Delta 2/2024

Wielomiany podziału koła – część 2

Afiliacja: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Przed przystąpieniem do lektury polecam zapoznać się z poprzednim kącikiem (\(\Delta_{24}^1\)). Udowodniliśmy w nim istnienie ciągu wielomianów \(\Phi_1(x),\) \(\Phi_2(x),\) …, które dla każdej liczby naturalnej \(n\) spełniają \[\prod_{d\mid n}\Phi_d(x)=x^n-1.%\] W tym kąciku przyjrzymy się rozkładowi na czynniki pierwsze liczby \(\Phi_n(a)\) dla \(a\ge2.\) Niech \(p\) będzie liczbą pierwszą, która dzieli \(\Phi_n(a).\) Ponieważ \(\Phi_n(a)\mid a^n-1,\) więc \(p\mid a^n-1.\) Istnieje zatem najmniejsza taka liczba całkowita dodatnia \(r,\) że \(p\mid a^r-1.\) Nazywamy ją rzędem \(a\) modulo \(p.\) Rząd jest dzielnikiem każdej liczby naturalnej \(w\) spełniającej \(p\mid a^w-1,\) w szczególności \(r\mid n.\) Zapiszmy \(n=rmp^k,\) przy czym \(p\nmid m.\) Niech \(\nu_p(N)\) oznacza wykładnik największej potęgi \(p\) dzielącej \(N.\) Dla \(p>2\) otrzymujemy \[\nu_p(a^r-1)+k \stackrel{\textrm{(i)}}{=} \nu_p(a^n-1) \stackrel{\textrm{(ii)}}{=} \sum_{D\mid n}\nu_p(\Phi_D(a)) \stackrel{\textrm{(iii)}}{=} \sum_{d\mid m}\sum_{j=0}^k\nu_p(\Phi_{rdp^j}(a)),\] przy czym (i) wynika z lematu o zwiększaniu wykładnika \(p\)-adycznego (zob. kącik nr 24 w \(\Delta_{20}^{12}\)), a (ii) wynika z (1). Równość (iii) wynika z obserwacji, że jeśli \(\nu_p(\Phi_d(a))\) jest niezerowe, czyli \(p\mid \Phi_D(a),\) to \(p\mid a^D-1,\) a więc \(r\mid\)D; natomiast każdy podzielny przez \(r\) dzielnik \(n\) jest postaci \(rdp^j,\) w której \(d\mid m\)\(j\leq k.\)

Z równości (2) wnioskujemy kolejno, że:

  1. jeśli \(n=r\) (\(k=0\) i \(m=1\)), to \(\nu_p(a^r-1)=\nu_p(\Phi_n(a))\);

  2. jeśli \(n=rp^k\) (\(k>0\) i \(m=1\)), to \(\nu_p(\Phi_n(a))=1,\) co uzasadniamy indukcją po \(k\);

  3. jeśli \(n=rmp^k\) (\(k>0\) i \(m>1\)), to \(\nu_p(\Phi_n(a))=0\)

Uzasadnienia powyższych implikacji można powtórzyć dla \(p=2\) i \(n\ge3,\) wykorzystując część 2(c) lematu o zwiększaniu wykładnika, sformułowanego w kąciku nr 24. Dzielniki pierwsze liczby \(\Phi_n(a)\) dla \(n\geq 3\) można zatem podzielić na trywialne (spełniające \(n=rp^k\) dla \(k>0\)) i nietrywialne (spełniające \(n=r\)). Te pierwsze jest łatwo znaleźć, bo są dzielnikami \(n.\) Jest nawet prościej: zgodnie z Małym Twierdzeniem Fermata \(a^{p-1}\equiv 1\pmod p,\) czyli \(r\mid p-1\) i \(r<p,\) a zatem z równości \(n=rp^k\) wynika, że \(p\) jest największą liczbą pierwszą dzielącą \(n.\) Dlatego \(\Phi_n(a)\) ma co najwyżej jeden dzielnik trywialny.

