Przeskocz do treści

Delta mi!

Kiedy Darwin spotka Mendla? Teoria gier w genetyce

Jacek Miękisz

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2004
  • Publikacja elektroniczna: 20-12-2010
  • Wersja do druku [application/pdf]: (71 KB)

Charles Darwin (1809–1882) – student medycyny, prawa i teologii. Zaproszony w 1831 roku przez kapitana statku Beagle do towarzyszenia mu w pięcioletniej wyprawie dookoła świata. Wnioski ze swoich obserwacji zamieścił 28 lat później w epokowym dziele „O powstawaniu gatunków”.

A oto darwinowska teoria ewolucji w pigułce:

przypadkowa mutacja doprowadza do powstania nielicznych osobników lepiej przystosowanych do otoczenia, co powoduje, że mają więcej potomstwa, które dziedziczy nowe cechy. Powoli z generacji na generację nowy gatunek zaczyna wypierać stary.

Gregor Mendel (1822–1884) – nauczyciel, zakonnik, ogrodnik, uprawiał groszek, krzyżował różne jego odmiany. Swoje wnioski opublikował w 1866 roku.

Następujące krótkie wprowadzenie do genetyki podsumowuje jego wielkie dzieło.

Każda nasza komórka (oprócz rozrodczych) zawiera math pary chromosomów, na których są rozmieszczone geny, nasz plan na przyszłość. Załóżmy, nieco upraszczając, że na odpowiednim miejscu na chromosomie może znajdować się jedna z wielu odmian genu odpowiedzialnego za określony fenotyp – cechę organizmu, taką jak kolor oczu lub jego zachowanie. W przypadku dwóch takich odmian math  i  math (zwanych allelami) na dwóch chromosomach możliwe są cztery genotypy: mathmath. W procesie mejozy powstają komórki rozrodcze mające tylko po jednym chromosomie z każdej pary, czyli tylko połowę materiału genetycznego. Każdy z nas w momencie poczęcia, przy połączeniu komórek rozrodczych, otrzymuje połowę genów od matki i połowę od ojca. Przykładowo genotyp math odpowiada oczom niebieskim, pozostałe trzy genotypy mathodpowiadają oczom brązowym. Mówimy wtedy, że allel math jest genem recesywnym, a fenotyp oczy niebieskie fenotypem recesywnym.

Wróćmy do Darwina i Mendla. Nigdy się nie spotkali, a ich teorie dotyczące dziedziczenia były całkowicie odmienne. Wykonali takie same doświadczenia (Mendel na groszku, Darwin na lwich paszczach), otrzymali takie same wyniki. Mendel stał się ojcem genetyki i pierwszym biologiem matematycznym, Darwin pozostał „tylko” twórcą teorii ewolucji (czyżby dlatego, że nie cierpiał matematyki, jak sam o tym wspominał?).

Ewolucja genotypowa – prawo Hardy’ego-Weinberga

Pewien krytyk mendelianizmu w Wielkiej Brytanii twierdził, że jeśli teoria Mendla jest poprawna, to biorąc po uwagę, że krótkie palce są cechą dominującą, a normalne recesywną, nie powinno już być ludzi z normalnymi palcami. Pewnego dnia 1908 roku, podczas lunchu w klubie pracowniczym Uniwersytetu Cambridge, młody genetyk opowiedział o tym problemie wielkiemu matematykowi Godfreyowi Hardy’emu. Hardy stwierdził, że problem jest niezwykle prosty i rozwiązał go na serwetce. Wykazał, że częstość genów nie powinna się zmieniać w czasie, jeżeli tylko nie zachodzi naturalna selekcja Darwina. A oto zawartość tej historycznej serwetki.

Niech math będą częstościami występowania alleli math w populacji, a math częstościami odpowiednich genotypów math , math. Każdy allel z jednakowym prawdopodobieństwem math może pochodzić od matki lub od ojca i w związku z tym mamy

display-math(1)

Zakładając, że komórki rozrodcze łączą się w sposób zupełnie losowy, otrzymujemy częstość genotypów math w czasie math jako funkcję częstości alleli w czasie math

display-math(2)

Obliczmy teraz częstości alleli w czasie math.

display-math(3)

co kończy dowód Hardy’ego.

Ale przecież nie wszystkie genotypy są jednakowo przystosowane do środowiska. Niech math oznacza prawdopodobieństwo tego, że genotyp math przetrwa do wieku rozrodczego (zakładamy, że math ). Poprosimy teraz ambitnego Czytelnika, aby wyprowadził następujące równanie różnicowe:

display-math(4)

Jest to podstawowe równanie genetyki populacyjnej. Wielkość występująca w mianowniku nazywana jest średnim przystosowaniem populacji. Oznaczmy ją przez  math

Fundamentalne twierdzenie naturalnej selekcji mówi nam, że średnie przystosowanie wzrasta zgodnie ze wzorem:

display-math(5)

Ewolucja fenotypowa – równanie replikatorowe teorii gier

Do tej pory zajmowaliśmy się analizą ewolucji częstości genów w populacji, ale przecież teoria Darwina opisuje zmianę cech populacji, czyli jej fenotypów. Ujmijmy ten problem na gruncie teorii gier.

