest ujemny. Ustawmy wobec tego jego kopie na prostej math  tak jak na rysunku 8, oraz połączmy odcinkami kolejne kopie wierzchołka math  Zauważmy, że math; wynika to z faktu, iż math  a to dlatego, że math  natomiast założyliśmy, że math przy czym math

Oznaczmy math  (jest to liczba dodatnia) i obliczmy długość łamanej math :

pict

Nietrudno zauważyć, że dla dużych math wartość nawiasu będzie ujemna, a to by znaczyło, że łamana jest krótsza od odcinka – sprzeczność z nierównością trójkąta.

obrazek

Rys. 9

Rys. 9

Zatem trójkątów z ujemnym defektem nie ma. Przypuśćmy, że jest choćby jeden, math  który ma dodatni defekt math  Odbijmy go symetrycznie względem środka odcinka math  i przez obraz math  punktu math  poprowadźmy prostą przecinającą przedłużenia boków math  i math  w punktach math  i math  (Rys. 9). Zauważmy, że defekt trójkąta math  jest sumą defektów czterech trójkątów, z jakich się składa – suma ta to math od czego trzeba odjąć sumy kątów wszystkich trójkątów. Ale w punktach math   math  i math  kąty te składają się na math  pozostaje więc tylko jedno math minus suma kątów trójkąta math  Na mocy pierwszej części dowodu widzimy, że

pict

bo przy symetrii defekt się nie zmienia. Zatem taka operacja zwiększa defekt trójkąta co najmniej dwukrotnie. Można więc za jej pomocą uzyskać defekt większy niż math co by znaczyło, że trójkąt ma ujemną sumę kątów – sprzeczność.

Adrien-Marie Legendre (1752–1833), matematyk francuski, był także autorem podręczników szkolnych; przytoczony dowód władze oświatowe Francji poleciły umieścić w jednym z tych podręczników – jego znajomość obowiązywała uczniów przez ponad 20 lat.

Dowód nie wprost – Girolamo Saccheri

Tym razem rozumowanie jest następujące – przypuśćmy, że postulat sumy kątów jest nieprawdziwy. Wtedy – posługując się sytuacją z rysunku 2, uzyskamy rezultat, iż math  dla math  dąży do kąta math Wówczas prosta math  nakreślona tak, by tworzyła z math kąt math będzie asymptotą prostej math A przecież proste nie mogą być asymptotyczne.

Girolamo Saccheri (1667–1733), matematyk włoski – jego prace zapoczątkowały podejrzenia, iż, być może, istnieją inne geometrie niż euklidesowa.

Tyle dowodów – w następnym numerze ci, którzy nie dostrzegli w nich nieuprawnionych przesłanek, będą mogli je znaleźć.

Tym, którzy chcieliby poznać intelektualne i psychiczne męki matematyków przez ponad tysiąc lat bezskutecznie dowodzących V postulatu, polecam wątek Velasqueza w szkatułkowej powieści Jana Potockiego Rękopis znaleziony w Saragossie.