Delta 2/2024

Zadania

image

Przygotował Dominik BUREK

Zadanie M 1771

W liczbie naturalnej \(A\) przestawiono cyfry i otrzymano liczbę \(B.\) Wiadomo, że \[A-B=\underbrace{11\ldots 1}_{N}\] dla pewnej liczby całkowitej dodatniej \(N.\) Znaleźć możliwie najmniejszą wartość \(N,\) dla której takie liczby \(A,B\) istnieją.

Rozwiązanie
Odpowiedź: 9.

Jak wiadomo, każda liczba daje taką samą resztę przy dzieleniu przez \(9\) jak jej suma cyfr. Dlatego też \[9\mid A-B=\underbrace{11\ldots 1}_{N},\] więc \(9\mid N\) i tym samym \(N\geq 9.\) Wartość \(N = 9\) można uzyskać w następujący sposób: \[9012345678 - 8901234567 = 111111111.\]

Zadanie M 1772

Na płaszczyźnie dany jest zbiór punktów, z których żadne trzy nie leżą na tej samej prostej. Narysowano pewną liczbę odcinków o końcach w tych punktach. Wiadomo, że każda prosta, która nie przechodzi przez dane punkty, przecina parzystą liczbę narysowanych odcinków. Udowodnić, że każdy punkt jest końcem parzystej liczby odcinków.

Rozwiązanie
Oznaczmy przez \(S\) zbiór punktów z zadania. Rozważmy jeden z punktów \(A\in \mathcal{S},\) który jest końcem dokładnie \(a\) odcinków. Rozpatrzmy prostą \(\ell\) przechodzącą przez \(A,\) która nie jest równoległa do żadnej z prostych łączących pary punktów z \(\mathcal{S}.\) Przesuwając równolegle prostą \(\ell,\) możemy otrzymać proste \(\ell_1\) i \(\ell_2\) (równoległe do \(\ell\)), które w pasie pomiędzy nimi nie zawierają ani jednego punktu z \(\mathcal{S},\) za wyjątkiem punktu \(A.\)

Niech prosta \(\ell_1\) przecina dokładnie \(x\) odcinków wychodzących z punktu \(A.\) Wtedy \(\ell_2\) przecina pozostałe \(a-x\) odcinki, gdyż każdy odcinek wychodzący z punktu \(A\) przecina dokładnie jedną z prostych \(\ell_1\) i \(\ell_2.\) Ponadto każdy odcinek łączący dwa punkty z \(\mathcal{S},\) różne od \(A,\) albo przecina obie proste \(\ell_1\) i \(\ell_2,\) albo żadnej. Wobec tego liczby odcinków przeciętych prostymi \(\ell_1\) i \(\ell_2\) różnią się o \({x-(a-x)=2x-a.}\) Zgodnie z warunkami zadania liczba ta musi być parzysta. Oznacza to w szczególności, że \(a\) jest liczbą parzystą.

Zadanie M 1773

Dany jest ostrosłup \(SA_1 A_2 \ldots A_n,\) którego podstawą jest wypukły wielokąt \(A_1 A_2 \ldots A_n.\) Dla każdego \(i = 1, 2, \ldots, n\) w płaszczyźnie podstawy ostrosłupa konstruujemy trójkąt \(X_i A_i A_{i+1}\) przystający do trójkąta \(SA_i A_{i+1}\) i leżący po tej samej stronie prostej \(A_i A_{i+1}\) co podstawa (przyjmujemy \(A_{n+1}= A_{1}).\) Udowodnić, że skonstruowane trójkąty pokrywają w całości podstawę.

Rozwiązanie
Rozważmy dowolny punkt \(P\) podstawy. Udowodnijmy, że jest on pokryty jednym z trójkątów z zadania. Rozważmy sferę \(\omega\) leżącą wewnątrz ostrosłupa i styczną do podstawy w punkcie \(P.\) Zwiększamy jej promień, zachowując punkt styczności, do momentu aż po raz pierwszy \(\omega\) będzie styczna do pewnej ściany ostrosłupa – bez straty ogólności przyjmijmy, że jest to ściana \(SA_{1}A_{2},\) a przez \(Q\) oznaczmy punkt styczności tej ściany z \(\omega.\)

Wtedy z równości odcinków stycznych do sfery \(PA_1 = QA_1\) oraz \(PA_2 = QA_2,\) zatem trójkąty \(PA_{1}A_{2}\) i \(QA_{1}A_{2}\) są przystające. Oznacza to, że obracając ścianę \(SA_{1}A_{2}\) wokół \(A_{1}A_{2},\) tak aby pokryła się z trójkątem \(X_{1}A_{1}A_{2}\) w płaszczyźnie podstawy, otrzymujemy, że punkt \(Q\) przechodzi na punkt \(P.\) W szczególności \(P\) leży wewnątrz trójkąta \(X_{1}A_{1}A_{2}.\)


Przygotował Andrzej MAJHOFER

Zadanie F 1089

Jak zmieni się prędkość propagacji fal na powierzchi jeziora, jeśli wodę zastąpimy rtęcią, a jak, gdyby przyspieszenie ziemskie \(g\) wzrosło czterokrotnie? Gęstość rtęci: \(\rho_{Hg} \approx 13{,}55\) g/cm\(^3.\)

