Delta 12/1975

Wielościany regularne, półregularne i równoforemnościenne