Przeskocz do treści

Delta mi!

A jednak się da!

O dowodach z wiedzą zerową (AJSD III)

Tomasz Kazana

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: styczeń 2019
 • Publikacja elektroniczna: 31 grudnia 2018
 • Autor: Tomasz Kazana
  Afiliacja: Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski
 • Wersja do druku [application/pdf]: (403 KB)

Bywa tak, że chcemy o czymś przekonać niedowiarków, jednak w taki sposób, aby uwierzyli, ale też aby za dużo się nie dowiedzieli. Fabularna, nieinformatyczna ilustracja, którą lubię przywoływać, gdy próbuję wyrazić, o co mi chodzi, jest następująca. Wyobraźmy sobie, że potrafię zliczyć liczbę liści na drzewie, jeśli tylko spojrzę na nie przez 5 sekund. Więcej: twierdzę, że umiem to publicznie udowodnić w przeciągu 5 minut, i to tak, że wszyscy mi uwierzą, ale nikt się nie zorientuje, jak ja to robię!

Jak mógłby wyglądać protokół, który realizuje powyższe założenia? Popatrzmy:

(1)
Proszę publiczność o wskazanie dowolnego drzewa.
(2)
Patrzę na to drzewo przez 5 sekund i mówię: "to drzewo ma M liści".
(3)
Proszę publiczność o zawiązanie mi oczu.
(4)
Proszę publiczność o podejście do analizowanego drzewa i zerwanie z niego dowolnych K liści (oczywiście K | publiczność ustala samodzielnie, nie informując mnie o swoim wyborze).
(5)
Proszę publiczność o rozwiązanie mi oczu.
(6)
Ponownie patrzę na drzewo przez 5 sekund i mówię: "to drzewo ma |X liści".
obrazek

I teraz tak: jeśli ≠M−K, |X to z pewnością nikogo nie przekonałem. Jednak jeśli =M−K, |X to eksperyment daje do myślenia. Oczywiście, aby zmniejszyć szansę zdarzenia, że po prostu miałem szczęście, protokół weryfikacyjny można kilka razy powtórzyć, dla różnych drzew i różnych wyborów zmiennej |K. Jeśli więc pozytywnie przejdę na przykład 10 testów pod rząd, to sądzę, że już wszyscy mi uwierzą, że naprawdę umiem błyskawicznie zliczać liście na drzewie. Mimo to: nikt nie ma nawet cienia wskazówki, jak ja to robię!

Właśnie takie przekonywanie jak wyżej nazywamy fachowo dowodzeniem z wiedzą zerową (zero-knowledge proofs), a bardziej kolokwialnie: przekomarzaniem się w stylu "wiem, ale nie powiem". Okazuje się, że zaskakująco wiele stwierdzeń matematycznych da się udowodnić w taki właśnie sposób. W szczególności: gdybyśmy na przykład potrafili rozstrzygnąć pozytywnie hipotezę Riemanna, to możemy zaproponować światu pewną zabawę, w wyniku której wszyscy uwierzą, że faktycznie hipoteza Riemanna jest prawdziwa, ale nikt nawet powierzchownie nie liźnie smaku naszego dowodu. Jak to zrobić - obiecuję naszkicować na końcu, a na razie zajmijmy się prostszym przykładem.

Izomorfizm grafów

Opiszemy protokół dowodu z wiedzą zerową dla problemu izomorfizmu grafów (szerzej o tym problemie pisał Łukasz Kowalik w Delcie 12/2018). Przypomnijmy: problem polega na rozstrzygnięciu, czy dwa dane grafy 1G oraz 2 |G są izomorficzne, czy też nie. Załóżmy więc, że znamy pewien izomorfizm π między 1 G a 2. |G Naszym celem jest przekonać publiczność (fachowo: weryfikatora), że faktycznie znamy π , ale bez ujawniania, jak to π w rzeczywistości wygląda.

