Przeskocz do treści

Delta mi!

Ślad ruchomego odcinka

Jarosław Górnicki

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: grudzień 2019
  • Publikacja elektroniczna: 30 listopada 2019
  • Autor: Jarosław Górnicki
    Afiliacja: Katedra Matematyki, Politechnika Rzeszowska
  • Wersja do druku [application/pdf]: (311 KB)

Choć ruch jest wszechobecny w naszym otoczeniu, to opis dynamicznych zmian będących jego wynikiem sprawia nam kłopot. Oto kilka prostych obserwacji...

obrazek

Rys. 1.

Rys. 1.

Fakt. Gdy okrąg toczy się bez poślizgu po wewnętrznej stronie nieruchomego okręgu o dwa razy większej średnicy, to dowolnie wybrany punkt mniejszego okręgu przesuwa się po średnicy dużego okręgu tam i z powrotem.

Wykażemy, że tak jest. Na małym okręgu ustalmy punkty A i B, | tak jak na rysunku 1. Gdy mały okrąg toczy się po łuku BC i kąt ?BAC | to przecina odcinek |AB w takim punkcie B | ′, że kąt ?B ′O . Wówczas łuki |BC oraz B | ′C są tej samej długości. Oznacza to, że podczas toczenia małego okręgu punkt B | przesuwa się do punktu  ′ B wzdłuż prostej |AB, co chcieliśmy uzasadnić.

Zauważmy, że w tym samym czasie punkt A przesuwa się do punktu |A wzdłuż prostej AK. | Punkt A | z punktem B | ′ są końcami średnicy małego okręgu (bo łuki CB | i AA | są równej długości), więc kąt |?A jest prosty. Mamy więc dodatkową informację: podczas opisanego toczenia końce odcinka |AB ślizgają się po wzajemnie prostopadłych średnicach większego okręgu.

obrazek

Rys. 2.

Rys. 2.

Okazuje się, że:

Fakt. Każdy punkt pośredni odcinka AB, | którego końce ślizgają się po wzajemnie prostopadłych prostych, zakreśla elipsę (Rys. 2).

Wiedział to już Proklos (412-485). Uzasadnienie jest łatwe. Ponieważ

--x--- --y--- A = cosβ, C = sin β,

więc z zależności

sin2 β +cos2 β= 1, A

mamy

-x2-- -y2-- AC + CB = 1,

a to jest równanie elipsy. Analogiczna sytuacja ma miejsce, gdy punkt zakreślający krzywą leży na przedłużeniu odcinka AB. Mamy zatem kolejną obserwację:

Fakt. Jeśli punkty A i B | prostej |L ślizgają się po wzajemnie prostopadłych prostych, to każdy inny punkt prostej L zakreśla elipsę.

obrazek

Rys. 3.

Rys. 3.

Rezultat ten jest podstawą konstrukcji "cyrkla" do wykreślania elipsy o danym środku, danych kierunkach głównych i danych długościach osi (Rys. 3).

A jak wygląda sytuacja, gdy punkty |A i B | ślizgają się po ramionach kąta  π |α∈ (0,π),α ≠ --? 2 Problem ten rozstrzygnął w 1646 roku Frans van Schooten (Młodszy, 1615-1660). Był on holenderskim matematykiem związanym ze szkołą inżynierską w Lejdzie oraz uczniem i przyjacielem René Descartesa (Kartezjusza). W 1637 roku pomagał Kartezjuszowi w przygotowaniu ilustracji do pierwszego wydania traktatu Discours de la méthode..., który zawierał esej La géométrie. W 1649 roku van Schooten przetłumaczył na łacinę i wydał Geometrię Kartezjusza, wraz z licznymi komentarzami i uzupełnieniami (swoimi i swoich uczniów). Van Schooten stał się jednym z pierwszych matematyków promujących i rozpowszechniających nową Geometrię Kartezjusza. Znakomitym uczniem van Schootena był Christiaan Huygens.

obrazek

Rys. 4.

Rys. 4.

