Przeskocz do treści

Delta mi!

O pewnym uogólnieniu małego twierdzenia Fermata

Anna Leśniak

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: październik 2015
 • Publikacja elektroniczna: 30-09-2015
 • Autor: Anna Leśniak
  Afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wersja do druku [application/pdf]: (465 KB)

Udowodnione ponad trzysta lat temu małe twierdzenie Fermata głosi, że dla każdej liczby całkowitej a i liczby pierwszej p zachodzi podzielność p |p a − a: Pragnę przedstawić jego uogólnienie, związane z iteracją funkcji zespolonej |f (z) = za; gdzie a ⩾ 2 jest liczbą całkowitą.

Część wstępna

Niech f będzie funkcją określoną na pewnym niepustym zbiorze X, przyjmującą wartości w tym zbiorze. Przyjmijmy oznaczenie 0 f = id (tzn. 0 | f (x) = x dla każdego |x ∈X ) oraz w sposób indukcyjny zdefiniujmy f | n = f ○ f n−1 dla dodatnich liczb naturalnych n.

Powiemy, że n ⩾ 1 jest okresem punktu x0, jeżeli fn(x0) = x0, natomiast okresem podstawowym punktu x0 nazwiemy najmniejszy spośród jego okresów (o ile takie istnieją). Zauważmy, że

okres podstawowy punktu x0 jest dzielnikiem każdego z jego okresów. (*)

Rzeczywiście, niech |m będzie okresem podstawowym, a n pewnym okresem x0. Niech n = km+ r, gdzie |r∈ {0,...,m− 1} jest resztą z dzielenia n przez m. Przypuśćmy, że |r≠ 0. Wtedy

x0 = fn(x0) = fkm+r(x0) = fr( fkm(x0)) = fr(x0),

co jest sprzeczne z definicją liczby m.

Załóżmy, że dla dowolnej liczby naturalnej n funkcja f ma skończenie wiele punktów o okresie n, a ich liczbę oznaczmy przez an. Ponadto niech |bm będzie liczbą punktów o okresie podstawowym m. | Wówczas z |(∗) łatwo wynika

an = Q bm. mSn

Rozważmy teraz x 0 o okresie podstawowym m. Wówczas m | f(x0),..., f (x0) również mają okres podstawowy m. W przeciwnym razie, fl( fk(x0)) = fk(x0) dla pewnego 1 ⩽k ⩽ m− 1 i l < m. Stąd | fk+l(x0) = fk(x0), więc

 m m k m k+l l m l x0 = f (x0) = f ( f (x0)) = f ( f (x0)) = f ( f (x0)) = f (x0),

co prowadzi do sprzeczności, ponieważ |x0 ma okres minimalny |m i |l < m. Ponadto punkty x0, f(x0),..., fm (x0) są parami różne, gdyż gdyby fk(x ) = fl(x ) 0 0 dla pewnych 0 ⩽k < l⩽ m−1, to

 k l k+ l−k l−k k f (x0) = f (x0) = f (x0) = f ( f (x0)),

czyli k | f (x0) miałby okres minimalny nie większy niż l −k < m, co (jak pokazaliśmy wcześniej) jest niemożliwe. Z poczynionych obserwacji wynika, że zbiór punktów o okresie podstawowym m jest sumą skończonej liczby rozłącznych, m -elementowych zbiorów postaci m |{x0, f(x0),..., f (x0)}, a zatem m bm.

Zauważmy teraz, że jeżeli p jest liczbą pierwszą, to |a = b +b = b + a , p p 1 p 1 zatem |bp = ap −a1. Analogicznie, jeśli |q jest liczbą pierwszą różną od |p, to wówczas apq = bpq + bp + bq + b1, a skoro |bp = ap − a1,bq = aq− a1, więc

bpq = apq − ap− aq +a1.

Okazuje się, że otrzymywane równości możemy uogólnić, korzystając z formuły inwersyjnej Möbiusa, wedle której jeśli (xn)∞n 1 i (yn)∞n 1 są ciągami liczb całkowitych oraz x = y , n PmSn n to wówczas |y = (µm)x n, n PmSn m gdzie

 ⎧⎪⎪⎪1, dla m = 1; ⎪⎪ k µ (m) = ⎨⎪⎪(− 1) , dla m = p1⋯ pk, gdzie pi to różne liczby pierwsze; ⎪⎪⎪0, w przeciwnym razie. ⎩

Jej bezpośrednie zastosowanie prowadzi nas do równości | n bn = PmSn(µm)a m , co w połączeniu z podzielnością | n bn pozwala stwierdzić, że dla dowolnej liczby naturalnej |n

n Q µ(m)a nm . mSn

Część zasadnicza

obrazek

Wróćmy do twierdzenia Fermata.

