Delta 1/2024

Wielomiany podziału koła - część 1

Afiliacja: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Poniższe twierdzenia są podstawą tego kącika. Dla kompletności podaję ich dowody, w których wykorzystuje się liczby zespolone. Czytelnik nieznający liczb zespolonych może je bez obaw pominąć i przejść od razu do zadań.

Twierdzenie 1. Istnieją (i są określone jednoznacznie) takie wielomiany unormowane (tzn. mające współczynnik \(1\) przy najwyższej potędze zmiennej) \(\Phi_1,\Phi_2,\Phi_3,\ldots\) o współczynnikach całkowitych, że dla każdego całkowitego dodatniego \(n\) zachodzi równość: \[\tag{1} \label{KPO-WPKdef} x^n-1 = \prod_{d\mid n}\Phi_d(x).\] Wielomiany \(\Phi_d(x)\) nazywamy wielomianami podziału koła (lub cyklotomicznymi).

Twierdzenie 2. Niech \(\varphi\) oznacza funkcję Eulera (zobacz kącik nr 45 w \(\Delta_{22}^9\)). Dla \(x\ge1\) zachodzą nierówności: \[\tag{2}\label{KPO-WPKineq} (x-1)^{\varphi(n)}\le\Phi_n(x)\le(x+1)^{\varphi(n)},\] przy czym pierwsza z nich jest ostra dla \(n\ge2,\) a druga dla \(n\ge3.\) W szczególności dla \(n\ge2\)\(x\ge2\) mamy \(\Phi_n(x)>1.\)

Liczbę zespoloną \(\zeta\) nazywamy pierwiastkiem \(n\)-tego stopnia z \(1,\) jeśli \({\zeta^n=1}.\) Jeżeli ponadto \(\zeta^m\neq1\) dla \(1\le m<n,\) to liczbę \(\zeta\) nazywamy pierwotnym pierwiastkiem stopnia \(n\) z \(1.\) Niech \(\zeta_n=e^{2\pi i/n}=\cos\frac{2\pi}n+i\sin\frac{2\pi}n.\) Wówczas zbiór \(\mu_n=\{\zeta_n,\zeta_n^2,\zeta_n^3,\ldots,\zeta_n^n\}\) stanowią wszystkie pierwiastki stopnia \(n\) z jedności, a zbiór \(\mu_n^\star=\{\zeta_n^k: 1\le k \le n,\) \(\texttt{NWD}(k,n)=1\}\) stanowią wszystkie pierwiastki pierwotne.

Lemat. Wielomiany \(\Phi_n(x)=\prod_{\zeta\in\mu_n^\star}(x-\zeta)\) spełniają równość \(\eqref{KPO-WPKdef}\).

Dowód. Wykażemy najpierw równość \(\mu_n=\bigcup_{d\mid n}\mu_d^\star.\) Ułamek \(a/n\) dla \(a=1,2,\ldots,n\) możemy w sposób jednoznaczny przedstawić w postaci \(k/d,\) w której \(d\mid n,\) \(1\le k\le d\) oraz \(\texttt{NWD}(k,d)=1.\) Na odwrót, każdy taki ułamek \(k/d\) możemy jednoznacznie rozszerzyć do ułamka \(a/n.\) Na tej podstawie tworzymy bijekcję zbiorów \(\mu_n\)\(\bigcup_{d\mid n}\mu_d^\star\) określoną przez \(\zeta_n^a\mapsto\zeta_d^k\) (\(k/d\) jest postacią nieskracalną ułamka \(a/n\)). Pozostaje jeszcze zauważyć, że wówczas \(\zeta_n^a=e^{2a\pi/n}=e^{2k\pi/d}=\zeta_d^k,\) więc ta bijekcja jest identycznością.
Z udowodnionej równości wynika, że \[x^n-1 = \prod_{\zeta\in\mu_n}(x-\zeta) = \prod_{d\mid n}\prod_{\zeta\in\mu_d^\star}(x-\zeta),\] co kończy dowód lematu.

Dowód twierdzenia 1. Oczywiście wielomiany \(\Phi_m(x)\) z lematu są unormowane. Wybierzmy dowolne \(n>1\) i załóżmy indukcyjnie, że wielomiany \(\Phi_m\) mają wszystkie współczynniki całkowite dla każdego \(m<n.\) Niech \(\Psi_n(x)=\prod_{d\mid n,d<n}\Phi_d(x).\) Z lematu wynika, że \(\Phi_n(x)\Psi_n(x)=(x^n-1).\) Na mocy założenia indukcyjnego \(\Psi_n(x)\) to unormowany wielomian o współczynnikach całkowitych, skąd (i z poprzedniej równości) \(\Phi_n(x)\) też ma współczynniki całkowite, co kończy dowód indukcyjny i uzasadnienie istnienia postulowanych w twierdzeniu 1 wielomianów. Analogiczną indukcją dowodzimy jednoznaczności (wielomiany \(\Phi_d\) opisane w twierdzeniu dla \(d<n,\) \(d\mid n\) oraz równość \(\eqref{KPO-WPKdef}\) jednoznacznie wyznaczają wartości wielomianu \(\Phi_n\)).

