Przeskocz do treści

Delta mi!

Diagramy Venna

Wojciech Guzicki

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: marzec 2006
  • Publikacja elektroniczna: 12-02-2011
  • Autor: Wojciech Guzicki
    Afiliacja: Instytut Matematyki, Uniwersytet Warszawski
  • Wersja do druku [application/pdf]: (245 KB)

W tym artykule zajmiemy się nieco dokładniej diagramami Venna.

Diagramy Venna były tematem znakomitego artykułu „Pizza Venna” w Delcie 03/2004.
Najpierw powiemy, co to jest niezależna rodzina zbiorów. Przypuśćmy, że mamy daną rodzinę math podzbiorów pewnego ustalonego zbioru  math Od tej pory wszystkie rozpatrywane zbiory będą podzbiorami tego zbioru math (będziemy go nazywać przestrzenią math). Niech math oznacza dopełnienie zbioru math do przestrzeni math tzn. math Oznaczmy następnie mathoraz math dla math Każdy zbiór postaci mathgdzie math nazywamy składową rodziny math Oczywiście każda math -elementowa rodzina zbiorów ma math składowych. Składowymi rodziny zbiorów mathbędą zbiory:

pict

Gdy wszystkie składowe rodziny math są różne i niepuste, rodzinę nazwiemy niezależną.

A oto przykład rodziny niezależnej math podzbiorów przestrzeni math:

display-math

Rodziny niezależne są wykorzystywane w dowodach tożsamości z rachunku zbiorów. Prawdziwe jest bowiem następujące twierdzenie.

Twierdzenie. Niech math i  math będą wyrażeniami rachunku zbiorów tzn. występują w nich tylko zbiory math math  i math oraz symbole działań na zbiorach: math math math . Jeśli dla pewnej niezależnej rodziny math podzbiorów pewnej przestrzeni math zachodzi równość math to ta równość zachodzi także dla dowolnych zbiorów math math i math

Twierdzenia tego nie będziemy dowodzić, popatrzymy natomiast na przykład jego zastosowania. Udowodnimy równość math Dla naszej rodziny niezależnej mamy:

pict

Okazało się, że dla tej rodziny niezależnej zachodzi dowodzona równość. Zatem ta równość jest prawdziwa dla dowolnych zbiorów math mathmath Podobne twierdzenie jest prawdziwe dla wyrażeń zawierających więcej zbiorów. Dowód znajduje się np. w książce.

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Dowody takie jak powyższy szczególnie łatwo przeprowadzić na rysunku. Rysujemy niezależną rodzinę podzbiorów pewnej przestrzeni math i zaznaczamy na tym rysunku zbiory występujące po obu stronach równości. Jeśli oba zaznaczone zbiory są identyczne, to równość zachodzi dla dowolnych zbiorów. Niezależną rodzinę zbiorów math najprościej narysować w następujący sposób.

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Taki rysunek nazywamy diagramem Venna. Każdy z  math zbiorów naszej rodziny niezależnej math jest narysowany w postaci pewnego podzbioru płaszczyzny (w naszym przypadku są to trzy koła), przy czym rozważana przestrzeń (u nas płaszczyzna) jest podzielona krzywymi ograniczającymi zbiory math na  math (u nas math ) części. Każda z tych części odpowiada jednej składowej (zakładamy, że części te są spójne, czyli w jednym kawałku).

W dalszym ciągu ustalimy jednolity sposób numerowania składowych. Numerem składowej

display-math

jest liczba, której kolejnymi cyframi w zapisie w systemie dwójkowym są: math Na przykład, jeśli naszą rodziną niezależną jest math(tzn. math math oraz math ), to składowa

display-math

ma numer 6, gdyż liczba 6 ma zapis dwójkowy 110. Podobnie składowa

display-math

ma numer 3, gdyż liczba 3 ma zapis dwójkowy 11, czyli inaczej 011. W przypadku, gdy rodzina niezależna składa się z czterech zbiorów mathto składowa

display-math

ma numer 10, gdyż liczba 10 ma zapis dwójkowy 1010.

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

Na rysunku obok pokazany jest nasz diagram Venna dla trzech zbiorów math mathmath ze składowymi ponumerowanymi w ten sposób.

Czytelnik zechce sam sprawdzić, że zbiory po obu stronach równości

display-math

wyglądają tak, jak na Rys. 4.

obrazek

Rys. 4

Rys. 4

obrazek

Rys. 5

Rys. 5

obrazek

Rys. 6

Rys. 6

obrazek

Rys. 7

Rys. 7

Z powyższych rozważań widać, że umiejętność rysowania niezależnych rodzin zbiorów (czyli diagramów Venna) może się przydać w praktyce do dowodzenia równości w rachunku zbiorów. We wspomnianym artykule została pokazana jedna metoda rysowania diagramów Venna. Jednak diagramy dla dużych liczb math były bardzo skomplikowane i mało czytelne. Powstaje naturalne pytanie, czy można narysować diagram Venna, w którym wszystkie zbiory mają stosunkowo prostą postać. Diagram Venna dla trzech zbiorów można było narysować za pomocą trzech okręgów. A czy można tak narysować cztery okręgi, by tworzyły diagram Venna dla czterech zbiorów?

