Przeskocz do treści

Delta mi!

Rekordy długowieczności i procesy Poissona

Wojciech Niemiro

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2014
  • Publikacja elektroniczna: 31-03-2014
  • Autor: Wojciech Niemiro
    Afiliacja: Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
  • Wersja do druku [application/pdf]: (1203 KB)

Część I: Jak często umiera najstarszy człowiek na Ziemi?

Oczywiście, na tak postawione pytanie matematyka nie udzieli odpowiedzi. Zbyt wiele czynników ma na to wpływ. Są wśród nich czynniki trudne do zmierzenia: w jakich jednostkach wyrazilibyśmy, powiedzmy, swój stan zdrowia lub łaskę bogów (przecież wybrańcy bogów umierają młodo)? Można jednak rozważyć bardzo uproszczony model, w którym postawione na wstępie pytanie nabierze matematycznego sensu. Wyobraźmy sobie świat sprawiedliwy, w którym każdy człowiek w momencie urodzenia ma jednakowe prawdopodobieństwo math przeżycia ponad  math lat. Nazwiemy mathfunkcją przeżycia. Z tego, co powiedzieliśmy, wynika, że math i  math Nie przesądzajmy, czy maksymalny możliwy czas życia jest skończony, czyli czy istnieje takie math że math To się okaże nieistotne w naszych rozważaniach. Nasze wyjściowe założenia możemy sformułować w następujący sposób:

T1
Każdy noworodek ma jednakową funkcję przeżycia math
T2
Długości życia różnych noworodków są statystycznie niezależne.

Co znaczy założenie T2? Jeśli rozważymy dwóch osobników, to prawdopodobieństwo tego, że pierwszy przeżyje ponad math lat i drugi math lat, jest równe math dla dowolnej pary liczb nieujemnych math i  math Podobnie prawdopodobieństwa się „przemnażają” dla trzech i więcej osobników.

obrazek

Rys. 1 Całka oznacza pole obszaru pod wykresem funkcji math zaznaczonego na dolnej części rysunku. Górna część rysunku jest wykresem funkcji math

Rys. 1 Całka oznacza pole obszaru pod wykresem funkcji math zaznaczonego na dolnej części rysunku. Górna część rysunku jest wykresem funkcji math

Potrzebny nam będzie jeszcze opis funkcji przeżycia math za pomocą tak zwanej gęstości prawdopodobieństwa. Zdarzenie polegające na tym, że długość życia pojedynczego osobnika należy do „krótkiego odcinka czasu” math ma prawdopodobieństwo math Niech

display-math

Nieformalnie znaczy to, że math Żeby wyrazić funkcję math poprzez funkcję math podzielmy przedział math na krótkie odcinki długości math Mamy

display-math

Przechodząc do granicy z  math otrzymamy dokładną równość (patrz rysunek 1).

Druga grupa założeń mówi z grubsza tyle, że dzieci przychodzą na świat całkowicie losowo i z jednakową intensywnością. W języku rachunku prawdopodobieństwa „strumień narodzin” stanowi jednorodny proces Poissona. Ten niezwykle ciekawy obiekt matematyczny opiszemy poprzez następujące założenia:

N1
Dla dowolnego momentu math prawdopodobieństwo urodzenia się dziecka w „krótkim” odcinku czasu math jest w przybliżeniu równe math prawdopodobieństwo zaś urodzenia się więcej niż jednego dziecka jest tak małe, że możemy je zaniedbać.
N2
Liczby noworodków pojawiających się w rozłącznych odcinkach czasu są statystycznie niezależne.

Zwróćmy uwagę, że mówimy teraz o „czasie kalendarzowym”, liczonym od pewnego umownego momentu math Wyjaśnimy te założenia nieco dokładniej. Niech math oznacza prawdopodobieństwo tego, że w przedziale czasowym długości math urodzi się dokładnie math dzieci. Założenie N1 mówi, że

display-math

Oczywiście, z tego wynika, że math Ukryte w warunku N1 jest założenie, że liczba narodzin w określonym odcinku czasu zależy tylko od długości tego odcinka. W naszym szybko zmieniającym się rzeczywistym świecie oczywiście tak nie jest, ale rozważamy uproszczony model stacjonarny.

Zacznijmy od wyprowadzenia wzoru wyrażającego math dla dowolnego math Podzielmy odcinek math na sumę math krótkich odcinków math o długości math Dla każdego z tych odcinków prawdopodobieństwo nienarodzenia się dziecka jest w przybliżeniu równe math z założenia N1. Z założenia N2 wynika, że

display-math

Funkcja „exp” w tym wzorze jest to funkcja wykładnicza, math gdzie podstawa potęgi math jest tak wybrana, żeby math Nieformalnie mówiąc, math dla math „bliskiego zeru”. Tę własność wykorzystaliśmy w wyprowadzeniu wzoru na math Wykorzystaliśmy także dobrze znaną własność przysługującą każdej funkcji wykładniczej, mianowicie math

Stwierdzenie 1. Prawdopodobieństwo tego, że w odcinku czasu math nie urodzi się ani jedno dziecko, jest dane wzorem:

display-math

Sam ten wynik nie będzie bezpośrednio używany, ale dalsze rozumowania (w nieco bardziej skomplikowanej sytuacji) będą podobne.

