Delta 5/2024

Zadania

Zadanie M 1780

Czworokąt wypukły, w którym \(AB=AD,\) jest wpisany w okrąg. Punkty \(M\) i \(N\) leżą na odcinkach \(CD\) i \(BC\) tak, że \(DM+BN=MN.\) Udowodnić, że środek okręgu opisanego na trójkącie \(AMN\) leży na odcinku \(AC.\)

image

Rozwiązanie
image
Zaznaczmy na odcinku \(MN\) taki punkt \(E,\) że \(EM = MD.\) Wtedy \(BN = NE.\) Wykorzystując równoramienność trójkątów \(EDM\)\(EBN\) oraz równość \(\measuredangle ABC+\measuredangle CDA=180^\circ=\measuredangle MEN,\) dostajemy \[\measuredangle ABE+\measuredangle ADE = \measuredangle AEB + \measuredangle AED.\] Gdyby \(\measuredangle ABE > \measuredangle AEB,\) to \(\measuredangle ADE < \measuredangle AED,\) skąd \(AB < AE < AD,\) sprzeczność. Podobnie nie może zachodzić nierówność \(\measuredangle ABE < \measuredangle AEB.\) Zatem \(AB = AE = AD,\) więc pary trójkątów \(ABN\) i \(AEN\) oraz \(AEM\) i \(ADM\) są przystające. Wobec tego \[\begin{split} \measuredangle ANM +\measuredangle CAM&= \measuredangle ANB+\measuredangle CAM=\\ &=180^{\circ}-\measuredangle BAN-\measuredangle ABN+\measuredangle CAM=\\ &=180^{\circ}-\measuredangle BAN-\measuredangle ABD-\measuredangle MAD=\\ &=180^{\circ}-\frac{1}{2}\measuredangle BAD-\measuredangle ABD=90^\circ,\\ \end{split}\] co łatwo daje tezę zadania.
Zadanie M 1781

Znaleźć wszystkie liczby rzeczywiste dodatnie \(x\) i \(y\) takie, że \[2^{x^2+y}+2^{x+y^2}=128\ \ \ \textup{oraz}\ \ \ \sqrt{x}+\sqrt{y}=2\sqrt{2}.\]

Rozwiązanie
Po podniesieniu do kwadratu obu stron równości \(\sqrt{x}+\sqrt{y}=2\sqrt{2}\) i wykorzystaniu nierówności \(x+y\geq 2\sqrt{xy}\) dostajemy \[8 = x+y+2sqrt(xy) \le 2(x+y),\] skąd \(x+y\geq 4.\) Ponadto z nierówności między średnią arytmetyczną a kwadratową mamy: \[\label{jej} x^2+y^2\geq \frac{1}{2}(x+y)^2,\tag{$*$}\] więc \(x^{2}+y^{2}\geq 8.\) Ponownie korzystając z nierówności między średnią arytmetyczną a geometryczną, mamy: \[\begin{split} 64&=\frac{2^{x^2+y}+2^{x+y^2}}{2}\geq \sqrt{2^{x^2+y} \cdot 2^{x+y^2}}=\\&=2^{\frac{1}{2}(x^2+y+x+y^2)}\geq 2^{\frac{1}{2}(4+8)}=2^{6}=64. \end{split}\] Zatem \(x+y=4\) oraz \(x^2+y^2=8.\) Jednakże oznacza to, że w nierówności \(\eqref{jej}\) mamy równość, stąd \(x=y=2.\)
Zadanie M 1782

Dane są liczby rzeczywiste \(a>b\) takie, że \(a^p-b^p\) jest liczbą całkowitą dla dowolnej liczby pierwszej \(p.\) Udowodnić, że \(a\) i \(b\) są liczbami wymiernymi.

