Przeskocz do treści

Delta mi!

Nieoczekiwane zastosowania szeregu harmonicznego

Karol Gryszka

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: lipiec 2019
 • Publikacja elektroniczna: 1 lipca 2019
 • Autor: Karol Gryszka
  Afiliacja: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Wersja do druku [application/pdf]: (457 KB)

Problem 1. Do dyspozycji mamy nieograniczoną liczbę prostopadłościennych cegieł o jednakowym rozmiarze i masie. Cegły ustawiamy jedna na drugiej - bez użycia żadnych materiałów klejących. Jak bardzo najwyżej położona cegła może być wysunięta w stosunku do cegły położonej najniżej? Rozkład masy w każdej cegle jest jednorodny.

Problem 2. Na jednym z końców kilometrowej rozciągliwej nici siedzi mrówka. Zaczyna poruszać się ze stałą prędkością 1 cm/s w kierunku drugiego końca. Po upływie każdej sekundy nić wydłuża się o jeden kilometr - natychmiastowo i jednorodnie na całej długości. Czy mrówka jest w stanie dotrzeć na drugi koniec nici?

Zanim przedstawimy rozwiązania, przypomnijmy, że szereg harmoniczny, suma odwrotności kolejnych liczb naturalnych

1 1 1 1 +∞ 1 - - - - - ... Q -, 1 2 3 4 k 1 k

jest rozbieżny, czyli jego suma jest nieskończona. Wynika to z następujących oszacowań

1 1 1 ... --1-- - 1 1 1 1- 1 1- 1 ... -1-- ... --1- A 1−1−1 2 3 2N 1 1 2 3 4 5 6 7 2N 2N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N A 2 4- 4 - 8 8 8 8 ... 2N- ... 2N - 2-. 1 1 1 2 2 2

Rozbieżność tego szeregu odgrywa kluczową rolę w rozwiązaniach obu problemów.

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Rozwiązanie problemu 1

Chcemy ustawić wieżę, której najwyższa cegła będzie wystawała możliwie daleko. Eksperymentując, na przykład z kostkami domino, możemy zauważyć, że niższe kostki warto wysunąć mniej niż te wyższe; wyższe mają "swobodę", gdyż muszą utrzymać na sobie mniej kostek (Rys. 1).

Przyjmijmy, że każda cegła ma długość 2. Masa cegieł jest rozłożona jednorodnie, tak że środek ciężkości znajduje się dokładnie w połowie długości cegły. Jakie wysunięcie można osiągnąć w ten sposób z czterech cegieł? Odwróćmy kolejność budowania i zacznijmy od cegły najwyższej - niech każda nowa cegła będzie dokładana na spód wieży z jej prawej strony.

W środku pierwszej cegły zaczepmy poziomą oś liczbową - współrzędne środków wież będziemy obliczać względem tej osi.

obrazek

Rys. 2 Optymalna wieża z pięciu cegieł. Najwyższa cegła znajduje się w całości poza zasięgiem najniższej cegły.

Rys. 2 Optymalna wieża z pięciu cegieł. Najwyższa cegła znajduje się w całości poza zasięgiem najniższej cegły.

Pierwsza dołożona pod spód cegła musi być ustawiona tak, by górna cegła nie wystawała o więcej niż 1 - w przeciwnym przypadku środek ciężkości górnej cegły znajdowałby się poza punktem podparcia i wieża przewróciłaby się. Jak teraz dostawić trzecią cegłę? Środek ciężkości dwóch górnych cegieł ma współrzędną |1(0 + 1) = 1, 2 2 jest to współrzędna lewego końca trzeciej cegły, której środek ciężkości ma współrzędną 1 3 |1+ 2 = 2 .

Jeszcze czwarta cegła. Środek ciężkości trzech dotychczas ustawionych cegieł ma współrzędną 1 3 5 |3 (0+ 1+ 2) = 6 . Czyli środek ciężkości czwartej cegły ma współrzędną 1+ 56 = 32 + 13 . Kolejne cegły są wysunięte w prawo o |1, 1, 1 2 3 w stosunku do cegły powyżej.

