Przeskocz do treści

Delta mi!

O ortocentrach i parabolach, a zwłaszcza o twierdzeniu odwrotnym Steinera

Piotr Pikul

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: wrzesień 2018
  • Publikacja elektroniczna: 1 września 2018
  • Autor: Piotr Pikul
    Afiliacja: uczeń VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, laureat trzeciego miejsca na XXIX Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków w Szczyrku
  • Wersja do druku [application/pdf]: (102 KB)
obrazek

Rys. 1

Rys. 1

W Delcie 11/2017 został przedstawiony (bez dowodu) fakt, że dla czterech dowolnych prostych (tak dowolnych, że są parami nierównoległe i żadne trzy nie mają punktu wspólnego) ortocentra wyznaczonych przez nie czterech trójkątów leżą na jednej prostej, a okręgi opisane na tych trójkątach mają punkt wspólny. Ponadto parabola, której kierownicą jest prosta zawierająca ortocentra, a ogniskiem punkt wspólny okręgów opisanych jest styczna do czterech wyjściowych prostych (Rys. 1).

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Z przyczyn dla mnie samego niejasnych ta ciekawostka spowodowała, że - chyba pierwszy raz od matury - pochyliłem się nad planimetrią. W dalszej części można się zapoznać z dowodem, którym zaowocowały moje rozważania. Skorzystamy w nim z następujących twierdzeń, które same w sobie są całkiem interesujące:

Twierdzenie 1 (Steiner). Jeśli punkt P leży na okręgu opisanym na trójkącie BC, A to odbicia symetryczne punktu P | względem prostych B,BCA i CA | leżą na jednej prostej, przechodzącej przez ortocentrum trójkąta BCA | (Rys. 2). Prostą tę nazywamy prostą Steinera punktu |P w trójkącie BC. A

Dowód tego twierdzenia został omówiony na łamach Delty w listopadzie 2016 roku. Na potrzeby dalszych rozważań bardziej będzie nam potrzebne twierdzenie odwrotne.

Twierdzenie 2. Dany jest trójkąt BC A | i punkt P | . Jeśli obrazy punktu |P w symetriach względem boków trójkąta BC A leżą na jednej prostej, wtedy punkt P | leży na okręgu opisanym na trójkącie BC. A Ponadto prosta zawierająca odbicia symetryczne punktu P | , zawiera ortocentrum trójkąta BC. A

Kolejną wariację na temat twierdzenia Steinera pozwolę sobie nazwać twierdzeniem dualnym, ponieważ zamienia ono niejako rolę prostych i punktów.

Twierdzenie 3. Dany jest trójkąt BC A | i prosta p | przechodząca przez ortocentrum trójkąta BC.A | Wtedy odbicia p | względem boków trójkąta przecinają się w jednym punkcie, leżącym na okręgu opisanym na trójkącie BC. A |

Zanim przejdziemy do dowodów powyższych twierdzeń, przyjrzyjmy się, jak z ich pomocą można udowodnić wyjściowy problem czterech prostych.

Niech a, | b,c,d będą czterema danymi prostymi. Niech |D oznacza ortocentrum trójkąta | abc, a | C oznacza ortocentrum trójkąta | abd. Na mocy Twierdzenia 3 odbicia prostej |CD względem prostych a, | b i c przecinają się w pewnym punkcie okręgu opisanego na trójkącie abc, a jej odbicia względem prostych |a,b i d również mają wspólny punkt, leżący na okręgu opisanym na trójkącie | abd. Musi to być ten sam punkt. Nazwijmy go |P.

Odbicia punktu | P względem prostych | a,b,c i | d leżą na prostej |CD, więc (na mocy Twierdzenia 2) punkt ten leży na okręgach opisanych na każdym z trójkątów abc, | bcd, abd i |acd, a prosta CD zawiera ortocentra wszystkich tych trójkątów. Związek współliniowości ortocentrów ze wspólnym punktem okręgów opisanych, który został wspomniany w wyjściowym artykule jako podejrzenie/wskazówka, jest wyraźnie widoczny.

