Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

Oszustwa

Joanna Jaszuńska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: październik 2013
  • Publikacja elektroniczna: 01-10-2013
  • Wersja do druku [application/pdf]: (69 KB)

Udowodnimy kilka ewidentnych bzdur, na przykład istnienie okręgu o dwóch środkach czy równość math Zachęcam Czytelników do samodzielnego odszukania błędów w tych dowodach przed lekturą zamieszczonych na końcu wyjaśnień.

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Zadanie 1. Istnieje okrąg o dwóch środkach.

Dowód. Rozważmy dwie nierównoległe proste math i  math oraz punkt math  poza nimi (Rys. 1). Punkty math i  math  to rzuty punktu math  odpowiednio na proste math i  math Proste te nie są równoległe, stąd odcinki math  i  math  też nie są, więc powstaje trójkąt math

Okrąg opisany na trójkącie math  przecina proste math i  math odpowiednio w punktach math  i  math  Wtedy math  więc odcinek math jest średnicą tego okręgu, a środek math – środkiem okręgu. Analogicznie math  więc odcinek math  też jest średnicą okręgu, a środek math – drugim środkiem okręgu.


obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Zadanie 2. Istnieje trójkąt o dwóch kątach prostych.

Dowód. Rozważmy przecinające się okręgi math i  math (Rys. 2). Niech math  będzie jednym z ich wspólnych punktów oraz niech math  i  math  będą średnicami odpowiednio math i  math Prosta math  przecina okręgi math i  math odpowiednio w punktach math i  math

W trójkącie math  kąt math  jest prosty jako wpisany w okrąg math oparty na średnicy math  Analogicznie kąt math  jest drugim kątem prostym w tym trójkącie.


obrazek

Rys. 3

Rys. 3

Zadanie 3. Każdy trójkąt jest równoboczny.

Dowód. Przypuśćmy, że math  w pewnym trójkącie math  (Rys. 3). Dwusieczna kąta math  nie jest wtedy wysokością tego trójkąta, więc przecina symetralną boku math  w pewnym punkcie math Punkty math  to rzuty punktu math odpowiednio na proste math

Wówczas math (bo mają równe kąty i wspólny bok math ), stąd math  oraz math Ponadto math leży na symetralnej odcinka math  więc math

Z ostatnich dwóch równości wynika, że trójkąty prostokątne math i  math  też są przystające, więc math  Zatem math  sprzecznie z założeniem.


obrazek

Rys. 4

Rys. 4

Zadanie 4. math

Dowód. Rozważmy prostokąt math (Rys. 4). Punkt math na zewnątrz tego prostokąta, spełnia warunki math  oraz math  Symetralne odcinków math  i  math  przecinają się w punkcie math Wówczas math  oraz math  Ponadto z założenia math  Wobec powyższego trójkąty math i  math  są przystające, a stąd math

Trójkąt math  jest równoramienny math  zatem math

Podsumowując, mamy

pict


Rozwiązania

Rozwiązanie zadania 1
Rozważany okrąg przechodzi przez punkt przecięcia prostych math i  math Pokrywają się punkty math  i  math  więc również średnice math  i  math  a także ich środki.

Rozwiązanie zadania 2
Punkty math  i  math  pokrywają się (i znajdują się w punkcie przecięcia okręgów math i  math różnym od math ). Trójkąt math jest więc zdegenerowany do odcinka.

Rozwiązanie zadania 3
Punkt math jest środkiem tego łuku math okręgu opisanego na trójkącie math  do którego nie należy punkt math  bo środek ten leży i na dwusiecznej kąta math  i na symetralnej boku math  Czworokąt math  jest więc wpisany w okrąg, stąd math  Jeśli oba te kąty są proste, to math  czyli math  Zatem jeden z kątów math  jest ostry, a drugi rozwarty. Przyjmijmy, że kąt math  jest ostry. Wówczas punkt math należy do boku math  a punkt math leży poza odcinkiem math  Stąd math  ale math

Rozwiązanie zadania 4
Symetralna boku math  jest jednocześnie symetralną boku math Punkt math  jako punkt przecięcia symetralnych odcinków math i  math  jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie math więc leży także na symetralnej odcinka math  Leży na niej również punkt math Oznacza to, że trójkąt math nie wygląda tak, jak na rysunku 4 – punkt math leży po przeciwnej stronie prostej math Wobec tego kąt math w tym trójkącie nie jest sumą kątów math  i  math  tylko jej dopełnieniem do math