Ustawiajmy kolejne cegły w ten sposób i zaprzęgnijmy do pracy szereg harmoniczny. Oznaczmy przez Hn Pokażemy ogólny wzór na współrzędną lewego końca n-tej cegły - a mianowicie jest ona równa |Hn dla |n > 1. Rozumowanie poprowadzimy indukcyjnie. Przypadek, gdy |n = 2, przeanalizowaliśmy powyżej, załóżmy zatem słuszność wzoru dla pewnego n > 1.

Zauważmy na początek, że środek ciężkości k-tej cegły, dla |1 < k⩽ n, ma współrzędną równą |Hk (każda cegła ma długość |2 ) oraz środek ciężkości pierwszej cegły ma współrzędną równą |0. Tym samym środek ciężkości wszystkich n cegieł ma współrzędną równą

pict

gdzie równość (∗) uzasadniona jest na marginesie. Pamiętając, że środek ciężkości |n cegieł wyznacza położenie lewego końca cegły |(n+ 1) -wszej, otrzymujemy tezę.

Podsumujmy: prawy brzeg najwyższej cegły ma współrzędną 1, lewy koniec każdej kolejnej cegły ma współrzędną równą |Hk W szczególności możliwe jest ustawienie takiej wieży, żeby wysunięcie było równe jednej, dwóm lub dziesięciu długościom cegły. W teorii wysunięcie może być dowolnie duże. Wysunięcie większe niż 1 uzyskamy już dla 5 cegieł (Rys. 2), długości 2 dla 32 cegieł, długości 3 dla 228 cegieł. Ile cegieł jest potrzebnych do wysunięcia długości 4?

Rozwiązanie problemu 2

Rozważmy ogólniejszy problem: |s to początkowa długość nici; d - każdorazowe wydłużenie nici; v - dystans pokonywany przez mrówkę w ciągu każdej sekundy (między wydłużeniem nici). Zobaczmy, co stanie się w pierwszej sekundzie: mrówka pokonała |v s części całej nici, która rozciąga się następnie jednorodnie. Po tym rozciągnięciu mrówka nadal ma za sobą taką samą część całej nici. W drugiej sekundzie sytuacja jest podobna - mrówka pokona |vs+d- części nici (o długości s +d), a więc łącznie pokona |v + v-- s s+d całej drogi. Zauważmy, że proces rozciągania nie wpływa na to, w jakiej części nici znajduje się mrówka. Po trzeciej sekundzie mrówka pokona v v v |s + s+d-+ s+2d nici. Niech funkcja | f(n) określa część nici przebytą w czasie n sekund (przed rozciągnięciem). Możemy stwierdzić, że

 n v f(n) = Q ------. k 0 s+ kd

Zauważamy jednak, że dla k > 0 zachodzi |--v-⩾ -v-⋅ 1, s+kd s+d k stąd

 v- --v-- f (n)⩾ s + s+ d ⋅Hn

Ponieważ Hn jest rozbieżny, to istnieje takie n, | dla którego |Hn ; dla takiego |n otrzymujemy f(n) > 1. A to oznacza, że mrówka dotarła na drugi koniec nici!

obrazek

Zauważmy rzecz niezwykłą - niezależnie od wyboru wartości v,s oraz |d, mrówka ostatecznie zawsze pokona cały dystans. Potrzebne jest jednak robocze założenie, że mrówka jest nieśmiertelna. Aby się przekonać dlaczego, odpowiedzmy na pytanie: jak długo mrówka będzie musiała kroczyć, aby osiągnąć swój cel? Otóż ma miejsce następujące przybliżenie

 v n v v v (n − 1)d f(n) =--+ Q ------≈ --+ --ln (1+ --------) . s k 1 s+ kd s d s+ d

Po przekształceniach otrzymujemy jawny wzór na n - przybliżony czas marszu mrówki wynosi

n = s+-d-edv−ds − s-. d d

W szczególności, dla danych opisanych w naszym problemie otrzymujemy |n≈ 2,065 ⋅1043429 sekund. To duża (!) liczba - szacowany wiek Wszechświata to około |4⋅1017 sekund.