Teraz należy jeszcze wykazać, że parabola wyznaczona przez ognisko |P i kierownicę |CD jest styczna do prostych a, | b,c i d. Skorzystamy tu z następującego faktu, którego uzasadnienie można znaleźć w Deltoidzie 6/2018:

Lemat (charakteryzacja stycznych do paraboli). Prosta jest styczna do paraboli o ognisku F i kierownicy | f wtedy i tylko wtedy, gdy jest symetralną pewnego odcinka łączącego F z punktem na  f .

Ponieważ wiemy, że odbicia symetryczne P względem prostych |a,b,c i d leżą na |CD, natychmiast otrzymujemy, że a, | b,c i d są styczne do interesującej nas paraboli. Kończy to dowód przytoczonego na wstępie faktu.

Przedstawione rozumowanie pokazuje w dodatku, że punkt okręgu opisanego i jego prosta Steinera wyznaczają parabolę styczną do prostych zawierających boki trójkąta. Można się zastanowić, czy jest to jednoznaczna charakteryzacja wszystkich takich parabol. Tutaj nie będziemy tego rozważać.

obrazek

Zaprezentowane rozumowanie może wydawać się zależne od przedstawionej na rysunku konfiguracji punktów. Wykorzystywane równości są jednak prawdziwe nawet jeśli uznamy, że dotyczą kątów skierowanych, co uwalnia nas od potrzeby rozważania przypadków.

Zaprezentowane rozumowanie może wydawać się zależne od przedstawionej na rysunku konfiguracji punktów. Wykorzystywane równości są jednak prawdziwe nawet jeśli uznamy, że dotyczą kątów skierowanych, co uwalnia nas od potrzeby rozważania przypadków.

Teraz pozostaje już tylko udowodnić twierdzenia 2 i 3. Zaczniemy od dowodu twierdzenia odwrotnego.

Dowód twierdzenia odwrotnego. Niech ,Y X i Z będą odbiciami punktu P względem prostych, kolejno BC, i B. A Jeśli ,YX i Z nie są parami różne, punkt P musi pokrywać się z jednym z wierzchołków trójkąta (więc, oczywiście, leży na okręgu opisanym). Podobnie jest w przypadku, gdy |P leży na prostej YZ. X Powinno się to stać jasne, jeśli zauważymy, że trójkąt BC A jest wyznaczony przez symetralne odcinków ,PYP | X i P Z. Bez straty ogólności możemy przyjąć, że punkt |Y leży pomiędzy |X i Z. Dowód sprowadza się do przeliczeń na kątach. Na początku zauważamy następujące równości:

,?APC=?C,YA ?CXY = ?Y ZA P=?ZAB, ?P CB ?BA ○ YCYZ=180.+ ?X + ?A

Analizując trójkąt wyznaczony przez proste B,BC |A i Z,X | otrzymujemy:

180○= ?CBA

Podstawiając poprzednie równości, otrzymujemy:

180 ○= ?CBA

zatem PC. |?P CB Ostatnia równość oznacza, że czworokąt PC BA | jest wpisany w okrąg, czyli to, co należało wykazać. Dzięki podstawowemu twierdzeniu Steinera prosta zawierająca odbicia symetryczne pewnego punktu z okręgu opisanego względem boków trójkąta przechodzi przez ortocentrum.


Na zakończenie udowodnimy twierdzenie dualne.

Dowód twierdzenia dualnego. Odbicia symetryczne prostej przechodzącej przez ortocentrum mają punkty wspólne z okręgiem opisanym (np. odbicia ortocentrum). Zauważmy, że jeśli obraz jest styczną, musi być równoległy do boku trójkąta, a tym samym do wyjściowej prostej. Ta zaś może być równoległa do co najwyżej jednego boku trójkąta, więc przynajmniej dwa jej odbicia nie są stycznymi.

Wiemy zatem, że pewien obraz wyjściowej prostej ma drugi punkt wspólny z okręgiem. Oznaczmy ten punkt przez P | . Prosta Steinera punktu P musi być wyjściową prostą, ponieważ ma z nią co najmniej dwa punkty wspólne (ortocentrum i pewne odbicie P ).

To kończy dowód, ponieważ każdy punkt okręgu opisanego leży na odbiciu symetrycznym swojej prostej Steinera względem dowolnego boku trójkąta.


Miło jest czasem powrócić do geometrii.