Przeskocz do treści

Delta mi!

Odbicia w dwóch zwierciadłach

Grzegorz Derfel

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: wrzesień 2015
 • Publikacja elektroniczna: 31-08-2015
 • Wersja do druku [application/pdf]: (690 KB)
obrazek

Odbicie światła od zwierciadła płaskiego, przerabiane w szkole w ramach optyki geometrycznej, uważane jest za zagadnienie banalne. Bywa czasem uatrakcyjniane rozważaniem kwestii, dlaczego lustro zamienia stronę lewą z prawą, a nie zamienia góry z dołem. Natomiast znacznie ciekawsze - a architektom niezwykle przydatne w projektowaniu ciekawych wnętrz - okazuje się zbadanie zjawiska odbicia światła od pary zwierciadeł, których płaszczyzny tworzą dowolny kąt. Może wtedy dojść do wielokrotnych odbić, w wyniku których powstaje wiele obrazów. Okazuje się, że liczba powstałych obrazów zależy nie tylko od kąta między zwierciadłami, ale też od położenia przedmiotu.

obrazek

Rys. 1 Schemat zjawiska wielokrotnego odbicia dla kąta między zwierciadłami równego |α 135X.

Rys. 1 Schemat zjawiska wielokrotnego odbicia dla kąta między zwierciadłami równego |α 135X.

obrazek

Fot. 1 Kąt między zwierciadłami jest równy | X α 135. Kredka leżąca w obszarze zacieniowanego klina ma dwa obrazy, kredka położona poza klinem - trzy.

Fot. 1 Kąt między zwierciadłami jest równy X α 135. Kredka leżąca w obszarze zacieniowanego klina ma dwa obrazy, kredka położona poza klinem - trzy.

Rozważmy więc dwa zwierciadła stykające się wzdłuż pewnej krawędzi, przed którymi znajduje się oglądany przedmiot, który dla wygody utożsamimy z pojedynczym punktem. Oznaczmy przez α kąt, jaki tworzą odbijające płaszczyzny zwierciadeł. Możemy przyjąć, że zachodzi α < 180 ○, gdyż dla kątów większych od 180○ odbicia wielokrotne nie mogą wystąpić, a dla | ○ α = 180 mamy po prostu do czynienia z jednym zwierciadłem. Z najprostszym przypadkiem mamy do czynienia dla ○ α > 120 . Promienie wychodzące z przedmiotu ulegają wtedy najmniejszej ilości odbić. Jako przykład wybierzmy α = 135○. Rysunek 1 pokazuje, jak zwierciadło | Z1 wytwarza obraz | A1 przedmiotu | A, a zwierciadło | Z2 - obraz | A2 ; powstają więc dwa obrazy. Promienie odbite trafiają do oka obserwatora (oznaczonego kółkiem) z dwóch kierunków.

Możliwe jest powstanie trzeciego obrazu widocznego dla tego samego obserwatora, gdy promienie padające z punktu A odbijają się kolejno od zwierciadeł Z1 i Z2. Punkt przecięcia przedłużeń promieni wychodzących z układu wyznacza położenie obrazu | A12. Jest to możliwe, jeśli kąt odbicia od pierwszego zwierciadła β (a więc i kąt padania na nie) jest większy od α − 90○ ( |45○ w naszym przykładzie), bo tylko wtedy promień odbity od |Z1 trafia na zwierciadło Z2. Wynika stąd, że trzy obrazy powstają, jeśli punkt przedmiotu należy do obszaru przylegającego do zwierciadła Z1 i ograniczonego płaszczyzną tworzącą z nim kąt |90○− β = 180 ○− α, czyli 45○. Zauważmy, że podwójnemu odbiciu ulegają tylko promienie zmierzające ku zwierciadłu Z1, natomiast promienie wychodzące z tego obszaru w kierunku zwierciadła Z2 odbijają się tylko raz. Oczywiście, istnieje drugi obszar o takich samych właściwościach przyległy do Z2. Promienie wychodzące z niego ulegają podwójnemu odbiciu, jeśli biegną ku zwierciadłu |Z2. Widać więc, że promienie pochodzące z każdego z tych dwóch obszarów mogą wytworzyć trzy obrazy: dwa powstałe z pojedynczych odbić od każdego lustra i jeden powstały w wyniku dwukrotnego odbicia. Jeśli natomiast przedmiot znajduje się pomiędzy wyróżnionymi płaszczyznami, czyli należy do obszaru w kształcie klina określonego kątem ○ ○ |ϕ= α − 2(180 − α) = 3α− 360 (tu: ○ |45 ), to możliwe są tylko dwa pojedyncze odbicia. Z ostatniego wzoru wynika, że dla |α = 120○ kąt |ϕ= 0○, a więc klin zastąpiony jest płaszczyzną dzielącą obszar między lustrami na połowy. Punkt przedmiotu dowolnie położony poza tą płaszczyzną ma trzy obrazy.

obrazek

Rys. 2 Schemat zjawiska wielokrotnego odbicia dla kąta między zwierciadłami równego |α 100X.

Rys. 2 Schemat zjawiska wielokrotnego odbicia dla kąta między zwierciadłami równego |α 100X.

obrazek

Fot. 2 Kąt między zwierciadłami jest równy α 100X. Widać po trzy obrazy każdej z kredek. Kredka położona w obszarze zacieniowanego klina może mieć jeszcze jeden obraz, ale jest on niewidoczny z wybranego miejsca obserwacji.