Wyobraźmy sobie dwóch osobników, których celem jest zdobycie pewnego terytorium o wartości math. Każdy z nich ma do wyboru dwie strategie: agresywną strategię jastrzębia ( math) i uległą strategię gołębia ( math ). Dwa jastrzębie będą walczyć ze sobą, ponosząc koszty walki (czyli obniżając wartość terytorium o  math ), a następnie każdy z nich obejmie w posiadanie swoją połowę terytorium. Gołąb, spotkawszy jastrzębia, oddaje mu bez walki całe terytorium. Gdy spotykają się dwa gołębie, to dzielą między siebie terytorium. Jak widzimy, wypłata każdego gracza zależy od jego strategii i od strategii oponenta. Wypłaty możemy więc zapisać w postaci macierzy math, której element math jest wypłatą gracza pierwszego (wierszowego) grającego strategią math, podczas gdy gracz drugi (kolumnowy) gra strategią math. W naszym przypadku, zakładając że mathmath otrzymujemy:

display-math

Gra jest symetryczna, co oznacza, że wypłaty gracza drugiego dane są przez macierz transponowaną do  math Gra jest rozgrywana w ten sposób, że gracze jednocześnie ogłaszają swoje strategie i dostają odpowiednie wypłaty.

Wyobraźmy sobie teraz, że mamy dużą populację jastrzębi i gołębi, które łączą się w pary i rozgrywają powyższą grę. Oznaczmy przez mathmath liczbę osobników grających w danej chwili odpowiednio strategią mathmath math jest całkowitą liczbą osobników, a  math jest procentową częstością jastrzębi w populacji. Wypłaty graczy to liczba potomstwa w następnej generacji. Dzieci dziedziczą fenotypy, to jest zachowanie swoich przodków. Zapisujemy to w następującym równaniu, gdzie wypłaty podzieliliśmy przez całkowitą liczbę graczy (czyli tak naprawdę napisaliśmy równanie na średnie – gracz trafia z prawdopodobieństwem math na jastrzębia i z prawdopodobieństwem math na gołębia, math jest więc średnią wypłatą jastrzębia, a  math gołębia):

display-math(6)

display-math(7)

Sumując stronami równania (6) i (7), uzyskujemy

display-math(8)

gdzie

display-math

jest średnią wypłatą w populacji. Dzieląc (6) przez (8), uzyskujemy

display-math(9)

Jest to jedno z głównych równań teorii gier ewolucyjnych – różnicowe równanie replikatorowe.

Opisuje ono zmianę w czasie częstości strategii w populacji. Zauważmy, że jeżeli rozpoczniemy ewolucję w punktach math lub math to zawsze w nich pozostaniemy – są to punkty stacjonarne powyższego równania. Punktem takim jest również math, dla którego math. Można się przekonać, przeprowadzając prosty eksperyment numeryczny, że jeżeli wystartujemy z każdego niestacjonarnego punktu, to będziemy się zbliżać do  math. Jest to kalkulatorowy „dowód” zbieżności

display-math

Mówimy, że math jest asymptotycznie stabilnym punktem równowagi.

W miarę upływu czasu populacja będzie się zbliżać do stabilnego stanu, w którym math osobników gra strategią jastrzębia, a  math gołębia.

Ewolucja genotypowo-fenotypowa

Genetyka nakłada na powyższy obraz ewolucji pewne ograniczenia. Punktem asymptotycznie stabilnym nie może być stan populacji, w którym wszyscy osobnicy mają taki sam fenotyp (czyli grają taką samą strategią) odpowiadający heterozygotycznemu genotypowi (typu math lub math ) Podczas połączenia genów od matki i ojca mogą powstawać również genotypy homozygotyczne (typu math lub math ) odpowiadające innym fenotypom. Połączmy równanie selekcji (4) i równanie replikatorowe (9). Niech math w (4) zależy od częstości występowania poszczególnych genotypów w następujący sposób. Niech genotyp math odpowiada fenotypowi math, math będzie średnią wypłatą ze strategii math, gdzie math jest średnią strategią w populacji.

Załóżmy teraz, na przykład, że fenotyp gołębia odpowiada genotypowi matha jastrzębia pozostałym trzem genotypom. Możemy wtedy napisać i następnie zbadać odpowiednie równanie różnicowe. Pozostawiamy to zadanie ambitnym Czytelnikom.

Jak już wiemy, genetyczne uwarunkowania mogą nie pozwolić na osiągnięcie fenotypowo najlepszego przystosowania do środowiska. Chyba że pozwolimy ewoluować również układowi genetycznemu. Tramwajowa teoria ewolucji mówi, że dość szybko ewoluujemy do najlepszego przystosowania w ramach ograniczeń genetycznych. Dojeżdżamy do przystanku, gdzie musimy poczekać na mutację genetyczną, aż wreszcie po wielu przystankach dojedziemy do zajezdni największego przystosowania, tam gdzie Charles Darwin spotka wreszcie Gregora Mendla.