Rozwiązanie
Powstawanie fal na powierzchni jeziora polega na propagacji okresowych zmian głębokości wody. Działającą tu siłą jest siła ciężkości proporcjonalna do masy wody. Miarą bezwładności jest ta sama masa wody, a więc prędkość fal na jeziorze nie zależy od gęstości cieczy wypełniającej jezioro. Można się o tym przekonać na podstawie analizy wymiarowej. Załóżmy, że prędkość propagacji fal \(c\) zależy od gęstości cieczy \(\rho,\) głębokości cieczy \(h\) i wartości przyspieszenia grawitacyjnego \(g,\) według wzoru: \[c \propto g^\alpha \cdot \rho^\beta \cdot h^\gamma.\] Przeanalizujmy wymiary: kilogram wystąpi tylko w gęstości i nigdzie więcej, a więc \(\beta = 0,\) czyli prędkość nie zależy od gęstości. Dalsza analiza prowadzi do wniosku, że \(\alpha = \gamma = \frac{1}{2}.\) Czterokrotny wzrost wartości przyspieszenia grawitacyjnego powoduje więc dwukrotny wzrost prędkości fal.

Czytelnik Dociekliwy, całkiem słusznie, zapyta, dlaczego w analizie wymiarowej uwzględniliśmy głębokość \(h,\) a nie uwzględniliśmy długości fali \(\lambda,\) także o wymiarze długości. ,,Nasz” wzór opisuje sytuację, gdy \(h \ll \lambda.\) Dla \(h \gg \lambda\) otrzymujemy: \[c \propto \sqrt{g\cdot\lambda}.\] Dokładna analiza teoretyczna dla fal o małej amplitudzie prowadzi do ogólnego wzoru: \[c = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}\tanh{\frac{2\pi h}{\lambda}}},\] w którym ,,\(\tanh\)” oznacza funkcję tangens hiperboliczny. Zadanie i przytoczona analiza dotyczy tzw. fal grawitacyjnych. Fale kapilarne opisują inne związki uwzględniające napięcie powierzchniowe.

Zadanie F 1090

Napięcie powierzchniowe roztworu wody z mydłem graniczącego z powietrzem wynosi: \(\sigma = 3\cdot 10^{-2}\) N/m. Roztwór posłużył do ,,produkcji” baniek mydlanych. Jaki warunek musi spełniać temperatura powietrza \(T_b\) w bańce o promieniu \(r = 2\) cm, żeby zaczęła unosić się w powietrzu o temperaturze \(T = 300\) K? Ciśnienie atmosferyczne \(p_0 = 10^5\) N/m\(^2.\)

Rozwiązanie
Roztwór wody z mydłem tworzy powłokę bańki. Ma ona dwie powierzchnie rozdziału roztworu i powietrza: wewnętrzną i zewnętrzną. W związku z tym zwiększenie pola powierzchni \(S = 4\pi r^2\) powłoki (rozmiaru bańki) o \(dS\) wymaga wykonania pracy \(dW = 2\sigma dS.\) Na powłokę bańki działa różnica ciśnień wewnątrz bańki \(p\) i ciśnienia zewnętrznego \(p_0.\) W stanie równowagi dla bańki o promieniu \(r\) praca tych sił potrzebna do powiększenia promienia o \(dr\) jest równa pracy potrzebnej do zwiększenia powierzchni powłoki o \(dS = 4\pi ((r+dr)^2 - r^2) \approx 8\pi rdr\): \[(p-p_0) S dr = 4\pi r^2 (p-p_0) dr = 8\pi r \cdot 2\sigma dr,\] a więc: \[p = p_0 + \frac{4\sigma}{r}.\] Zgodnie z prawem Archimedesa bańka będzie się unosiła, gdy gęstość \(\rho\) powietrza w jej wnętrzu będzie mniejsza od gęstości \(\rho_0\) powietrza na zewnątrz (pomijamy ciężar powłoki bańki). Jest to możliwe, gdy temperatura \(T_b\) w bańce jest wyższa niż temperatura \(T\) na zewnątrz. W interesującym nas przedziale temperatur i ciśnień powietrze doskonale spełnia równanie gazu doskonałego. Gęstość gazu doskonałego o temperaturze \(T\) pod ciśnieniem \(p\) wynosi: \[\rho = \frac{\mu p}{RT},\] \(\mu\) oznacza tu masę molową gazu (powietrza), \(R\) uniwersalną stałą gazową. Otrzymujemy warunek: \[\rho < \rho_0 \ \ \Leftrightarrow \ \ T_b - T > \frac{4\sigma}{rp_0}T.\] Dla danych z treści zadania \({T_b - T > 0{,}018}\) K.

Możemy jeszcze sprawdzić, czy pominięcie masy powłoki bańki nie jest zbyt grubym przybliżeniem. Grubość takiej powłoki \(\delta \approx 1\) m, a jej gęstość jest równa gęstości wody, 1 g/cm\(^3.\) Masa powłoki bańki o promieniu 2 cm wynosi więc około 5,1 mg, co stanowi około 12% masy powietrza wypartego przez bańkę.

Dane liczbowe w tym zadaniu zostały zaczerpnięte z pracy o kształcie wielkich baniek mydlanych: C. Cohen, B. D. Texier, E. Reyssat, J. H. Snoeijer, D. Quére, and C. Clanet, PNAS 114, 2515 (2017).