Przeskocz do treści

Delta mi!

Szereg Leibniza i punkty kratowe

Michał Krych

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: styczeń 2019
 • Publikacja elektroniczna: 31 grudnia 2018
 • Autor: Michał Krych
  Afiliacja: Wydział Matematyki, Informatyki Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • Wersja do druku [application/pdf]: (467 KB)
 • Niniejszy artykuł został napisany w oparciu o "Geometrię poglądową" Davida Hilberta i Stefana Cohn-Vossena. To wspaniała książka napisana przez jednego z najwybitniejszych matematyków w historii, na podstawie wykładów Hilberta przy udziale jego ucznia. Nieco zapomniana; dostępna również w języku polskim.

Powiążemy tu wzór Leibniza

ß- 1- 1- 1- 1- 4 = 1 − 3 + 5 − 7 + 9 + :::

z geometrią (pola) i teorią liczb. Tekst jest wyraźnie dłuższy od tego, który jest w książce Hilberta i Cohn-Vossena, bo szkicujemy dowód twierdzenia z teorii liczb, na które autorzy jedynie powołują się. Pozostawimy jednak bez dowodu niektóre bardzo znane twierdzenia z teorii liczb, ze względu na ograniczenia miejsca w miesięczniku. Zaznaczyć warto, że podawany zwykle studentom pierwszego roku dowód jest krótszy, ale zdaniem autora tego tekstu, nie pokazuje związku z geometrią, który jest mocno sugerowany obecnością | ß we wzorze.

obrazek

Używać będziemy liczb zespolonych. Jak zwykle |i2 = −1. Symbol |Z[i] oznacza zbiór liczb zespolonych, których części rzeczywista i urojona są całkowite. Liczby te nazywane są też punktami kratowymi.

Istotny dla dalszych rozważań jest fakt:

Fakt. Liczba całkowita n większa od |1 jest sumą kwadratów dwu liczb całkowitych wtedy i tylko wtedy, gdy jest iloczynem dwu sprzężonych elementów |Z[i], o modułach większych od 1, co wynika z równości |n = x2 + y2 = (x +yi)(x − yi).

W Z[i] można zajmować się dzieleniem liczb nieomal tak, jak w zbiorze liczb całkowitych. Liczba |z1∈Z[i] jest dzielnikiem liczby |z2∈ Z[i] wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taka liczba |q∈ Z[i], że |z2 = qz1. Liczba 1+ i jest dzielnikiem liczby |2, bo |2 = (1− i)(1+ i). Jedynymi dzielnikami jedności w Z[i], czyli dzielnikami liczby 1,|± 1 oraz |±i, bo z równości |1 = qz1 wynika, że 1 = q 2 z1 2, i z tego że |q,z1∈ Z[i] wynika, że | q 2 = 1 = z1 2, a jeśli x,y ∈ Z i x2 +y2 = 1, to xy = 0.Liczbę pierwszą w Z[i] można zdefiniować jako taką, której jedynymi dzielnikami są dzielniki jedności oraz ona sama pomnożona przez jeden z dzielników jedności, ale sama nie jest dzielnikiem jedności. Wtedy 2 = (1− i)(1+ i) nie jest liczbą pierwszą, ale 3 już jest (Czytelniku: dlaczego?). Prawdziwe jest, jak w przypadku podzielności w |Z,

Twierdzenie (O jednoznaczności rozkładu na czynniki pierwsze). Jeśli |z∈ Z[i] nie jest dzielnikiem jedności, to istnieją liczby pierwsze |p ,p ,...,p ∈ Z[i] 1 2 k takie, że z = p1p2...pk. Jeśli liczby ˜p1,˜p2,...,˜pℓ∈ Z[i] są pierwsze i |z = ˜p1˜p2...p˜ℓ, to k = ℓ i po ewentualnej zmianie numeracji ilorazy ppj˜ j są dzielnikami jedności w |Z[i].

Dowód można oprzeć na następującym, nietrudnym do uzasadnienia, fakcie.

Twierdzenie (O dzieleniu z resztą w | Z[i] ). Dla dowolnych liczb |w, z ≠ 0 istnieją liczby κ,ρ ∈ Z[i] takie, że |w i ρ < z . Liczbę |κ nazywamy ilorazem, a ρ resztą z dzielenia liczby w przez liczbę z. |

Obecność |π we wzorze Leibniza sugeruje, że w którymś momencie naszych rozważań powinien pojawić się okrąg.

Twierdzenie (O podwajaniu sumy kwadratów). Na okręgu o promieniu √ -- | m i środku 0 znajduje się tyle samo punktów kratowych, co na okręgu o promieniu --- √ 2m i środku 0. |

Dowód. Jeśli m| to

2m= (1+ i)(1− i)(a + bi)(a −bi) = (1+ i)(a− bi)(1− i)(a +bi) = 2 2 = ((a +b) + (a− b)i)((a + b)− (a − b)i) = (a + b) + (a− b) .

Jeśli zaś |2m to obie liczby |c,d są parzyste albo obie są nieparzyste. W obu sytuacjach liczby |a = c+d- 2 i b = c−d 2 są całkowite i oczywiście 2 2 c+d-2 c− d 2 c2+d2 |a + b == ( 2 ) +( 2 ) = 2 = m. Innymi słowy, przypisując każdemu punktowi kratowemu |(a,b) punkt |(a+ b,a − b) = (c,d), określamy różnowartościowe przekształcenie zbioru wszystkich punktów kratowych na zbiór wszystkich punktów kratowych, których obydwie współrzędne dają tę samą resztę z dzielenia przez 2. Przy tym punktom z okręgu o promieniu √ -- | m przypisywane są punkty z okręgu o promieniu √ --- | 2m.


 • Cały artykuł dostępny jest w wersji do druku [application/pdf]: (467 KB)