Problem 2 można uogólnić na przypadek, w którym nie tylko mrówka porusza się ze stałą prędkością, ale również nić rozciąga się stale (tj. w każdej chwili ze stałą prędkością). Innymi słowy - przypadek dyskretny omówiony powyżej zamieniamy na problem z czasem ciągłym. Przy czym ostrzegamy: do rozwiązania użyjemy równania różniczkowego. (Problem 2 oraz jego wariant wydają się sprzeczne z intuicją i z tego powodu często określa się je mianem paradoksu - jest on zbliżony w swojej naturze do paradoksu Achillesa i żółwia.)

Rozwiązanie problemu 2'

Niech |x(t) oznacza pozycję mrówki w chwili |t. Nić zaczepiamy na osi liczbowej tak, że jej nieruchomy koniec jest w punkcie x = 0, drugi zaś koniec przesuwa się wzdłuż dodatniej półosi. Prędkość, z jaką porusza się mrówka, jest równa v powiększonemu o bieżącą prędkość, z jaką rozciąga się dany kawałek nici. Aktualna długość nici to s+ td i tylko drugi koniec porusza się z prędkością |d - punkt odległy o x(t) od punktu początkowego mrówki porusza się z prędkością x -t- d ⋅s+td proporcjonalną do położenia na nici. Równanie różniczkowe (ostrzegaliśmy) opisujące taką sytuację:

 ′ dx(t)- x (t) = v + s+ td .

Rozwiązaniem tego równania jest funkcja

x(t) = (s+ td) ⋅(A ,

gdzie A jest pewną nieznaną stałą. Wyznaczamy ją przez uwzględnienie warunku x(0) = 0, który znajduje się w opisie problemu. Otrzymujemy |A , a tym samym

 v d x(t) = --⋅(s+ td) ⋅ln (1+ t--). d s

Rozwiązanie problemu polega teraz na znalezieniu takiego t, dla którego |x(t) = s+ td. Korzystając z wyprowadzonego przed chwilą wzoru, możemy wykazać, że

 s d t = -(e v− 1). d

Oznacza to w szczególności, że dla dowolnego |v > 0 oraz dowolnych |s,d > 0 mrówka zawsze dotrze na koniec nici. Jeżeli s = 1 km, d = 1 km/s oraz |v = 1 cm/s, to |t≈ 2,807⋅1043429 sekund. Jest to wynik bardzo zbliżony do tego otrzymanego w przypadku dyskretnym. Co więcej, można zauważyć spore podobieństwo w otrzymanych wzorach przybliżających czas wędrówki.

***

Zostawmy chwilowo szereg harmoniczny i przyjrzyjmy się ekspansji Wszechświata. Współczesny model kosmologiczny bazuje na dwóch kluczowych obserwacjach:

 • obiekty odległe od Ziemi oddalają się od niej,
 • tempo oddalania jest proporcjonalne do odległości od Ziemi.

Te obserwacje to tak zwane prawo Hubble'a. Taki model Wszechświata jest zbliżony w opisie do Problemu 2 (również 2') - Wszechświatem jest nić, a jego ekspansja to jej rozciąganie. Zauważmy, że w modelu z nicią tempo rozciągania było proporcjonalne do odległości od jednego z końców nici (tego, z którego zaczynała swój marsz mrówka) - odpowiada to dokładnie prawu Hubble'a. Co w szczególności wynika z rozwiązania problemów 2 i 2' dla podboju Wszechświata? Nie musimy przejmować się tym, że dalsze punkty uniwersum oddalają się coraz szybciej. Mając do dyspozycji odpowiedni statek i dużo czasu, możemy dotrzeć do dowolnego punktu w obserwowalnym kosmosie.


Na tym nie kończą się zastosowania rozbieżności szeregu harmonicznego. Można za jego pomocą wykazać istnienie nieskończenie wielu liczb pierwszych (zobacz: Delta 7/2016) lub dowieść twierdzenia Schura (zobacz: Delta 3/2016).