Delta 2/1994

Rozpad promieniotwórczy sukcesywny i jego model hydrodynamiczny