Rozwiązanie
Jeśli \(ab=0\) lub \(a+b=0,\) teza zadania jest jasna. Załóżmy więc, że \(ab\neq 0\)\(a+b\neq 0.\) Z tożsamości \[\begin{gathered} (a^5-b^5)^2-(a^7-b^7)(a^3-b^3)=\\=a^3b^3(a^2-b^2)^2 \end{gathered}\] wynika, że \(a^3b^3\in \mathbb{Q}.\) Z kolei z równości \[\begin{gathered} (a^7-b^7)^2-(a^{11}-b^{11})(a^3-b^3)=\\=a^3b^3(a^2-b^2)^2(a^2+b^2)^2 \end{gathered}\] wnioskujemy, że \[(a^2-b^2)^2+4a^2b^2=(a^2+b^2)^2\in \mathbb{Q},\] skąd \(a^2b^2\in \mathbb{Q}.\) Zatem \(ab=\frac{a^3b^3}{a^2b^2}\in \mathbb{Q}.\)

Ponieważ \[\begin{gathered} (a^5-b^5)(a^{11}-b^{11})-(a^{13}-b^{13})(a^3-b^3)=\\=a^3b^3(a^2-b^2)^2(a^2+b^2)(a^4+b^4), \end{gathered}\] więc \[\begin{gathered} (a^3-b^3)^2+2a^3b^3+a^2b^2(a^2+b^2)=\\= (a^2+b^2)(a^4+b^4) \in \mathbb{Q}, \end{gathered}\] więc \(a^2+b^2\in \mathbb{Q}.\) Finalnie \[a-b=\frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}\ \ \textup{oraz}\ \ a+b=\frac{a^2-b^2}{a-b}\] są wymierne, skąd \(a\) i \(b\) też są wymierne.

Uwaga: Można pokazać, że \(a\) i \(b\) są całkowite – pozostawiamy to jako ćwiczenie dla Czytelnika Wnikliwego.

image

Zadanie F 1095

W szczelnie zamkniętym naczyniu znajduje się \(m = 54\) g pary wodnej w temperaturze \(t_1 = 100\). Ile ciepła należy dostarczyć, aby ogrzać tę parę do \(t_2 = 200\)? Masa atomowa tlenu \(\mu_O = 16,\) masa atomowa wodoru \(\mu_H = 1,\) a uniwersalna stała gazowa \(R = 8{,}314\) J/mol.

Rozwiązanie
Para wodna z dobrym przybliżeniem spełnia równanie gazu doskonałego. Cząsteczkę pary wodnej tworzą trzy (niewspółliniowe) atomy, a więc molowe ciepło właściwe pary ogrzewanej w stałej objętości \(c_V = \frac{6}{2}R = 3R.\) Masa molowa wody \(\mu_w = 2\mu_H + \mu_O = 18\) g. Ciepło potrzebne do ogrzania 54 g pary od \(t_1 = 100\) do \(t_2 = 200\) wynosi więc \(Q = mc_V(T_2-t_1)/\mu_w\); liczbowo: \(Q = 7{,}483\cdot 10^3\) J.
Zadanie F 1096

Ciało o masie \(m\) porusza się wzdłuż linii prostej \(OX\) pod działaniem siły potencjalnej. Potencjał siły jako funkcja współrzędnej \(x\) opisany jest wzorem: \[U(x) = \frac{a}{x^2} - \frac{b}{x}.\] Jaki jest okres małych drgań ciała wokół położenia równowagi (minimum potencjału)?

Rozwiązanie
Położenie równowagi odpowiada minimum potencjału. Obliczmy pochodną \(U(x)\) względem \(x\) i przyrównajmy ją do zera, aby znaleźć współrzędną \(x_0\) minimum. Mamy: \[U'(x) = -\frac{2a}{x^3} + \frac{b}{x^2} \longmapsto x_0 = \frac{2a}{b}.\] Siłę \(F(x)\) działającą w punkcie \(x\) otrzymamy jako \(F(x) = - U'(x).\) Obliczmy jej wartość w punkcie bliskim minimum: \(x = x_0 +z\): \[\begin{aligned} F(x_0 + z) &= \frac{2a}{(x_0+z)^3} - \frac{b}{(x_0 + z)^2} \approx\\& \approx U'(x_0) - U''(x_0)z. \end{aligned}\] Ponieważ interesują nas małe drgania, więc dokonaliśmy rozwinięcia siły do wyrazów liniowych w \(z.\) Mamy \(U'(x_0) = 0,\) a zatem otrzymujemy przybliżone równanie ruchu w pobliżu punktu równowagi (\(x_0\)): \[m\frac{d^2 z}{dt^2} = - \frac{b^4}{8a^3} z.\] Jest to równanie oscylatora harmonicznego o okresie: \[T = \frac{4\pi a}{b^2}\sqrt{2am}.\]