Dla ustalonego |a > 1 rozważmy funkcję zespoloną | f(z) = za. Złożenie |n -krotne funkcji f jest równe

 n an f (z) = z .

Zauważmy, że dla każdego n zbiór wszystkich punktów okresowych o okresie n jest skończony. Rzeczywiście, składa się on z zespolonych pierwiastków równania

 n za = z,

Jednym z jego pierwiastków jest z = 0, a jeżeli z ≠ 0, to an−1 z = 1, więc |z jest pierwiastkiem zespolonym z jedynki stopnia an − 1, a tych jest dokładnie an − 1. Wynika stąd, że w tej sytuacji

 n nm an = a , czyli n Q µ(m)a . mSn

Dla liczby pierwszej n = p otrzymujemy małe twierdzenie Fermata: p |p a − a.

Czytelnik Uważny zauważy, że dla a = 1 nie możemy stosować naszego rozumowania (dlaczego?). Na szczęście zachodzi PmSn(µm) = 0, dla dowolnej liczby naturalnej n > 1, zatem nasze twierdzenie pozostaje prawdziwe i w tym przypadku.

Spróbujmy pójść jeszcze krok dalej. Niech ∞ |(dn)n 1 będzie ciągiem liczb całkowitych. Powiemy, że jest on ciągiem Dolda, jeżeli dla każdej liczby naturalnej zachodzi podzielność

 n n Q µ(m)d m . mSn

Z wcześniejszych rozważań wynika, że ciąg |(an)∞ n 1 jest ciągiem Dolda dla dowolnej liczby całkowitej a.

Ciągi Dolda mają ciekawą charakteryzację. Niech (c )∞ n n 1 będzie ciągiem liczb całkowitych. Powiemy, że ciąg ∞ |(dn)n 1 jest generowany przez ciąg ∞ (cn)n 1, jeżeli dla n ⩾ 1 zachodzi

dn = c1dn−1 +c2dn−2 +⋯ +cn−1d1 + ncn.

Okazuje się, że ∞ |(dn)n 1 jest ciągiem Dolda wtedy i tylko wtedy, gdy jest generowany przez pewien ciąg ∞ (cn)n 1. Zostało to wykazane przez Bau-Sen Du, Sen-Shan Huanga i Ming-Chia Li - ich dowód można znaleźć w artykule Generalized Fermat, double Fermat and Newton sequences opublikowanym w czasopiśmie Journal of Number Theory w 2003 roku.


Przy okazji

Na pomysł, by uogólnić małe twierdzenie Fermata, wpadł też Leonard Euler. Posłużył się w tym celu funkcją φ noszącą dziś jego nazwisko. Funkcja ta zlicza dla dowolnej liczby naturalnej n liczby z n względnie pierwsze i mniejsze od |n (dodatkowo przyjmuje się, że φ 1 1 ). Nietrudno wykazać, że jeśli w rozkładzie n na liczby pierwsze występują liczby |p,p ,...,p 1 2 k w dowolnych dodatnich potęgach, to φ n jest równe

 1 1 1 n 1 -- 1 -- ... 1 -- . p1 p2 pk

Euler udowodnił, że

dla względnie pierwszych n i a zachodzi

 ' n a 1 modn

czy, jak kto woli

nSa' n 1.

Małe twierdzenie Fermata jest szczególnym przypadkiem tego twierdzenia, bo dla liczby pierwszej |p jest |φ p p 1. Zatem mamy

 p 1 p pSa a 1 a a ,

bo gdy |p nie dzieli a, to dzieli |ap 1 1.

Twierdzenie Eulera ma tak prosty dowód, że można by zmieścić go na marginesie. Oto on.

Oznaczmy przez |r1,...,r' n wszystkie liczby względnie pierwsze z n i mniejsze od n. Gdy a jest względnie pierwsze z n, liczby ar1,...,ar' n też są względnie pierwsze z n i nie ma wśród nich dwóch przystających modulo n, bo

ari arj mod n a ri rj 0 modn ri rj i j.

Zatem dla każdego | k istnieje dokładnie jedno takie | l, że | ark rl mod n . Wobec tego

 ' n a r1 ... r' n ar1 ... ar' n r1 ... r' n mod n ,

a więc, dzieląc stronami przez |r ... r , 1 ' n otrzymujemy

 ' n a 1 modn .

M.K.