Przeskocz do treści

Delta mi!

Istnienie

Jarosław Górnicki

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: luty 2014
  • Publikacja elektroniczna: 31-01-2014
  • Autor: Jarosław Górnicki
    Afiliacja: Katedra Matematyki, Politechnika Rzeszowska
  • Wersja do druku [application/pdf]: (249 KB)

Gdy chcemy coś badać, rozsądnie jest upewnić się, że to coś istnieje...

Euklides w III wieku p.n.e. pokazał, jak tworzyć matematyczną rzeczywistość na drodze aksjomatycznej. Istnieją, oczywiście, inne sposoby pomnażania matematycznych bytów i uzasadniania ich poprawności.

Problemy istnienia stanowią nieodłączną część matematyki i czasem wpływają na jej rozwój. Wystarczy przypomnieć historię poszukiwania odpowiedzi na pytania starożytnych Greków o istnienie konstrukcji platońskiej podwojenia sześcianu, kwadratury koła, trysekcji kąta. W podstawach matematyki niezłego zamieszania narobiły pytania o to, czy istnieje zbiór wszystkich zbiorów, czy istnieje zbiór złożony ze wszystkich zbiorów, które nie są swoimi elementami. Otwarte pytania w rodzaju – czy istnieje nieskończenie wiele par liczb pierwszych postaci math i  math – nadal inspirują matematyków.

Na początku XX wieku rozliczne zastosowania równań (różniczkowych, całkowych) skupiły uwagę na następujących problemach:

(1)
Czy równanie ma rozwiązanie? Ile jest rozwiązań?
(2)
Gdzie rozwiązania są zlokalizowane? Jaka jest ich struktura?
(3)
Jak te rozwiązania wyznaczyć?

Odpowiedzią matematyków były dwa spektakularne twierdzenia o punktach stałych (punkt stały przekształcenia math  to taki punkt math  że math). Sformułujemy je dla przestrzeni euklidesowych math gdzie math jest metryką. Należy podkreślić, że ten rezultat nie przenosi się do przestrzeni o nieskończonym wymiarze.

Twierdzenie 1 (Luitzen Brouwer, 1911 r.). Niech math będzie domkniętą kulą jednostkową. Każde przekształcenie ciągłe math ma punkt stały.

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Twierdzenie 2 (Stefan Banach, 1922 r.). Przekształcenie math nazywamy zwężającym, gdy istnieje taka stała math że dla wszystkich math zachodzi

display-math

Każde przekształcenie zwężające math ma dokładnie jeden punkt stały math  i granicą iteracji funkcji math dla każdego mathjest właśnie ten punkt.

Sformułowania tych twierdzeń są optymalne. Antypodyczne przekształcenie pierścienia math (Rys. 1), przekształcenie koła bez brzegu math (Rys. 2), izometria math przekształcenie math które spełnia warunek math dla math (ale nie istnieje taka uniwersalna stała math dla której byłby spełniony warunek z twierdzenia Banacha), nie mają punktów stałych.

Działanie tych twierdzeń pokażemy na szkolnych zadaniach.

Zadanie 1. Udowodnić zbieżność ciągu ułamków łańcuchowych

display-math

Rozważany ciąg zapisujemy rekurencyjnie: math math

Z oszacowań math oraz z warunku

display-math

wynika, że math dla każdego math

Ponieważ przekształcenie math odwzorowuje przedział math w siebie i jest zwężające,

display-math

więc na podstawie twierdzenia Banacha math ma dokładnie jeden punkt stały math gdzie math Rozwiązując równanie math otrzymujemy math

Uwaga. Każda liczba niewymierna ma dokładnie jedno rozwinięcie na ułamek łańcuchowy arytmetyczny (wszystkie liczniki są równe math) nieskończony:

display-math

Leonhard Euler wykazał, że

display-math

Dla liczby math takie rozwinięcie nie jest znane! Wiadomo jedynie, jaka jest wartość math dla math (Eric Weisstein, 2011 r.):

display-math

Od wiedzy, że „coś” istnieje, do wiedzy, jak to „coś” wygląda, droga czasem jest bardzo długa (jeśli w ogóle można ją przebyć).

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

Zadanie 2. Na płaszczyźnie euklidesowej danych jest math prostych math Niech math  Rzut prostopadły punktu math  na prostą math  wyznacza punkt math  rzut prostopadły punktu math  na prostą math  wyznacza punkt math  itd. Rzut prostopadły punktu math  na prostą math  wyznacza punkt math Czy istnieje taki punkt math  że math

Jeśli proste math są równoległe, to każdy punkt math spełnia warunki zadania. Gdy istnieje para kolejnych prostych math i  math które nie są równoległe, to rzutowanie prostopadłe math na math jest przekształceniem zwężającym (Rys. 3)

display-math

W tym przypadku przekształcenie math opisane w zadaniu, jest zwężające ze stałą math gdzie math jest miarą jednego z kątów między dwiema kolejnymi nierównoległymi prostymi. Zatem na podstawie twierdzenia Banacha istnieje taki punkt math  że math

Kolejne zadanie jest (chyba?) trudniejsze. Skoro łatwo wskazać przekształcenie ciągłe koła z dziurą (pierścienia) na siebie bez punktu stałego, to dla koła z większą liczbą dziur math

obrazek

Rys. 4

Rys. 4

Zadanie 3. Niech math  oznacza figurę domkniętą otrzymaną z koła, w którym zrobiono math dziur (Rys. 4). Wskazać przekształcenie ciągłe zbioru math  na siebie bez punktu stałego.

Rozwiązanie jest tutaj, ale najpierw spróbuj rozwiązać je sam.

Zastosowania twierdzeń Brouwera i Banacha w zaawansowanych działach matematyki, m.in. w teorii równań różniczkowych, całkowych, przyczyniły się do pojawienia się kolejnych wyników Juliusza Schaudera, Solomona Lefschetza, Karola Borsuka i wielu innych. Doprowadziło to do powstania użytecznej teorii punktów stałych, na którą dzisiaj można patrzeć z topologicznego lub metrycznego punktu widzenia.