Do dzieła:

(1)
Postulujemy publicznie, że grafy 1 G oraz 2 |G są izomorficzne.
(2)
Publikujemy dowolny graf H, który jest izomorficzny z G | 1 (czyli również z 2 G ).
(3)
Weryfikator wybiera liczbę k ∈ {1,2}.
(4)
Publikujemy izomorfizm ′ |π między H a k. G |
(5)
Weryfikator sprawdza, czy π ′ jest rzeczywiście poprawnym izomorfizmem między |H a . G | k
(6)
Kroki 2-5 powtarzamy |N razy.

Powyższy protokół ma trzy kluczowe cechy:

(a)
Jeśli naprawdę znamy postulowany izomorfizm, to jesteśmy zawsze w stanie wykonać poprawnie cały protokół;
(b)
Szansa, że oszukamy weryfikatora (to znaczy: przekonamy go, że znamy izomorfizm między 1 G a 2, |G mimo że wcale go nie znamy) wynosi co najwyżej 1 |2N ;
(c)
Przekonany weryfikator nie ma bladego pojęcia, jak może wyglądać izomorfizm między 1 |G a 2. G
obrazek

Naszkicujmy więc uzasadnienia stwierdzeń b oraz c (pozwolimy sobie napisać, że a jest trywialne):

Ad (b) Zauważmy, że jeśli odnosimy sukces z prawdopodobieństwem powyżej -1N, 2 to przynajmniej w jednej z N iteracji protokołu, w kroku 4. byliśmy przygotowani na opublikowanie izomorfizmu zarówno między |H a 1 G | (ozn. π 1 ), jak i między H a 2 G | (ozn. π 2 ). Istotnie - gdyby tak nie było, to w każdej iteracji mielibyśmy szansę co najwyżej 12 na akceptację przez weryfikatora, a więc ogólnie - co najwyżej tylko -1N. 2 Jednak znajomość zarówno |π 1 jak i π 2 oznacza również znajomość −1 |π2○ π1 , a to jest przecież izomorfizm między 1 G a 2. G

Ad (c) Zastanówmy się, czego - po wykonaniu całego protokołu - dowiedział się weryfikator. Jak widać, poznał N różnych trójek postaci |(Hi, takich, że π ′i jest izomorfizmem między |Hi a ei. G | Czy taka wiedza jest w jakikolwiek sposób ekskluzywna? Otóż łatwo zauważyć, że absolutnie nie - przecież takie trójki można sobie samemu (w dowolnych ilościach) produkować, znając wyłącznie 1 G oraz 2, G a te są przecież publiczne od samego początku!

Cykl Hamiltona w grafie

Czas na nieco bardziej skomplikowany przykład - protokół dowodu z wiedzą zerową dla problemu istnienia cyklu Hamiltona w grafie.

W tym protokole będziemy używać idei zobowiązań (Commit), opisanych przez Łukasza Rajkowskiego w poprzednim odcinku AJSD, w Delcie 11/2018.

Jak poprzednio, załóżmy, że znamy cykl Hamiltona |c = (a1,...,an) pewnego grafu . G Teraz:

(1)
Postulujemy publicznie, że w G istnieje cykl Hamiltona. Będziemy próbować to udowodnić, ale nie zdradzając, jak faktycznie wygląda c.
(2)
Losujemy dowolną permutację |π oraz obliczamy graf ) |π(G (czyli izomorficzny do , G ale z wierzchołkami spermutowanymi według |π).
(3)
Upubliczniamy następujące zobowiązania:
 • |Commit( π )
 • |Commit(e ),Commit(e ),...,Commit(e ), 1 2 m gdzie |{e1,...,em} stanowią opisy wszystkich krawędzi grafu ) π (G (to znaczy: każde ei jest parą pewnych wierzchołków grafu ) |π(G ).
(4)
Weryfikator wybiera liczbę k ∈ {1,2}.
(5)
Jeśli k = 1, to otwieramy wszystkie (zarówno permutacji, jak i krawędzi) zobowiązania z kroku 3.
(6)
Jeśli k = 2, to otwieramy zobowiązania tych (i tylko tych) krawędzi, które tworzą cykl Hamiltona w ) |π(G (NIE otwieramy zobowiązania permutacji!).
(7)
Jeśli k = 1, to weryfikator sprawdza, czy otwarte krawędzie {e1,...,em} są faktycznie krawędziami grafu ). |π(G
(8)
Jeśli k = 2, to weryfikator sprawdza, czy faktycznie otwarte krawędzie tworzą jeden zamknięty cykl długości |n.
(9)
Kroki 2-8 powtarzamy |N razy.