Fot. 2 Kąt między zwierciadłami jest równy α 100X. Widać po trzy obrazy każdej z kredek. Kredka położona w obszarze zacieniowanego klina może mieć jeszcze jeden obraz, ale jest on niewidoczny z wybranego miejsca obserwacji.

Jeśli kąt α jest mniejszy od |120○, lecz nadal jest rozwarty, to również można wyróżnić takie obszary między lustrami, że promienie z nich wychodzące ulegają różnej ilości odbić. Rysunek 2 ilustruje to dla |α= 100○. Podobnie jak poprzednio promień wychodzący z wybranego punktu odbija się dwa razy, jeśli pierwszy kąt odbicia spełnia warunek |β> α − 90○, czyli |β > 10○. Płaszczyzna ograniczająca zbiór takich punktów przylegający do zwierciadła Z1 tworzy z tym zwierciadłem kąt 90○− β = 180○− α = 80○. Punkty przedmiotu należące do tego obszaru mają więc trzy obrazy, tak jak w poprzednim przykładzie. Drugi obszar, utworzony przez punkty o tej samej własności, przylega do zwierciadła Z2 i ma wielkość określoną takim samym kątem. Oba obszary pokrywają się częściowo. Część wspólna tworzy klin o rozwartości ○ ○ ○ |ϕ= α − 4(α − 90 ) = 360 −3α = 60 . Każdy punkt tego klina ma cztery obrazy: dwa powstałe po pojedynczych odbiciach i dwa utworzone w wyniku podwójnych odbić w obu zwierciadłach. Rysunek 2 ilustruje także fakt, że nie wszystkie obrazy są widoczne z jednego miejsca: obserwator O1 nie może zobaczyć obrazu |A21. Klin powiększa się, gdy |α maleje, i przy |α = 90 ○ zajmuje cały obszar między zwierciadłami, tj. ϕ = 90○. Jednak przy tym szczególnym kącie oba obrazy uzyskane przez podwójne odbicia dokładnie się pokrywają, tzn. A12 = A21, więc każdy punkt przedmiotu ma tylko trzy obrazy.

obrazek

Rys. 3 Schemat zjawiska wielokrotnego odbicia dla kąta między zwierciadłami równego |α 80X.

Rys. 3 Schemat zjawiska wielokrotnego odbicia dla kąta między zwierciadłami równego |α 80X.

obrazek

Fot. 4 Liczba obrazów która powstaje przy danym kącie |α. Kolorowe linie i punkty dotyczą przedmiotów położonych w obrębie klina, a czarne linie - poza klinem.

Fot. 4 Liczba obrazów która powstaje przy danym kącie |α. Kolorowe linie i punkty dotyczą przedmiotów położonych w obrębie klina, a czarne linie - poza klinem.

Gdy kąt między lustrami jest mniejszy od |90○, to podwójne odbicie od każdego zwierciadła zachodzi dla każdego punktu położonego między zwierciadłami. Powstają więc zawsze co najmniej cztery obrazy. Ponadto pojawia się możliwość trzykrotnego odbicia zilustrowana dalej na rysunku 3 dla α = 80○. Trzecie odbicie, wytwarzające obraz A121, jest możliwe, jeśli promień z punktu przedmiotu pada np. na zwierciadło |Z1 pod kątem β, odbija się, dociera do Z2 i po drugim odbiciu skierowany jest ku zwierciadłu Z1, tj. pada na nie pod kątem δ mniejszym od 90○. Wspomagając się rysunkiem 3, można wykazać, że kąty |δ i β są powiązane relacją |δ = 2α − β. W granicznym przypadku ○ |δ= 90 relacja ta określa kąt |β (w naszym przykładzie równy ○ |70 ), który wyznacza szerokość kątową 90 ○− β= 20○ obszaru przyległego do zwierciadła Z1, złożonego z punktów wysyłających promienie odbijające się trzykrotnie. Drugi taki obszar przylega do zwierciadła Z2. Pomiędzy tymi obszarami utworzony jest klin o rozwartości ○ ○ ϕ = 5α −360 = 40 . Punkty mieszczące się w klinie mają po cztery obrazy, a te na zewnątrz klina - po pięć. Klin zmniejsza się, gdy α maleje i redukuje się do płaszczyzny dwusiecznej dla α = 72○.

Analogiczne rozważania kontynuowane dla coraz mniejszych kątów |α dają podobne wyniki, pokazując podział przestrzeni między lustrami na obszary, którym odpowiadają różne liczby obrazów. Ogólnie liczba obrazów rośnie, gdy α maleje, i zmierza do nieskończoności, gdy zwierciadła stają się równoległe. Wszystkie one, jak również obserwowany przedmiot, leżą na okręgu o środku położonym na wspólnej krawędzi zwierciadeł.

obrazek

Wyróżniają się kąty, których pewne wielokrotności stanowią kąt pełny, tj. | ○ α k = 360 /k, gdzie | k > 1 jest liczbą naturalną. Liczba | n obrazów powstających dla tych kątów dana jest wzorem ○ n = (360 − α k)/α k = k −1. Wzór ten jest słuszny tylko dla punktów mieszczących się w obszarach w kształcie klina lub na płaszczyźnie dwusiecznej, do której kurczy się on dla pewnych kątów | α . Tabela zawiera także wartości | n dla przykładowych kątów wybranych z przedziałów zawartych między wartościami α k. Liczba |m oznacza liczbę obrazów punktów znajdujących się poza klinem.