Przeskocz do treści

Delta mi!

Kącik przestrzenny

Inwersja w przestrzeni i rzut stereograficzny

Michał Kieza

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: grudzień 2012
  • Publikacja elektroniczna: 30-11-2012
  • Wersja do druku [application/pdf]: (100 KB)

Kiedy na płaszczyźnie mamy do czynienia z okręgami, to bardzo często posługujemy się rachunkiem na kątach, ponieważ znamy wiele przydatnych twierdzeń i faktów z tego zakresu. Niestety, trudno o analogiczne narzędzia w przestrzeni. Stanowi to wielki kłopot, gdy zmagamy się z zadaniami o sferach. Istnieje jednak kilka innych technik, skutecznych w zadaniach o okręgach, które działają również w przestrzeni. Są to: potęga punktu, jednokładność oraz inwersja. O tej ostatniej metodzie opowiemy w tym kąciku.

Przypomnijmy najpierw definicję i proste własności. Inwersją względem sfery math o środku math  i promieniu math  (mówi się o nich często: środek inwersji i promień inwersji) nazywamy przekształcenie, które przypisuje punktowi math  taki punkt math  leżący na półprostej math że math  Widać podobieństwo do definicji inwersji względem okręgu: ona wnętrze okręgu rozciąga na całe zewnętrze, a zewnętrze wpycha do wewnątrz – inwersja względem sfery podobnie zamienia jej wnętrze z zewnętrzem.

Inwersja względem sfery ma wiele przydatnych własności – oto niektóre z nich:

  • inwersja jest przekształceniem odwrotnym do siebie,
  • płaszczyzny i sfery przechodzą na płaszczyzny lub sfery,
  • proste i okręgi przechodzą na proste lub okręgi,
  • płaszczyzny i proste przechodzące przez środek inwersji przechodzą na siebie,
  • płaszczyzny i proste nieprzechodzące przez środek inwersji przechodzą odpowiednio na sfery i okręgi przechodzące przez środek inwersji,
  • sfery i okręgi nieprzechodzące przez środek inwersji przechodzą odpowiednio na sfery i okręgi nieprzechodzące przez środek inwersji,
  • inwersja zachowuje kąty między krzywymi – kąt między krzywymi to kąt między prostymi stycznymi do tych krzywych w ich punkcie przecięcia.

Czytelnik dostrzeże, iż – niestety – nie można mówić o zachowaniu kąta między powierzchniami, gdyż pojęcie kąta między powierzchniami sensu nie ma: płaszczyzny styczne do dwóch powierzchni w różnych ich punktach wspólnych mogą tworzyć różne kąty dwuścienne.

Wygodnie jest jednak mówić o kątach między płaszczyznami, czy między sferami, czy też między płaszczyznami i sferami, bo w tych przypadkach rozwartość powstałych kątów dwuściennych nie zależy od tego, który punkt wspólny rozpatrujemy. Takie kąty są również przez inwersję zachowywane. Wykorzystamy to w następującym zadaniu, którego płaski odpowiednik jest banalnym rachunkiem na kątach.

obrazek

Bardzo ważnym, szczególnym przypadkiem inwersji jest tak zwany rzut stereograficzny. Załóżmy, że punkt math  leży na sferze math zaś płaszczyzna math jest styczna do tej sfery w punkcie math  symetrycznym do math  względem środka tej sfery. Obrazem dowolnego punktu math  na sferze jest punkt math  przecięcia prostej math z płaszczyzną math  Niezwykle ważną własnością rzutu stereograficznego jest to, że jest on niczym innym, jak inwersją o środku math i promieniu math  chociaż interesuje nas jedynie obraz sfery math w tej inwersji. W szczególności przekształcenie to ma wszystkie własności inwersji. Popatrzmy, jak je wykorzystać w następującym zadaniu.

Zadania do domu

Na koniec całe mnóstwo zadań do domu.