Przyjmijmy jeszcze jedno założenie.

TN
Długości życia wszystkich osobników są statystycznie niezależne od procesu narodzin.

Spostrzeżenie, które pozwoli nam na rozwiązanie postawionego zadania, jest niezwykle proste.

obrazek

Rys. 2 Symulowany przebieg procesu; kolorowe kółka oznaczają rekordy długowieczności.

Rys. 2 Symulowany przebieg procesu; kolorowe kółka oznaczają rekordy długowieczności.

Stwierdzenie 2. Zdarzenie polegające na tym, że w „krótkim” odcinku czasu math narodzi się osobnik, który przeżyje ponad math lat, jest w przybliżeniu równe math

Nasz główny rezultat możemy sformułować w następującej postaci.

Twierdzenie. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że pojedynczy osobnik w momencie śmierci będzie starszy od wszystkich aktualnie żyjących, jest równe

display-math

Zanim podamy dowód, zaproponujemy pewną geometryczną interpretację badanego procesu. Rozważmy układ współrzędnych na płaszczyźnie. Oś poziomą oznaczymy literką math i będziemy na niej zaznaczali czas „kalendarzowy”. Oś pionowa, oznaczona  math„mierzy” czas życia. Życie osobnika, który urodził się w momencie math i przeżył math lat, przedstawimy w postaci odcinka o końcach math i  math

Na rysunku 2 widzimy przykładową realizację opisywanego przez nas procesu.

Punkty na osi math (czyli momenty narodzin) stanowią, jako się rzekło, jednorodny proces Poissona. Proces na naszym rysunku ma intensywność math co oznacza, że średnio na jednostkę czasu (powiedzmy, rok) przypada math narodzin. Współrzędne pionowe punktów stanowią, w języku statystyki matematycznej, próbkę z rozkładu prawdopodobieństwa długości życia, opisanego funkcją math W naszym przykładzie jest to funkcja przedstawiona na rysunku 1.

Sformułujemy następujący wynik pomocniczy.

Lemat 1. Jeśli pewien osobnik umrze w wieku math lat, to prawdopodobieństwo tego, że w momencie śmierci będzie starszy od wszystkich aktualnie żyjących, jest równe

display-math

Dowód. Najpierw opiszmy interesujące nas zdarzenie losowe geometrycznie. Śmierć osobnika, o którym mowa, jest reprezentowana przez punkt math W chwili math ten osobnik jest najstarszy ze wszystkich wtedy i tylko wtedy, gdy nie zdarzy się śmierć opisana takim punktem math że math i  math Innymi słowy, mamy obliczyć prawdopodobieństwo tego, że w obszarze math zaznaczonym na rysunku 3, nie ma „punktów śmierci”.

Podzielmy obszar math na „wąskie paski” wysokości math tak jak pokazano na rysunku 3. Powiemy, że podstawy pasków są to (pionowe) odcinki pomiędzy punktami math Zajmiemy się bliżej „typowym paskiem” numer math o podstawie math Zgodnie ze Stwierdzeniem 2 w tym pasku z prawdopodobieństwem bliskim math leży jeden „punkt śmierci”. Prawdopodobieństwo tego, że w tym pasku leżą dwa punkty lub więcej jest tak małe, że możemy je zaniedbać. Stąd wynika, że prawdopodobieństwo braku punktów w pasku rozsądnie przybliża liczba math Rzecz jasna, brakuje punktów w całym obszarze math gdy w każdym pasku brak punktów. Z Założeń T2, N2 i TN wnioskujemy, że obliczane przez nas prawdopodobieństwo jest iloczynem odpowiednich prawdopodobieństw dla pasków, a więc w przybliżeniu

pict

To jest wyrażenie, które chcieliśmy otrzymać. Wykorzystaliśmy pewne przybliżone równości, które stają się coraz dokładniejsze, jeśli math maleje do zera. Przyjmijmy, z przymrużeniem oka, że „wykazaliśmy słuszność lematu”.


W Lemacie pojawiła się funkcja, którą odtąd będziemy oznaczać

display-math

Dowód Twierdzenia. Najtrudniejsze już mamy za sobą. Wystarczy teraz zsumować prawdopodobieństwa zdarzeń polegających na tym, że rozpatrywana osoba umarła w przedziale wieku math i była w momencie śmierci starsza od wszystkich innych. Korzystając z Lematu, otrzymujemy

pict

Przejście do granicy z  math zmienia przybliżenia w dokładne równości i kończy dowód twierdzenia.


Dygresje i komentarze za miesiąc.