Twierdzimy, że ten protokół również ma trzy cechy, o których mówiliśmy w poprzednim przykładzie. To znaczy: jeśli rzeczywiście znamy cykl Hamiltona w , |G to wykonamy protokół bez problemu (trywialna obserwacja). Dalej: szansa na oszukanie weryfikatora wynosi ponownie co najwyżej |1-, 2N a schemat dowodu jest dokładnie taki sam jak poprzednio. Wystarczy tylko zauważyć, że jeśli w którejkolwiek iteracji jesteśmy pewni akceptacji weryfikatora (niezależnie od wyboru |k), to znaczy, że zobowiązaliśmy się do permutacji π takiej, że znamy cykl Hamiltona w ). π (G To jednak oznacza, że znamy również cykl Hamiltona w . G Pozostaje tylko upewnić się, że nabyta (w wyniku realizacji protokołu) przez weryfikatora wiedza nic mądrego mu nie mówi. I tak jest w istocie: jeśli |k = 1, to weryfikator uczy się tylko pewnego izomorfizmu ,G a jeśli k = 2, to weryfikator poznaje losową permutację liczb |{1,...,n}, zupełnie niezależną od G (bo w tym przypadku nie zna |π!).

Co jeszcze?

Pokazaliśmy dwa przykłady protokołów dowodów z wiedzą zerową. Nasuwa się pytanie: jakie inne (i jak bardzo skomplikowane) stwierdzenia możemy podobnie dowodzić? Okazuje się (być może zaskakująco), że... niemal wszystkie. Aby się o tym przekonać, potrzebna jest pewna wiedza z teorii złożoności obliczeniowej, a konkretnie: informacja, że problem istnienia cyklu Hamiltona w grafie jest problemem NP-zupełnym. Nie jest ambicją tego artykułu, aby dokładnie wytłumaczyć to pojęcie (patrz na przykład Delta 11/2013, Delta 1/2017 czy Delta 11/2017), więc siłą rzeczy musimy w tym momencie trochę rozluźnić rygor ścisłej precyzji na rzecz intuicji.

Otóż fakt, że problem cyklu Hamiltona (CH) jest NP-zupełny, oznacza, że dzięki temu, że pokazaliśmy protokół dowodu z wiedzą zerową dla CH, wiemy jak konstruować protokoły z wiedzą zerową dla dowolnego innego problemu z klasy NP! W jaki sposób? Wystarczy zastosować odpowiednią efektywną redukcję do problemu CH (która musi zawsze istnieć) i dalej stosować protokół opisany wyżej.

W szczególności: załóżmy, że udowodniliśmy hipotezę Riemanna. Rozważmy teraz język:

L = {zdanie prawdziwe ϕ ϕma dow ód dł ugo ści⩽ k}.

Niewątpliwie |L∈ NP (dlaczego?), więc dla każdego ϕ ′∈L istnieje dowód z wiedzą zerową, w szczególności: dla ϕ ′= „Hipoteza Riemanna jest prawdziwa ”.

A po ludzku: okazuje się, że istnieje graf kRiemann G (rozmiaru wielomianowego od k) taki, że jeśli hipoteza Riemanna ma dowód długości ⩽ k, to w tym grafie jest cykl Hamiltona, a jeśli nie ma takiego dowodu - to i cyklu Hamiltona w k Riemann |G nie znajdziemy. Więcej: znalezienie grafu kRiemannG jest efektywnie obliczalną funkcją zdania ϕ′ (zapisanego w jakiejś formalnej logice). Jeśli więc rzeczywiście znajdziemy dowód dla hipotezy Riemanna długości k i mamy nieodpartą pokusę pohandryczyć się ze światem, to możemy zawsze przedstawić wyłącznie dowód istnienia cyklu Hamiltona w grafie kRiemann. |G Dowód z wiedzą zerową, rzecz jasna!