Przeskocz do treści

Delta mi!

Przesuwanie w zadaniach olimpijskich

Michał Kieza

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: luty 2018
 • Publikacja elektroniczna: 1 lutego 2018
 • Wersja do druku [application/pdf]: (87 KB)

W tym artykule omówimy pewną bardzo pożyteczną technikę - tzw. przesuwanie. Polega ona na tym, że niektóre obiekty przesuwamy o pewien wektor i udowadniamy, że teza zadania jest niezmiennicza ze względu na wykonanie tej operacji. Ta metoda pozwala na sprowadzenie rozwiązywanego zadania do znacznie prostszego. Bardzo często ten prostszy przypadek ma jakiś rodzaj symetrii, z której łatwo wywnioskować tezę. Zanim przejdziemy do rozwiązywania zadań, odnotujmy dwie proste własności opisanej operacji.

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Własność 1. Jeśli punkty |A i B | przesuniemy o wektor |−v, otrzymując punkty A i B | ′, to przesunięcie prostej |AB o wektor |−v da nam w rezultacie prostą |A (Rys. 1).

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Własność 2. Dane są punkty A i B | oraz taki punkt C na prostej |AB, że −− C−A−--= k. BA Jeśli punkt B przesuniemy o wektor −|v, otrzymując punkt B ′, a punkt C na prostej AB | spełnia −−− |C−− --= k, A BA to −−− − CC= k⋅v (Rys. 2).

Łatwe dowody powyższych własności pozostawiamy Czytelnikowi. Zauważmy w szczególności, że z drugiej własności wynika, iż środek odcinka AB przesunie się o wektor 1 |−- v, 2 zaś punkt symetryczny do |B względem punktu A o wektor − − v.

Uzbrojeni w tytułową metodę i powyższe własności możemy przejść do rozwiązania kilku przykładów.

Przykład 1 (Twierdzenie Hjelmsleva). Dane są dwa odcinki |AB i A | jednakowej długości. Punkty C i C | leżą odpowiednio na odcinkach |AB i A | przy czym AC Udowodnić, że środki odcinków AA i CC leżą na jednej prostej.

Rozwiązanie. Jeśli przesuniemy odcinek A | o pewien wektor −|v, to punkt |C także przesunie się o wektor v. | Ponadto środki odcinków |AA i |CC przesuną się o wektor 1− |2v. Zatem operacja przesuwania nie wpływa na prawdziwość tezy.

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

Przesuńmy zatem odcinek A o wektor −− ′ |B B (Rys. . 3). Obrazem punktu |B′ jest, oczywiście, punkt B, zaś niech A1 i C1 | będą obrazami odpowiednio punktów A i C | w tym przesunięciu. Wystarczy udowodnić, że punkt B oraz środki odcinków CC i |AA są współliniowe. Jednakże z równości

AB

i twierdzenia Talesa wynika, że odcinki AA i |CC są równoległe, a więc ich środki leżą na środkowej trójkąta AA1B.


obrazek

Rys. 4

Rys. 4

Nietrudno zauważyć, że opisaną metodą można rozwiązać zadanie ogólniejsze.

Zadanie. Dane są dwa odcinki AB i A | (Rys. 4). Punkty |C i C | leżą odpowiednio na odcinkach AB | i A | przy czym

AC A ----= -′-.- BC B C

Niech K, L,M będą takimi punktami leżącymi odpowiednio na odcinkach |AA i |CC że

-AK- BL-- CM--- A = B′L = C .

Wykazać, że punkty K, L i M leżą na jednej prostej.

Przejdźmy teraz do następnego przykładu.

Przykład 2 (III ETAP 57 OM). Dany jest sześciokąt wypukły ABCDEF, w którym AC | oraz .EA Dowieść, że proste łączące środki przeciwległych boków tego sześciokąta przecinają się w jednym punkcie.

Rozwiązanie. Zauważmy, że jeśli przesuniemy trójkąt F BD o wektor |−v, to środki wszystkich boków sześciokąta |ABCDEF przesuną się o wektor 1− |2v. W takim razie każda z rozważanych w treści zadania prostych przesunie się także o wektor |1-− v, 2 więc teza zadania jest niezmiennicza ze względu na tę operację.

obrazek

Rys. 5

Rys. 5

Skoro trójkąty ACE i F BD | są przystające, to mają jednakowe okręgi opisane (Rys. 5). Przesuńmy więc tak trójkąt F, BD aby rozważane okręgi pokryły się. Niech O będzie środkiem okręgu opisanego na trójkącie ACE, | zaś ′F′B′D obrazem trójkąta F BD w tym przesunięciu. Wystarczy udowodnić, że każda z prostych łączących środki przeciwległych boków sześciokąta |AB przechodzi przez punkt O.