Okazuje się, że jest to niemożliwe. Mianowicie za pomocą trzech okręgów można podzielić płaszczyznę na co najwyżej 8 części. Czwarty okrąg przetnie każdy z dotychczasowych okręgów w co najwyżej dwóch punktach; te punkty podzielą go zatem na co najwyżej 6 łuków. Każdy łuk dzieli jeden obszar na dwie części. Zatem cztery okręgi dzielą płaszczyznę na co najwyżej math części. Nie otrzymamy zatem diagramu Venna, gdyż taki diagram dla czterech zbiorów ma mieć 16 składowych. Rozumując w podobny sposób, można pokazać, że jeśli math oznacza maksymalną liczbę części, na jakie math okręgów może podzielić płaszczyznę, to ciąg math spełnia następujące równania rekurencyjne:

display-math

Nietrudno teraz dowieść przez indukcję, że math; dla math otrzymamy math Zatem żadna konfiguracja czterech okręgów na płaszczyźnie nie tworzy diagramu Venna. Oczywiście, czwarty zbiór możemy dorysować do trzech okręgów inaczej

Na rysunku 5. mamy przykład takich czterech zbiorów.

Składowe na tym diagramie Venna zostały ponumerowane zgodnie z przyjętą wyżej zasadą. Powstaje oczywiście pytanie, czy można dorysować czwarty zbiór tak, by był on zbiorem wypukłym. Gdy byłem jeszcze studentem, wydawało mi się to oczywiście niemożliwe; zresztą tak uważało wielu moich kolegów. Rysunek 6, który mimo wszystko kiedyś udało mi się narysować, wprawił mnie w zrozumiałe zdumienie.

obrazek

Rys. 8

Rys. 8

Inny diagram Venna otrzymamy, rysując cztery elipsy.

Jeszcze inny, składający się z czterech prostokątów, można łatwo narysować samemu. Prostokąty te mają wierzchołki w punktach o następujących współrzędnych:

pict

Gdy udało się narysować diagram Venna, w którym wszystkie cztery zbiory były wypukłe, należało spróbować zrobić to samo dla pięciu zbiorów. Do trzech kół i prostokąta udało mi się dorysować jeszcze trójkąt.

obrazek

Rys. 9 Można również narysować diagram Venna składający się z pięciu trójkątów.

Rys. 9 Można również narysować diagram Venna składający się z pięciu trójkątów.

obrazek

Rys. 10 Szczególnie ładny jest utworzony na podobnej zasadzie diagram Venna złożony z pięciu elips.

Rys. 10 Szczególnie ładny jest utworzony na podobnej zasadzie diagram Venna złożony z pięciu elips.

obrazek

Rys. 11 Można także narysować diagram Venna składający się z sześciu trójkątów. elips.

Rys. 11 Można także narysować diagram Venna składający się z sześciu trójkątów. elips.

Wierzchołki trójkątów z rysunku 11 mają następujące współrzędne

pict

Okazuje się jednak, że nie można narysować diagramu Venna złożonego z więcej niż sześciu trójkątów. Aby tego dowieść, pokażemy najpierw, że jeśli math jest największą liczbą obszarów, na jakie math trójkątów może podzielić płaszczyznę, to ciąg math spełnia następujące równania rekurencyjne: math math Jeden trójkąt oczywiście dzieli płaszczyznę na dwa obszary. Przypuśćmy teraz, że mamy już math trójkątów na płaszczyźnie. Następny trójkąt przecina każdy z tych math trójkątów w co najwyżej 6 punktach. Te punkty przecięcia dzielą obwód tego ostatniego trójkąta na co najwyżej math części; każda z tych części dzieli jeden obszar na dwie części. Zatem maksymalna liczba części, na jakie możemy podzielić płaszczyznę za pomocą math trójkątów, wynosi co najwyżej math (pozostawimy jako ćwiczenie przekonanie się, że można tak umieścić math trójkątów na płaszczyźnie, by każde dwa przecinały się w dokładnie 6 punktach; taka konfiguracja da właśnie math części). Teraz można łatwo udowodnić przez indukcję, że math Można również łatwo udowodnić, że jeśli math to math To pokazuje, że jeśli math to żadna konfiguracja math trójkątów na płaszczyźnie nie tworzy diagramu Venna. Jeśli zaś math to math Zatem można tak umieścić 7 trójkątów na płaszczyźnie, by podzieliły one płaszczyznę na  math obszarów. Jednak taka konfiguracja nie będzie diagramem Venna. Mianowicie każde dwa trójkąty muszą przecinać się w sześciu punktach, a więc wierzchołki każdego trójkąta leżą na zewnątrz każdego innego. Stąd wynika, że w każdym trójkącie trzy obszary wewnętrzne, na których brzegu leżą wierzchołki, zawarte są tylko w tym jednym trójkącie, a więc stanowią części tej samej składowej. A to znaczy, że ta konfiguracja nie jest diagramem Venna.

Widzimy więc, że istnieje diagram Venna złożony z sześciu trójkątów i nie istnieją diagramy Venna złożone z  math trójkątów dla math A jak jest z czworokątami wypukłymi? Albo z pięciokątami wypukłymi? A czy dla każdego math istnieje diagram Venna złożony z wielokątów wypukłych? Odpowiedzi na niektóre tak postawione pytania są znane. Myślę jednak, że można spróbować na podobne pytania odpowiedzieć samemu. W książce znajduje się obszerny przegląd wiadomości na temat diagramów Venna. Są tam też odnośniki do wielu innych interesujących źródeł.


Do czytania
*
W. Guzicki, P. Zakrzewski, Wstęp do matematyki. Wprowadzenie do teorii mnogości. PWN Warszawa, 2005.
*
J. Tyszkiewicz, Pizza Venna, Delta 3(358), 2004, str. 10–11.