Rozwiązanie van Schootena jest geometryczne i niezwykle pomysłowe. Niech dany będzie kąt ?IPH, różny od kąta prostego. Po ramionach tego kąta ślizga się odcinek AB| (Rys. 4). Jaką krzywą zakreśla wówczas punkt |C należący do tego odcinka i nie będący jego końcem? Punkty |A, i |P jednoznacznie wyznaczają okrąg o środku S opisany na trójkącie  ABP Prosta SC wyznacza średnicę N. M | Wówczas proste |PM i PN tworzą kąt prosty. Po przemieszczeniu się odcinka AB do położenia A punkty A i P wyznaczają okrąg o środku |S′ opisany na trójkącie | A Prosta S′C wyznacza jego średnicę ′N′.M Oczywiście N = M′N′ M , bo utworzone okręgi są przystające (gdyż kąt ?IPH wpisany w oba okręgi wyznacza w nich cięciwy równej długości). Ponadto kąty CA ?N | i ′′ CA?N | są równe (cięciwy AB | i A | są takiej samej długości, więc ich odległości od środków odpowiednich okręgów pozostają stałe). Analogicznie, kąty ?BCM i ′ ?B ′C są równe. W tej sytuacji, dla przystających okręgów łuk |AN jest takiej samej długości jak łuk ′ , A więc kąty wpisane oparte na tych łukach są równe, tj. PA = ?N′PA′ . ?N Ponieważ kąty te leżą po tej samej stronie prostej |PH, więc punkt ′ N | leży na prostej . PN Z analogicznych powodów punkt ′ |M leży na prostej . P M Oznacza to, że ślad punktu C możemy wyznaczyć z ruchu odcinka N, M którego końce ślizgają się po wzajemnie prostopadłych prostych |PX i PY . Z wcześniejszych rozważań wiemy już, że w tym przypadku punkt C zakreśla łuk elipsy. Zatem mamy:

Twierdzenie (Frans van Schooten (Młodszy), 1646 r.). Jeśli punkty A i B | prostej L ślizgają się po ramionach kąta α ∈ (0,π), to każdy inny punkt prostej L zakreśla elipsę.

obrazek

Rys. 5.

Rys. 5.

obrazek

Rys. 6. Każdy trójkąt da się zamieść odcinkiem przy odpowiednim ruchu

Rys. 6. Każdy trójkąt da się zamieść odcinkiem przy odpowiednim ruchu

obrazek

Rys. 7.

Rys. 7.

A może potrafimy coś powiedzieć o obszarach "zakreślanych" przez tak wędrujące odcinki? W Kalejdoskopie matematycznym Hugona Steinhausa wiele wyjaśniają rysunki (Rys. 5, 6) oraz tekst:

Gdy poruszamy zapałkę tak, żeby jej oba końce biegły po prostych przecinających się, to ruch jej jest identyczny z ruchem cięciwy mniejszego koła w systemie |(...) dwóch kół [patrz Rys. 1]. Trzeba tylko wziąć przecięcie prostych za środek dużego koła, a małe koło narysować przez środek dużego i oba końce zapałki.

Gdy końce odcinka ślizgają się po wzajemnie prostopadłych prostych, to zamiecie on obszar ograniczony asteroidą (Rys. 7).

Z przemieszczaniem odcinka na płaszczyźnie związanych jest wiele ciekawych i niebanalnych zagadnień, np.:

Twierdzenie (Hamnet Holditch, 1858 r.). Jeśli oba końce odcinka ślizgają się po krzywej zamkniętej L, a punkt |C dzielący odcinek w stosunku a | b zakreśla krzywą L′, to różnica pól figur ograniczonych krzywymi L i |L′ jest równa πab.
(Patrz Rys. 8 oraz Delta 8/1984, Delta 10/1986.)

Problem (Sōichi Kakeya, 1917 r.). Na płaszczyźnie wyznaczyć zbiór o najmniejszym polu, w którym można odcinek jednostkowy obrócić o kąt co najmniej π.

O zmaganiach z tym problemem pisaliśmy też w Delcie 6/1983 i Delcie 4/2013).

Dwa przykłady zbiorów, w których możliwy jest obrót odcinka, pokazano na rysunku 9.