Skoro =B′D′, AE to czworokąt ′E |AB jest trapezem równoramiennym o podstawach AB i ′ E. D | Prosta łącząca środki boków AB i ′ E D | jest jego osią symetrii, a więc na niej musi leżeć środek okręgu opisanego na tym trapezie, czyli punkt O. Analogicznie dowodzimy, że punkt O | należy do dwóch pozostałych prostych łączących środki przeciwległych boków sześciokąta |AB


W kolejnym przykładzie przekonamy się, że metoda przesuwania może być także skuteczna w zadaniach o polach.

Przykład 3. W sześciokącie wypukłym ABCDEF przeciwległe boki są równoległe. Udowodnić, że trójkąty ACE i F BD | mają równe pola.

obrazek

Rys. 6

Rys. 6

obrazek

Rys. 7

Rys. 7

Rozwiazanie. Wykażemy najpierw, że przesuwanie trójkąta BCD o wektor |−v równoległy do boków AB i E D | nie ma wpływu na prawdziwość tezy (Rys. 6 i Rys. 7). Niech bowiem h będzie odległością między prostymi |AB i E, D | zaś C1 i F1 | takimi punktami odpowiednio na bokach |AE i , BD | że proste |CC są równoległe do prostej AB. Wtedy przed przesunięciem mamy

∆ ACE

zaś po przesunięciu oba pola wynoszą odpowiednio

1- 2(CC1

albo

-1CC1 2

Innymi słowy, podczas opisanej operacji oba pola zmieniają się o jednakową wielkość, a więc są równe przed przesunięciem wtedy i tylko wtedy, gdy są równe po przesunięciu.

obrazek

Rys. 8

Rys. 8

Przyjmijmy bez straty dla ogólności, że E AB i przesuńmy trójkąt | BCD o wektor −− E D , otrzymując w wyniku trójkąt | ′ B C (Rys. 8). Wobec obserwacji poczynionej w pierwszym akapicie wystarczy udowodnić, że trójkąty AC i B ′EF mają równe pola. Ponieważ przesunięcie zachowuje równoległość, to mamy

 ′ B C

W takim razie

[AC

Powyższe rozumowanie pozostaje, oczywiście, prawdziwe, gdy punkty |A i B | ′ pokrywają się.


Opisane rozwiązanie można dokończyć, inaczej wykonując jeszcze raz operacje z pierwszego akapitu rozwiązania, uzyskując trapez.

Ostatni nasz przykład dotyczy sumy długości odcinków.

Przykład 4 (I etap 52 OM). Okrąg dzieli każdy bok rombu na 3 odcinki. Malujemy otrzymane odcinki kolejno na czerwono, zielono i biało, zaczynając od wierzchołka rombu i poruszając się po jego obwodzie w ustalonym kierunku. Wykazać, że suma długości odcinków czerwonych jest równa sumie długości odcinków białych.

obrazek

Rys. 9

Rys. 9

obrazek

Rys. 10

Rys. 10

Rozwiazanie. Niech ABCD będzie danym rombem. Oznaczmy przez P1,P2,...,P8 kolejne punkty przecięcia danego okręgu z bokami rombu. Należy wykazać, że

AP1

albo

AP1

Jeśli przesuniemy dany okrąg o pewien wektor − |v równoległy do boku AB (Rys. 9), to odcinki AP1 i P6 D | wzrosną o v (albo zmaleją, jeśli zwrot był przeciwny do zwrotu wektora −− AB ), zaś odcinki | BP2 i | CP5 zmaleją o | v (albo wzrosną, jeśli zwrot był przeciwny do zwrotu wektora −− AB ). W takim razie przy takiej operacji liczba AP1 nie zmienia się. Jeśli teraz przesuniemy dany okrąg o pewien wektor − |v prostopadły do boku AB (Rys. 10), to odcinki AP1 i BP2 | wzrosną o pewną wartość, zaś odcinki CP5 i P6 D | zmaleją o pewną wartość (lub na odwrót w obu przypadkach, gdy zwrot wektora jest w kierunku AB ). Zatem i w tym przypadku liczba |AP1 nie zmieni się. Skoro dowolny wektor można przedstawić w postaci sumy wektora równoległego do |AB i prostopadłego do AB, | to przesuwanie danego okręgu nie zmienia wartości sumy AP | To samo dotyczy sumy |AP8

Przesuńmy zatem tak dany okrąg, aby jego środek pokrył się ze środkiem danego rombu. Wobec poprzednich rozważań wystarczy dowieść tezy w tym przypadku. To jednak natychmiast wynika z symetrii problemu.


Na koniec przedstawiamy kilka zadań, które można rozwiązać opisaną metodą.