Trudniej znaleźć dzielniki nietrywialne. Wykażemy tu, że niemal zawsze jest co najmniej jeden taki dzielnik. Niech \(p\) będzie największym dzielnikiem pierwszym liczby \(n.\) Wystarczy wykazać, że \({\Phi_n(a)>p}\) – w takiej sytuacji nawet gdyby \(p\) okazał się dzielnikiem trywialnym, to równość \(\nu_p(\Phi_n(a))=1\) implikuje istnienie dzielnika \(\Phi_n(a)\) różnego od \(p,\) a zatem nietrywialnego. Zapiszmy \(n=mp.\) Nietrudno udowodnić, że dla \(p\mid m\) zachodzi \(\Phi_n(x)=\Phi_m(x^p),\) a w przeciwnym przypadku \(\Phi_n(x)\Phi_m(x)=\Phi_m(x^p)\) – wystarczy porównać pierwiastki wielomianów po obu stronach (por. \(\Delta_{24}^1\)). Ta pierwsza równość pozwala też wywnioskować, że jeśli każdy dzielnik pierwszy liczby \(t\) jest dzielnikiem pierwszym liczby \(m,\) to \(\Phi_{mt}(x)=\Phi_m(x^t).\)

Ponieważ \((a-1)^{\varphi(n)}\le\Phi_n(a)\le(a+1)^{\varphi(n)}\) dla \(a\ge2\) (znów \(\Delta_{24}^1\)), otrzymujemy \[\Phi_n(a) \ge \frac{\Phi_m(a^p)}{\max\{1,\Phi_m(a)\}} \ge \frac{(a^p-1)^{\varphi(m)}}{(a+1)^{\varphi(m)}} \ge \frac{a^p-1}{a+1} \ge \frac{2^p-1}{3}.\] Jest jasne, że \(\frac{2^p-1}3>p\) dla \(p>3.\) Jeżeli \(p=2,\) to \(n=2^k=2t\) oraz \(\Phi_n(a)=a^t+1>2.\) Dla \(p=3\) możliwe są dwie sytuacje. Dla \(n=3^k= 3t\) mamy \(\Phi_n(a)=a^{2t}+a^t+1>3.\) Jeśli \(n=2^{k_1}3^{k_2}= 6t,\) to mamy \(\Phi_n(a)=a^{2t}-a^t+1,\) co jest większe od \(3,\) gdy \(a>2\) lub \(t>1.\) W przypadku \(a=2\) i \(t=1\) mamy \(\Phi_6(2)=3,\) i nie ma tu dzielnika nietrywialnego. Wykazaliśmy zatem:

Twierdzenie. Jeśli \(n\ge3,\) \(a\ge2\) oraz \((n,a)\neq(3,2),\) to liczba \(\Phi_n(a)\) ma nietrywialny dzielnik pierwszy \(p,\) tzn. rząd \(a\) modulo \(p\) wynosi \(n.\)

Zadania

1. W zależności od różnych \(m,n\ge3\) oraz \(a\ge2\) wyznaczyć \(\texttt{NWD}(\Phi_n(a),\Phi_m(a)).\)

Wskazówka

Dla różnych \(n\) dzielniki pierwsze nietrywialne liczb \(\Phi_n(a)\) są różne (bo \(a\) ma jednoznaczny rząd modulo \(p\)).

2. Niech \(\omega(n)\) oznacza liczbę różnych dzielników pierwszych liczby \(n.\) Udowodnić, że dla nieparzystego \(n\) zachodzi nierówność \(\omega(2^n-1)\ge2^{\omega(n)}-1.\)

Wskazówka

Zob. poprzednią wskazówkę.

3. Rozważmy ciąg \(\big(2^2-1,\; 2^3-1,\; 2^4-1,\; \ldots\big).\) Wykazać, że każdy wyraz tego ciągu ma dzielnik pierwszy, którego nie ma żaden wyraz poprzedni, z jednym tylko wyjątkiem: \(2^6-1.\) (Bang, 1886)
(Jest to szczególny przypadek twierdzenia Zsigmondy’ego, o którym jeszcze kiedyś będzie mowa).

Wskazówka

Zob. poprzednią wskazówkę.

4. Udowodnić, że dla każdego naturalnego \(n\ge2\) istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych, które dają resztę \(1\) z dzielenia przez \(n.\)
(Jest to szczególny przypadek twierdzenia Dirichleta).

Wskazówka

Jeśli \(p>n\)\(p\mid\Phi_n(a),\) to \(p\) jest nietrywialnym dzielnikiem \(\Phi_n(a).\) Wówczas z tego, że rząd \(a\) modulo \(p\) wynosi \(n,\) wynika, że \(p\equiv 1\pmod n.\) Wystarczy teraz wykazać, że jeśli \(P(x)\) jest niestałym wielomianem o współczynnikach całkowitych, to zbiór liczb pierwszych dzielących którąkolwiek z liczb: \(P(1), P(2), P(3), \ldots\) jest nieskończony.