Dowód twierdzenia 2. Ponieważ \(\Phi_1(x)=x-1\)\(\Phi_2(x)=x+1,\) teza jest oczywista dla \(n\le2.\) Dalej niech \(n\ge3.\) Jeśli \(\zeta\in\mu_n^\star,\) to \(|\zeta|=1\)\(\zeta\neq\pm1.\) Wobec tego \({x-1<|x-\zeta|<x+1}.\) Stopień wielomianu \(\Phi_n(x)\) jest równy \(|\mu_n^\star|=\varphi(n).\) Wynika z tego, że \((x-1)^{\varphi(n)}<|\Phi_n(x)|<(x+1)^{\varphi(n)}.\) Pozostaje zauważyć, że dla \(n\ge3\) wielomian \(\Phi_n(x)\) jest unormowany i nie ma pierwiastków rzeczywistych, więc \(\Phi_n(x)>0\) dla wszystkich rzeczywistych \(x,\) czyli \(|\Phi_n(x)|=\Phi_n(x).\)

Zadania

1. Udowodnić, że istnieją liczby naturalne \(a_1,a_2,\ldots,a_{15}>1\) spełniające równość \(a_1a_2\ldots a_{15}=2^{2024}-1.\)

Wskazówka

Liczba \(2024\) ma \(16\) dzielników. Wykorzystać wzór \(\eqref{KPO-WPKdef}\) i nierówność \(\eqref{KPO-WPKineq}.\)

2. Wyznaczyć wszystkie liczby naturalne \(n,\) dla których liczba \(n^{10}+n^5+1\) jest pierwsza.

Wskazówka

Zachodzą równości: \(n^{10}+n^5+1 = \frac{n^{15}-1}{n^5-1} = \frac{\Phi_1(n)\Phi_3(n)\Phi_5(n)\Phi_{15}(n)}{\Phi_1(n)\Phi_5(n)} = \Phi_3(n)\Phi_{15}(n).\)

3. Niech \(p\)\(q\) będą dwiema różnymi liczbami pierwszymi i niech \(n\ge2\) będzie liczbą naturalną. Dowieść, że liczby \(1+n^p+n^{2p}+\ldots+n^{(q-1)p}\)\(1+n^q+n^{2q}+\ldots+n^{(p-1)q}\) mają wspólny dzielnik większy niż \(1.\)

Wskazówka

Te liczby to \(\Phi_q(n)\Phi_{pq}(n)\)\(\Phi_p(n)\Phi_{pq}(n).\)

4. Niech \(a>1\) będzie liczbą naturalną. Dowieść, że jeśli \(a^{(k-1)n}+\ldots+a^{2n}+a^n+1\) jest liczbą pierwszą, to \(k\) jest liczbą pierwszą, a \(n\) jest jej potęgą.

Wskazówka

Mamy \(a^{(k-1)n}+\ldots+a^{2n}+a^n+1 = \frac{a^{kn}-1}{a^n-1} = \frac{\prod_{d\mid kn}\Phi_d(a)}{\prod_{d\mid n}\Phi_d(a)}.\) Warunkiem koniecznym pierwszości tej liczby jest istnienie dokładnie jednego dzielnika liczby \(kn,\) który nie jest dzielnikiem liczby \(n.\)

5. Niech \(p\) będzie dzielnikiem pierwszym liczby \(2^{n!}-1.\) Udowodnić, że \(p^{H_n}\le3^{n!},\) przy czym \(H_n=1+\frac12+\frac13+\ldots+\frac1n.\)

Wskazówka

Udowodnimy najpierw, że \(\varphi(n!)\le n!/H_n.\)
Jeśli \(p_1,p_2,\ldots,p_k\) są wszystkimi liczbami pierwszymi w zbiorze \(\{1,2,\ldots,n\},\) to \(\varphi(n!)=n!\prod_{i=1}^k\left(1-\frac 1{p_i}\right).\) Trzeba zatem wykazać, że powyższy iloczyn nie przekracza \(1/H_n.\) Jego odwrotność jest równa \(\prod_{i=1}^k\bigl(1+\frac 1{p_i}+\frac 1{p_i^2}+\ldots\bigr),\) co jest nie mniejsze niż \(H_n,\) gdyż po wymnożeniu otrzymamy sumę, w której występuje każda z liczb: \(1,\frac 12,\frac 13,\ldots,\frac 1n.\)
Teraz pozostaje skorzystać z nierówności \(\eqref{KPO-WPKineq}.\)

6. Wykazać, że istnieje nieskończenie wiele liczb naturalnych \(a\) o następującej własności: każdy dzielnik pierwszy liczby \(a^2+a+1\) jest mniejszy od \(\sqrt{a}.\)

Wskazówka

Weźmy \(a=2^{n!/3}\) dla pewnego naturalnego \(n\ge 3.\) Wtedy \(a^2+a+1 \mid a^3-1,\) więc każdy pierwszy dzielnik \(a^2+a+1\) jest dzielnikiem pierwszym liczby \(2^{n!}-1.\) Tu można skorzystać z poprzedniego zadania – wystarczy dobrać odpowiednio duże \(n.\)